Péče o sakrální stavby

Stavební odbor Arcibiskupství pražského je tým více než 20 pracovníků, který tvoří převážně stavební technici včetně organologa. Naším cílem je úsilí o zachování a obnovu kostelů, farních objektů a dalších budov sloužících k pastoraci a bydlení duchovních správců na území pražské arcidiecéze. Do naší péče spadá téměř 600 kostelů, přibližně 150 kaplí a zhruba 500 dalších budov ve vlastnictví samostatně hospodařících farností nebo arcibiskupství. Našim cílem je zachování odkazu našich předků i pro budoucí generace.

Mg-5169

STAVEBNÍ ČINNOST

Kromě budov se staráme rovněž o varhany, zvony a vzácný mobiliář. Podílíme se také na přípravě a realizaci staveb nových kostelů, farních a komunitních center. Při naplňování těchto cílů jsou stavební technici podporou duchovním správcům. Do naší péče spadá téměř 600 kostelů, přibližně 150 kaplí a zhruba 500 dalších budov (farních, hospodářských atd.) ve vlastnictví jednotlivých římskokatolických farností, případně Arcibiskuptví pražského. Značná část těchto staveb je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek, případně na seznamu národních kulturních památek. Mnohé z nich jsou vybaveny cenným mobiliářem pocházejícím z různých historických období. Naše práce zahrnuje širokou škálu činností: od evidence a pasportizace staveb, přes zpracovávání plánů obnovy, zajišťování projektové dokumentace, jednání s památkáři a orgány státní správy, obstarávání finančních prostředků na realizaci stavebních akcí (z grantových titulů a dalších zdrojů), organizaci výběrových řízení na zhotovitele, zabezpečování technického dozoru, až po přejímky dokončeného díla a vyúčtování. Spolupracujeme s mnoha vynikajícími odborníky, projektanty, restaurátory, firmami a specialisty v oblasti památkové péče a stavebnictví. Při opravě zvonů spolupracujeme s kampanologem a v péči o památkově chráněný mobiliář se opíráme o odbornost zkušeného týmu Diecézního konzervátorského centra Arcibiskupství pražského.

KONTAKT:

Stavební odbor

Ing. Helena Plachá

Tel.: +420 220 392 169
E-mail: helena.placha@apha.cz
E-mail: stavebni@apha.cz