Vikariáty a farnosti

Arcidiecéze pražská sdružuje celkem 148 farností ve 14 vikariátech. Přímo je spravovaných 129 farností, ostatní jsou spravovány excurrendo.

Kontakty:

Farnost spravuje farář jmenovaný diecézním biskupem. Pokud není v čele farnosti farář, spravuje ji administrátor (= správce); jeho kompetence a povinnosti jsou stejné, ale jeho postavení je méně trvalé (i když i farář může být přeložen na jiné místo). Jednou z povinností faráře (i administrátora) je sídlit ve farnosti, obvykle na faře. Pokud kněz spravuje více farností, může být ustanoven farářem pouze v jedné z nich, v níž potom sídlí; v ostatních je ustanoven administrátorem excurrendo (= dojíždějícím správcem). Z praktických organizačních důvodů se farnosti spojují do okrskových vikariátů. 

V čele okrskového vikariátu je okrskový vikář jmenovaný biskupem; jeho povinností je zejména koordinovat pastorační aktivity, dohlížet na řádné spravování farností a pomáhat kněžím svého vikariátu, pokud se dostanou do nesnází, tíží je problémy, těžce onemocní, potřebují duchovní pomoc apod. Farnosti obvykle zahrnují jednu nebo více obcí, ale v některých městech (Příbram, Kladno) je farností více.

Vikaritaty-prazske-dieceze
Vikariáty pražské arcidiecéze

PRAŽSKÉ VIKARIÁTY

Praha se dělí na 4 vikariáty. II., III. a IV. pražský vikariát zahrnují i některé příměstské farnosti (např. Hostivice, Jirny nebo Odolena Voda). Většina pražských farností zahrnuje území jedné nebo několika historických obcí, ale na Vinohradech jsou hned dvě farnosti (na Žižkově byly ještě před několika málo lety dokonce tři, pak jedna, dnes jsou tam farnosti dvě).

Organizačně nejsložitější je I. pražský vikariát, který zahrnuje území čtyř pražských měst: Hradčan, Malé Strany, Starého Města a Nového Města (k nimž se počítá i Strahov a Josefov). Na území tohoto vikariátu je celkem 14 farností. Dále do I. pražského vikariátu organizačně patří i pět tzv. osobních farností: Akademická, Polská, Slovenská, Německá a Maďarská. Tyto farnosti nemají vymezené území, ale jsou to společenství římskokatolických křesťanů (a jejich rodinných příslušníků), kteří splňují určitá kritéria. Členy Akademické farnosti jsou studenti, akademičtí pracovníci a další zaměstnanci vysokých škol na území hl. m. Prahy, členy Polské / Slovenské / Německé / Maďarské farnosti jsou římskokatoličtí křesťané polské / slovenské / německé / maďarské národnosti, kteří mají kanonické bydliště na území pražské arcidiecéze.

Arcidieceze-prazska
Arcidiecéze pražská

DUCHOVNÍ SPRÁVY, ŘEHOLE A ŘÁDY

Kromě farností jsou v arcidiecézi zřízené i některé tzv. duchovní správy – organizační jednotky bez vlastního území. Do kompetence pražského arcibiskupa kromě toho spadá i duchovní péče v Armádě České republiky, a to nejen na území Arcidiecéze pražské, ale v celé České republice (a také v jednotkách Armády ČR zapojených v zahraničních misích).

Zcela jinou strukturu mají různé řády, kongregace a společenství zasvěceného života. Pokud však působí v pastoraci, činí tak po dohodě s diecézním biskupem, který je může pověřit správou některých farností.

FARNÍ RADY

Farnost je natrvalo zřízené společenství křesťanů v místní církvi, které je svěřeno pod vedením diecézního biskupa do pastorační péče faráři jako jejímu vlastnímu pastýři. Do tohoto místa bývají svoláváni věřící ke slavení nedělní eucharistické oběti – mše svaté. Farnost má lidi uvádět do správných projevů liturgického života, učí správné nauce a žije bratrskými skutky lásky. Farnost je výsadním místem katecheze dětí i rodičů, je srdcem liturgie. Ve farnosti může působit více kněží s různými úkoly, jeden z nich je však vždy administrátorem farnosti nebo jejím farářem, zodpovědným za její chod. K tomu mu pomáhají i věřící, kteří se mohou sdružovat v pastorační či ekonomické radě farnosti.

Bohosluzba

PASTORAČNÍ RADA 

Pastorační rada je poradním a pracovním nástrojem faráře, administrátora nebo moderátora společné duchovní správy. Spolupracuje s farářem, aby se vytvářelo živé společenství věřících, nese spoluzodpovědnost za šíření evangelia. Má pečovat o svou duchovní formaci, další náboženské vzdělávání i celkový rozvoj vlastní osobnosti. Posuzuje otázky farnosti a hledá možnosti řešení. Může komunikovat s biskupem, mít informace o ekonomické situaci farnosti, vyjadřovat se ke kandidátům bohosloví apod.

Ral2881

EKONOMICKÁ RADA    

Ekonomická rada je poradním a pomocným orgánem faráře, administrátora nebo moderátora společné duchovní správy. Při správě majetku dbá na předpisy církevního práva, nařízení České biskupské konference a směrnice arcibiskupství. Úkolem této rady je podílet se na šetrném a obezřetném spravování majetku farnosti, spolupodílí se na zajišťování příjmů farnosti, pomáhá při vypracování žádostí o příspěvky na ekonomické zajištění akcí ve farnosti apod. Jejím největším úkolem je schvalování a kontrolování rozpočtu farnosti.

Volby-do-pastoracni-rady-2

VOLBY DO PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

Pastorační rada je složena z faráře, duchovních žijících ve farnosti, zástupců řeholních a dalších společenství a dvou až šesti zvolených členů, jejich mandát trvá pět let. Tato rada zasedá pravidelně dvakrát do roka, ze zasedání se pořizuje zápis. Schůze této rady jsou veřejné. Ekonomická rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně, její zasedání jsou neveřejná. Ze zasedání se pořizuje zápis. Členství v této radě trvá tři roky. Tvoří ji farář, člen pastorační rady a další členové jmenovaní farářem, kteří jsou bezúhonní a mají zkušenosti z oblasti ekonomie a práva. Obě rady se řídí zvláštními předpisy, které vydalo Arcibiskupství pražské.

Ke stažení

Stanovy pastorační rady (platné pro Arcidiecézi pražskou)

Stanovy ekonomické rady (platné pro Arcidiecézi pražskou)