Slavnost Těla a Krve Páně

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský, srdečně zve všechny kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice, rodiny s dětmi i všechen Boží lid v městě Praze k oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. Ve čtvrtek 30. května 2024 v 17.00 hod. bude pan arcibiskup sloužit v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově slavnou mši svatou.  Po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí, které půjde z baziliky Panny Marie do kostela sv. Rocha, kde bude oltář věnovaný rozjímaní o duchovním povolání. Další zastavení bude na klášterním nádvoří u Božích muk, kde bude oltář věnovaný modlitbě za pronásledované křesťany a následně průvod zamíří na terasu pod klášterem, kde se s výhledem na Hlavní město Prahu pomodlíme za požehnání a ochranu pro všechny její obyvatele. Eucharistické procesí bude zakončeno opět v bazilice chvalozpěvem Te Deum a děkovnou modlitbou.

Na tuto slavnost zveme především pražské farnosti a duchovní působící v Praze. Tomuto společnému slavení by se měla dát přednost před bohoslužbami v jednotlivých pražských farnostech. Dosavadní zkušenost ukázala, že slavení na výše zmíněných místech může mít důstojný průběh, jak je požadováno, a je také příležitostí k oslavě tohoto významného svátku s diecézním biskupem. Ve farnostech se k oslavě Slavnosti Božího Těla jeví jako vhodná možnost využít neděli.

Srdečně zveme také ministranty, kterých se do asistence při této slavnosti může zapojit velké množství. Sraz ministrantů bude v 15.00 hod. v sakristii baziliky. Prosíme, aby si vzali své ministrantské oblečení.

Kněze prosíme, aby si vzali albu a bílou štolu.

Prosíme muže, kteří by si kladli za čest nést nad Eucharistií baldachýn, aby se do 25. května 2024 nahlásili na tel. 737 215 326 a v den slavnosti se dostavili v tmavém obleku v 16.15 hod. do baziliky před sakristii.

Děti a družičky prosíme, aby se již přede mší sv. shromáždily rovněž před sakristií.

Dovolujeme si upozornit, že během slavnosti nebude parkování v areálu kláštera možné, a to ani pro klérus. Rovněž vjezd do prostor Arcibiskupského paláce nebude možný.

Po skončení liturgické slavností zve J. M. Daniel Janáček, opat strahovského kláštera klérus, asistenci, sbor a nosiče baldachýnu na přátelské setkání v zahradách kláštera.

Pan arcibiskup děkuje Královské kanonii premonstrátů na Strahově, že se mimořádně ujala služby hostitele této slavnosti. 30. května 2024 proběhne na Pražském hradě summit ministrů zahraničí NATO, který s sebou přináší zvýšené bezpečnostní opatření, která zahrnují i Hradčanské náměstí. Uspořádání slavnosti za těchto podmínek bylo velmi obtížné.

Mgr. Vojtěch Mátl, jáhen, vedoucí SAR a arcibiskupský ceremonář