Biskupové pro pražskou arcidiecézi

Biskup dosáhl nejvyššího možného stupně svěcení v římskokatolické církvi. Zpravidla je zodpovědný za správu místní církve, vymezeného územím diecéze. Podílí se na správě místní církve, uděluje kněžské a jáhenské svěcení, biřmuje, působí jako pastýř ve víře a autorita v liturgii. Pražská arcidiecéze je hlavní diecézí české církevní provincie, biskup stojící v jejím čele je zároveň metropolitou českým a užívá zvláštního titulu „arcibiskup“. Sídelní biskup si zároveň může vyžádat ustanovení pomocných biskupů, kteří mu pomáhají s udílením svátostí, správou denní agendy a vykonáváním dalších úkolů, kterými mohou být pověřeni. Současným arcibiskupem pražským je Mons. Jan Graubner, svého úřadu se ujal 2. července 2022. Emeritním arcibiskupem pražským je Dominik kardinál Duka. V biskupské službě arcibiskupovi pomáhá pomocný biskup Mons. Václav Malý, Mons. Zdenek Wasserbauer a emeritní biskup Mons. Karel Herbst.

Monsgraubnerdominiknovakcav
Foto: Dominik Novák, Člověk a Víra

MONS. JAN GRAUBNER

Jeho Svatost papež František 13. května 2022 jmenoval 37. pražským arcibiskupem a 25. českým primasem J. Exc. Mons. Jana Graubnera, doposavad arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského. Na svatovojtěšský arcibiskupský stolec byl uveden v sobotu 2. července 2022, při slavné mešní liturgii v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Tímto dnem se také fakticky ujal úřadu 37. arcibiskupa pražského a 25. primase českého. J. Exc. Mons. Jan Graubner pokračuje rovněž ve službě předsedy ČBK.

J. Exc. Mons. Jan Graubner se narodil se v Brně 29. 8. 1948, vyrostl ve Strážnici jako jeden z pěti sourozenců. V roce 1967 maturoval na Střední všeobecně vzdělávací škole a poté rok pracoval v Gottwaldově jako dělník, aby získal „dělnický původ“. V roce 1968 byl přijat do kněžského semináře a na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Olomouci. Kněžské svěcení přijal 23. června 1973.

Působil jako kaplan ve Zlíně a ve Valašských Kloboukách. Od roku 1982 do 1990 byl farářem ve Vizovicích a zároveň působil jako excurrendo administrátor nejprve v Provodově a později v Horní Lhotě.

17. března 1990 byl jmenován titulárním biskupem tagarijským a pomocným biskupem olomouckým. Vysvěcen byl 7. dubna 1990 arcibiskupem Vaňákem a biskupy Otčenáškem a Cikrlem. Za biskupské heslo si zvolil citát Quod dixerit vobis, facite (česky: Co vám řekne, učiňte). Po smrti Františka Vaňáka převzal správu diecéze jako administrátor a 28. září 1992 byl jmenován arcibiskupem olomouckým, správu diecéze převzal 7. listopadu 1992.

Zaměřil se na obnovu diecézní struktury, založil řadu církevních škol, vybudoval síť Charit. Inicioval Tříkrálovou sbírku a Dny lidí dobré vůle na Velehradě. Zabývá se duchovním doprovázením a záleží mu na široké spolupráci a stavění mostů mezi lidmi i názory. Věnuje se pastoraci rodin, pro které založil Centrum pro rodinu s pobočkou v každém děkanátu diecéze. Je duchovním rádcem Orla. Založil zbožné sdružení Eucharistická hodina. Věnuje se obnově poutních míst Velehrad a Svatý Hostýn i rozvinutí pouti hasičů, myslivců, včelařů a dalších profesních skupin, nebo děkanátních poutí za obnovu rodin a kněžská povolání. Inicioval Pocty duchovních, kteří zahynuli v koncentračních táborech, či velké výstavy jako Církev a republika, nebo A. C. Stojan. Založil edici audioknih Edice Velehrad.

V letech 2000 až 2010 byl předsedou České biskupské konference, pak místopředsedou a od roku 2020 znovu předsedou ČBK. Zároveň je jejím delegátem pro charitativní činnost, misie a novou evangelizaci.

Od roku 1999 je členem správní rady Univerzity Palackého v Olomouci, jíž řadu let předsedal. Z titulu arcibiskupského úřadu je Velkým kancléřem Cyrilometodějské teologické fakulty a členem její vědecké rady.

Kardinal-dominik-duka-ii

DOMINIK KARDINÁL DUKA OP

Emeritní arcibiskup pražský, kardinál římskokatolické církve

Narodil se 26. dubna 1943 v Hradci Králové a vyrůstal v rodině vojáka z povolání, který se účastnil zahraničního odboje v roce 1944. 13. února 2010 byl Svatým otcem Benediktem XVI. jmenován 36. arcibiskupem pražským. Pražskou arcidiecézi slavnostně převzal při mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha dne 10. dubna 2010. 13. května 2022 jmenoval papež František jeho nástupce na svatovojtěšském stolci. Mons. Jan Graubner se funkce pražského arcibiskupa ujal 2. července 2022. Kardinál Dominik Duka byl také velkým kancléřem KTF UK Praha. Dne 21. dubna 2010 byl zvolen předsedou ČBK, tuto funkci zastával po dvě období. O slavnosti Zjevení Páně 6. ledna 2012 Svatý otec Benedikt XVI. oznámil, že bude 18. února 2012 při veřejné konzistoři jmenován kardinálem. Je široce zapojen do společenského a kulturního života. Je členem Etického fóra ČR, Vědecké rady KTF UK Praha. Je předsedou správní rady Českého katolického biblického díla, členem Centra biblických studií, členem Konfederace politických vězňů, šéfredaktorem Salve – revue pro teologii, kulturu a duchovní život, členem redakce Mezinárodní katolické revue Communio a čestným předsedou Rodiny sv. Zdislavy o. s.

Webové stránky: http://www.dominikduka.cz/


Mons-vaclav-maly

MONS. VÁCLAV MALÝ

Titulární biskup marcelliánský, pomocný biskup pražský, biskupský vikář

Narozen 21. 9. 1950 v Praze. Po absolvování gymnázia studoval v letech 1969–1976 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, na kněze byl vysvěcen 26. 6. 1976 v Praze. V letech 1976–1978 byl kaplanem ve Vlašimi a Plzni. V únoru 1977 podepsal Chartu 77, v roce 1978 se stal členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Od ledna 1979 byl bez státního souhlasu, pracoval jako zeměměřičský figurant. Titulárním biskupem marcelliánským a světícím biskupem pražským byl jmenován 3. 12. 1996. Svěcení přijal 11. 1. 1997 v Praze. Jeho oblastí je pastorace kněžských povolání, jáhni připravující se na kněžství, seminaristé, Arcibiskupský seminář, včetně návrhů na jmenování a odvolání ze služby představených, konvikt, nadace semináře, příprava kněží přicházejících z jiných diecézí na službu AP, školství obecně, katechetická činnost ve školách církevních i státních, jmenování a odvolání ředitelů církevních škol zřízených AP, koordinace služby školních kaplanů včetně návrhů na jmenování a odvolání ze služby, kultura obecně a koncerty v kostelích, péče o ekumenismus (včetně povolení přistupovat ke sv. přijímání nekatolíkům, v jednotlivém případě udělování souhlasu k použití liturgického prostoru křesťanům nekatolíkům k vykonání obřadu). Biskup Malý je také předsedou rady České biskupské konference Iustitia et Pax, která sleduje sociální, ekologické a společenské problémy české společnosti. 


20160307184411-luho-berkamse

MONS. ZDENEK WASSERBAUER

Titulární biskup butrinský, pomocný biskup pražský

Narozen 15. června 1966, Nové Město na Moravě je kanovníkem svatovítské kapituly v Praze a ředitelem kurie pražského arcibiskupství. Od 1. dubna 2016 byl jmenován generálním vikářem pražské arcidiecéze. 23. ledna 2018 byl jmenován pomocným biskupem pražské arcidiecéze.


Karel-herbst
Mons. Karel Herbst, SDB

MONS. KAREL HERBST, SDB

Titulární biskup siccesienský, emeritní biskup pražský

Narodil se 6. listopadu 1943 v Praze a do roku 1967 pracoval v lokomotivovém depu Praha-střed. V letech 1968-73 absolvoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal od kardinála Tomáška 23. 6. 1973, v roce 1976 složil věčné sliby jako salesián Dona Boska. V roce 1975 přišel o státní souhlas, a pracoval až do roku 1986 v podniku „Úklid“ (kdy mu byl souhlas navrácen). Po revoluci se podílel na obnově salesiánské komunity v Kobylisích, později spolupracoval na formaci diecézní mládeže a jako spirituál v pražském arcibiskupském semináři. Biskupské svěcení přijal 6. dubna 2002 v katedrále sv. Víta v Praze. Od roku 2016 je Karel Herbst po své rezignaci emeritním biskupem.