Biskupové pro pražskou arcidiecézi

Biskup dosáhl nejvyššího možného stupně svěcení v římskokatolické církvi. Zpravidla je zodpovědný za správu místní církve, vymezeného územím diecéze. Podílí se na správě místní církve, uděluje kněžské a jáhenské svěcení, biřmuje, působí jako pastýř ve víře a autorita v liturgii. Pražská arcidiecéze je hlavní diecézí české církevní provincie, biskup stojící v jejím čele je zároveň metropolitou českým a užívá zvláštního titulu „arcibiskup“. Sídelní biskup si zároveň může vyžádat ustanovení pomocných biskupů, kteří mu pomáhají s udílením svátostí, správou denní agendy a vykonáváním dalších úkolů, kterými mohou být pověřeni. Současným arcibiskupem pražským je Mons. Jan Graubner, svého úřadu se ujal 2. července 2022. Emeritním arcibiskupem pražským je Dominik kardinál Duka. V biskupské službě arcibiskupovi pomáhá pomocný biskup Mons. Václav Malý, Mons. Zdenek Wasserbauer a emeritní biskup Mons. Karel Herbst.

Monsgraubnerdominiknovakcav
Foto: Dominik Novák, Člověk a Víra

MONS. JAN GRAUBNER

Jeho Svatost papež František 13. května 2022 jmenoval 37. pražským arcibiskupem a 25. českým primasem J. Exc. Mons. Jana Graubnera, doposavad arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského. Na svatovojtěšský arcibiskupský stolec byl uveden v sobotu 2. července 2022, při slavné mešní liturgii v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Tímto dnem se také fakticky ujal úřadu 37. arcibiskupa pražského a 25. primase českého. J. Exc. Mons. Jan Graubner pokračuje rovněž ve službě předsedy ČBK.

J. Exc. Mons. Jan Graubner se narodil se v Brně 29. 8. 1948, vyrostl ve Strážnici jako jeden z pěti sourozenců. V roce 1967 maturoval na Střední všeobecně vzdělávací škole a poté rok pracoval v Gottwaldově jako dělník, aby získal „dělnický původ“. V roce 1968 byl přijat do kněžského semináře a na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Olomouci. Kněžské svěcení přijal 23. června 1973.

Působil jako kaplan ve Zlíně a ve Valašských Kloboukách. Od roku 1982 do 1990 byl farářem ve Vizovicích a zároveň působil jako excurrendo administrátor nejprve v Provodově a později v Horní Lhotě.

17. března 1990 byl jmenován titulárním biskupem tagarijským a pomocným biskupem olomouckým. Vysvěcen byl 7. dubna 1990 arcibiskupem Vaňákem a biskupy Otčenáškem a Cikrlem. Za biskupské heslo si zvolil citát Quod dixerit vobis, facite (česky: Co vám řekne, učiňte). Po smrti Františka Vaňáka převzal správu diecéze jako administrátor a 28. září 1992 byl jmenován arcibiskupem olomouckým, správu diecéze převzal 7. listopadu 1992.

Zaměřil se na obnovu diecézní struktury, založil řadu církevních škol, vybudoval síť Charit. Inicioval Tříkrálovou sbírku a Dny lidí dobré vůle na Velehradě. Zabývá se duchovním doprovázením a záleží mu na široké spolupráci a stavění mostů mezi lidmi i názory. Věnuje se pastoraci rodin, pro které založil Centrum pro rodinu s pobočkou v každém děkanátu diecéze. Je duchovním rádcem Orla. Založil zbožné sdružení Eucharistická hodina. Věnuje se obnově poutních míst Velehrad a Svatý Hostýn i rozvinutí pouti hasičů, myslivců, včelařů a dalších profesních skupin, nebo děkanátních poutí za obnovu rodin a kněžská povolání. Inicioval Pocty duchovních, kteří zahynuli v koncentračních táborech, či velké výstavy jako Církev a republika, nebo A. C. Stojan. Založil edici audioknih Edice Velehrad.

V letech 2000 až 2010 byl předsedou České biskupské konference, pak místopředsedou a od roku 2020 znovu předsedou ČBK. Zároveň je jejím delegátem pro charitativní činnost, misie a novou evangelizaci.

Od roku 1999 je členem správní rady Univerzity Palackého v Olomouci, jíž řadu let předsedal. Z titulu arcibiskupského úřadu je Velkým kancléřem Cyrilometodějské teologické fakulty a členem její vědecké rady.

Piano nobile, příprava fotografií do knihy 17.9.2023
Piano nobile Arcibiskupského paláce, příprava fotografií do knihy, 17. 9. 2023

DOMINIK KARDINÁL DUKA OP

Emeritní arcibiskup pražský a primas český, kardinál Římskokatolické církve

Narodil se 26. dubna 1943 v Hradci Králové a vyrůstal v rodině vojáka z povolání, který se účastnil zahraničního odboje v roce 1944. 13. února 2010 byl Svatým otcem Benediktem XVI. jmenován 36. arcibiskupem pražským. Pražskou arcidiecézi slavnostně převzal při mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha dne 10. dubna 2010, kterou předal svému nástupci 2. července 2022. V letech 2000-2004 byl místopředsedou ČBK a 21. dubna 2010 byl zvolen jejím předsedou, tuto funkci zastával po dvě období do roku 2020. O slavnosti Zjevení Páně 6. ledna 2012 Svatý otec Benedikt XVI. oznámil, že bude 18. února 2012 při veřejné konzistoři jmenován kardinálem Svaté Církve římské.

Byl a je široce zapojen do společenského a kulturního života. Je členem komise ČBK pro otázky víry a členem redakce Mezinárodní katolické revue Communio. 2001 byl vyznamenán prezidentem České republiky Medailí I. stupně za zásluhy o Českou republiku, 2016 Řád Bílého lva za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky, zahraniční státní vyznamenání 2015 Čestná medaile Arménského národního shromáždění Arménské republiky; 2016 Komandérský kříž s hvězdou Řádu za zásluhy o Polskou republiku, 2018 střední kříž s hvězdou Řádu za zásluhy o Maďarskou republiku.

Jako papežský legát byl třikrát jmenován Svatým otcem Františkem 2016 pro slavnosti v maďarském Szombathely u příležitosti 1700. výročí narození sv. Martina, 2018 v polské Poznani při 1050. výročí nejstaršího biskupství v Polsku a 2023 v poznaňské arcidiecézi Smolice v mariánském poutním místě korunoval obraz Panny Marie Smolenské Uzdravení nemocných.

Webové stránky: http://www.dominikduka.cz/


Mons-vaclav-maly

MONS. VÁCLAV MALÝ

Titulární biskup marcelliánský, pomocný biskup pražský, biskupský vikář

Narozen 21. 9. 1950 v Praze. Po absolvování gymnázia studoval v letech 1969–1976 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, na kněze byl vysvěcen 26. 6. 1976 v Praze. V letech 1976–1978 byl kaplanem ve Vlašimi a Plzni. V únoru 1977 podepsal Chartu 77, v roce 1978 se stal členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Od ledna 1979 byl bez státního souhlasu, pracoval jako zeměměřičský figurant. Titulárním biskupem marcelliánským a světícím biskupem pražským byl jmenován 3. 12. 1996. Svěcení přijal 11. 1. 1997 v Praze. Jeho oblastí je pastorace kněžských povolání, jáhni připravující se na kněžství, seminaristé, Arcibiskupský seminář, včetně návrhů na jmenování a odvolání ze služby představených, konvikt, nadace semináře, příprava kněží přicházejících z jiných diecézí na službu AP, školství obecně, katechetická činnost ve školách církevních i státních, jmenování a odvolání ředitelů církevních škol zřízených AP, koordinace služby školních kaplanů včetně návrhů na jmenování a odvolání ze služby, kultura obecně a koncerty v kostelích, péče o ekumenismus (včetně povolení přistupovat ke sv. přijímání nekatolíkům, v jednotlivém případě udělování souhlasu k použití liturgického prostoru křesťanům nekatolíkům k vykonání obřadu). Biskup Malý je také předsedou rady České biskupské konference Iustitia et Pax, která sleduje sociální, ekologické a společenské problémy české společnosti. 


Z biskupského svěcení mons.z.wasserbauera 19.5.2018
Z biskupského svěcení Mons. Zdenka Wasserbauera, 19. 5. 2018

MONS. ZDENEK WASSERBAUER

Titulární biskup butrinský, pomocný biskup pražský

Narozen 15. června 1966, Nové Město na Moravě je kanovníkem svatovítské kapituly v Praze a ředitelem kurie pražského arcibiskupství. Od 1. dubna 2016 byl jmenován generálním vikářem pražské arcidiecéze. 23. ledna 2018 byl jmenován pomocným biskupem pražské arcidiecéze.


Karel-herbst
Mons. Karel Herbst, SDB

MONS. KAREL HERBST, SDB

Titulární biskup siccesienský, emeritní biskup pražský

Narodil se 6. listopadu 1943 v Praze a do roku 1967 pracoval v lokomotivovém depu Praha-střed. V letech 1968-73 absolvoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal od kardinála Tomáška 23. 6. 1973, v roce 1976 složil věčné sliby jako salesián Dona Boska. V roce 1975 přišel o státní souhlas, a pracoval až do roku 1986 v podniku „Úklid“ (kdy mu byl souhlas navrácen). Po revoluci se podílel na obnově salesiánské komunity v Kobylisích, později spolupracoval na formaci diecézní mládeže a jako spirituál v pražském arcibiskupském semináři. Biskupské svěcení přijal 6. dubna 2002 v katedrále sv. Víta v Praze. Od roku 2016 je Karel Herbst po své rezignaci emeritním biskupem.