Kapituly

Kapitula (katedrální nebo kolegiátní) je sborem kanovníků, tj. společenstvím kněží, jimž přísluší konat slavnostní bohoslužbu (liturgie) v katedrálním nebo kolegiátním kostele. Členové kapituly (kapitulárové) se scházejí k pravidelným sezením v kapitulní síni, dříve měli za povinnost oblékat k této příležitosti shodný oděv a nosit na prsou insignii svého úřadu: shodný kapitulní odznak či kříž. Kapitula kromě toho plní úkoly, jimiž byla nadána právem nebo pověřena diecézním biskupem. Organizačně nejsou součástí úřadu diecézního biskupa, ale slouží jako jeho poradní orgán.

Metropolitni-kapitula-u-sv-vita
Metropolitní kapitula U Sv. Víta v Praze

METROPOLITNÍ KAPITULA U SV. VÍTA V PRAZE

Počátky  svatovítské kapituly lze spatřovat v kolegiu kněží (collegium cleri) při kostele svatého Víta na Pražském hradě, jimž bylo svěřeno, aby připravili vše potřebné pro zřízení samostatné diecézní správy. Roku 971 Boleslav II. prostřednictvím své sestry abatyše Mlady předložil papeži Janu XIII. žádost o zřízení biskupského sídla v Praze a papež tento jeho úmysl schválil. V té době patřila Praha pod pravomoc řezenského biskupa, který byl sufragánem salcburské metropole.Když se v roce 973 stala Praha biskupským sídlem podléhajícím mohučskému metropolitovi, stalo se i zmíněné kolegium svatovítských kněží katedrální kapitulou. Zakládací listina se nezachovala. Už od konce 10. století se však v historických dokumentech objevují jména s označeními: probošt, děkan, arcijáhen, scholastik, kanovník pražského kostela. Například Kosmas (1045–1125) byl děkanem katedrální kapituly.

Kralovska-kolegialni-kapitula-sv-petra-a-pavla-na-vysehrade
Královská kolegiální kapitula Sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

KRÁLOVSKÁ KOLEGIÁLNÍ KAPITULA SV. PETRA A PAVLA NA VYŠEHRADĚ

Historicky se kapitula opírá o své založení prvním českým králem Vratislavem roku 1070 a o fundační listinu z roku 1088. Kanonicky vychází z buly papeže Lucia II. z roku 1144 a z bul dalších papežů pro kapitulu vydaných. Opírá se rovněž o buly a listiny českých panovníků pro ni určených, z nichž třeba především připomenout Zlatou bulu císaře Karla IV. z roku 1356. Kapitulu zvláště zavazuje skutečnost, že jejím členem byl český národní patron sv. Jan Nepomucký a významní představitelé českého národního náboženského a kulturního života.

Web: www.kkvys.cz 

Kolegiatni-kapitula-nanebevzeti-panny-marie-na-hrade-karlstejne
Kolegiátní kapitula Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně

KOLEGIÁTNÍ KAPITULA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE NA HRADĚ KARLŠTEJNĚ

Kolegiátní kapitulu čili sbor kanovníků založil na hradě Karlštejně 27. března 1357 český král a římský císař Karel IV. za účelem vykonávání duchovní služby v hradních kaplích a střežení klenotů uchovávaných na hradě.

Děkan kapituly: 
Mgr. Josef Pecinovský

E-mail: pecinovsky@knez.cz

Kolegiatni-kapitula-sv-kosmy-a-damiana-ve-stare-boleslavi
Kolegiální kapitula Sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi

KOLEGIÁTNÍ KAPITULA SV. KOSMY A DAMIÁNA VE STARÉ BOLESLAVI

Historicky se kapitula opírá o zakládající listinu z r. 1052, vydanou knížetem Břetislavem. Ten postavil nad mučedništěm sv. Václava kryptu sv. Kosmy a Damiána a kostel, který byl podle Kosmovy kroniky posvěcen 10. května 1046. Po svém tažení do Polska, při kterém bylo převezeno tělo druhého pražského biskupa sv. Vojtěcha z Hnězdna do Prahy, ustanovil při kryptě sv. Kosmy a Damiána kapitulu, která je po katedrální kapitule pražské nejstarší kapitulou v Čechách.

Probošt kapituly:
P. Libor Bulín

Kap.kostel všech.sv.
Kolegiální kapitula Všech svatých na Hradě pražském

KOLEGIÁLNÍ KAPITULA VŠECH SVATÝCH NA HRADĚ PRAŽSKÉM

Královská kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském byla založena císařem Karlem IV. dne 1. prosince roku 1340 při tzv. královské kapli Všech svatých na Hradě pražském. Tehdy mezi její členy patřili především klerikové z řad úředníků panovnické kanceláře. Velké vyznamenání se kapitule dostává od téhož panovníka až 3. dubna roku 1366, kdy císař Karel na pozdvižení cti a slávy vysokého učení pražského spojuje Pražskou univerzitu s kapitulou při kostele Všech svatých tím, že místa kapitulárů vyhrazuje právě univerzitním mistrům. Věhlas kapituly vzrostl v 16. století, kdy byly z rozhodnutí císaře Rudolfa II. do kapitulního chrámu 29. května roku 1588 přeneseny ostatky sv. Prokopa z tehdy pobořeného sázavského kláštera. Členové kapituly jsou tak zároveň ochránci jeho hrobu.

Probošt kapituly: 
Mons. Dr. Jan Mráz

E-mail: info@kapitulavs.cz

Děkan kapituly:
Mons. PhDr. JCLic. Mgr. Milan Hanuš

E-mail: info@kapitulavs.cz