Kapituly

Kapitula (katedrální nebo kolegiátní) je sborem kanovníků, tj. společenstvím kněží, jimž přísluší konat slavnostní bohoslužbu (liturgie) v katedrálním nebo kolegiátním kostele. Členové kapituly (kapitulárové) se scházejí k pravidelným sezením v kapitulní síni, dříve měli za povinnost oblékat k této příležitosti shodný oděv a nosit na prsou insignii svého úřadu: shodný kapitulní odznak či kříž. Kapitula kromě toho plní úkoly, jimiž byla nadána právem nebo pověřena diecézním biskupem. Organizačně nejsou součástí úřadu diecézního biskupa, ale slouží jako jeho poradní orgán.

Metropolitni-kapitula-u-sv-vita
Metropolitní kapitula U Sv. Víta v Praze

METROPOLITNÍ KAPITULA U SV. VÍTA V PRAZE

Počátky  svatovítské kapituly lze spatřovat v kolegiu kněží (collegium cleri) při kostele svatého Víta na Pražském hradě, jimž bylo svěřeno, aby připravili vše potřebné pro zřízení samostatné diecézní správy. Roku 971 Boleslav II. prostřednictvím své sestry abatyše Mlady předložil papeži Janu XIII. žádost o zřízení biskupského sídla v Praze a papež tento jeho úmysl schválil. V té době patřila Praha pod pravomoc řezenského biskupa, který byl sufragánem salcburské metropole.Když se v roce 973 stala Praha biskupským sídlem podléhajícím mohučskému metropolitovi, stalo se i zmíněné kolegium svatovítských kněží katedrální kapitulou. Zakládací listina se nezachovala. Už od konce 10. století se však v historických dokumentech objevují jména s označeními: probošt, děkan, arcijáhen, scholastik, kanovník pražského kostela. Například Kosmas (1045–1125) byl děkanem katedrální kapituly.

Kralovska-kolegialni-kapitula-sv-petra-a-pavla-na-vysehrade
Královská kolegiální kapitula Sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

KRÁLOVSKÁ KOLEGIÁLNÍ KAPITULA SV. PETRA A PAVLA NA VYŠEHRADĚ

Historicky se kapitula opírá o své založení prvním českým králem Vratislavem roku 1070 a o fundační listinu z roku 1088. Kanonicky vychází z buly papeže Lucia II. z roku 1144 a z bul dalších papežů pro kapitulu vydaných. Opírá se rovněž o buly a listiny českých panovníků pro ni určených, z nichž třeba především připomenout Zlatou bulu císaře Karla IV. z roku 1356. Kapitulu zvláště zavazuje skutečnost, že jejím členem byl český národní patron sv. Jan Nepomucký a významní představitelé českého národního náboženského a kulturního života.

Web: www.kkvys.cz 

Kolegiatni-kapitula-nanebevzeti-panny-marie-na-hrade-karlstejne
Kolegiátní kapitula Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně

KOLEGIÁTNÍ KAPITULA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE NA HRADĚ KARLŠTEJNĚ

Kolegiátní kapitulu čili sbor kanovníků založil na hradě Karlštejně 27. března 1357 český král a římský císař Karel IV. za účelem vykonávání duchovní služby v hradních kaplích a střežení klenotů uchovávaných na hradě.

Děkan kapituly: 
Mgr. Josef Pecinovský

E-mail: pecinovsky@knez.cz

Kolegiatni-kapitula-sv-kosmy-a-damiana-ve-stare-boleslavi
Kolegiální kapitula Sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi

KOLEGIÁTNÍ KAPITULA SV. KOSMY A DAMIÁNA VE STARÉ BOLESLAVI

Historicky se kapitula opírá o zakládající listinu z r. 1052, vydanou knížetem Břetislavem. Ten postavil nad mučedništěm sv. Václava kryptu sv. Kosmy a Damiána a kostel, který byl podle Kosmovy kroniky posvěcen 10. května 1046. Po svém tažení do Polska, při kterém bylo převezeno tělodruhého pražského biskupa sv. Vojtěcha z Hnězdna do Prahy, ustanovil při kryptě sv. Kosmy a Damiána kapitulu, která je po katedrální kapitule pražské nejstarší kapitulou v Čechách.

Probošt kapituly:
P. Bulín, děkan kapituly P. Cúth

Kolegiatni-kapitula-vsech-svatych-na-hrade-prazskem-1
Kolegiální kapitula Všech svatých na Hradě pražském

KOLEGIÁLNÍ KAPITULA VŠECH SVATÝCH NA HRADĚ PRAŽSKÉM

Jednou z významných svatyň na Pražském hradě byla už za dob románského přemyslovského hradu královská kaple, při které byl odedávna sbor kněží. Ke zřízení kapituly dal souhlas pražský biskup Jan IV. spolu se Svatovítskou kapitulou dne 22. 2. 1339. Kapitulu založil Karel IV. nejspíše v první polovině roku 1339. Pro další vývoj kapituly bylo rozhodující rozhodnutí Karla IV. ze dne 30. 7. 1366, potvrzené papežem Urbanem V. dne 15. 12. 1367, podle kterého se kanonikáty u Všech svatých obsazují Mistry Karlovy koleje – tedy profesory Karlovy university.

Probošt kapituly: 
prof. PhDr. Petr Piťha 

E-mail: info@kapitulavs.cz

Děkan kapituly:
P. Hanuš

E-mail: info@kapitulavs.cz