Svátost smíření

Zpověď, dnes nazývaná svátost smíření je svátostí uzdravení lidské duše. Křtem člověk dostal sice nový život v Kristu, ale tento nový život může být oslaben, nebo dokonce ztracen hříchem. Svátost smíření spolu se svátostí pomazání nemocných patří ke svátostem uzdravování. Lidský život je křehký a lidská přirozenost slabá, nakloněná k hříchu. Proto se celý život musíme odvracet od zlého a obracet k Bohu. V této svátosti vyjadřujeme lítost a pokání za své hříchy, vyznáváme se z nich před knězem a přijímáme jeho prostřednictvím Boží odpuštění. Smiřujeme se s Bohem, svými bližními i se sebou samým, abychom nalezli správný pokoj. Tato svátost může probíhat jak „klasickou formou“ kdy kajícník klečí ve zpovědnici a kněz neví, kdo se mu zpovídá, tak formou rozhovoru ve zpovědní místnosti.

Zpoved
Svátost smíření

ZPOVĚDNÍ TAJEMSTVÍ

Při svátosti smíření se vyznáváme ze svých hříchů Bohu prostřednictvím kněze. Toto vyznání usnadňuje naše smíření. Alespoň jednou za rok tak máme vyznat své smrtelné hříchy, tj. hříchy, které vedou k duchovní smrti člověka, k zpřetrhání jeho svazku k Bohu. Doporučuje se ovšem častější přistupování k této svátosti, aby nás někdo duchovně vedl, abychom se dokázali zbavovat i všedních hříchů, správně vychovávali své svědomí podle Desatera božích přikázání, abychom bojovali proti nezřízeným náklonnostem. Každý kněz je zavázán zachovávat naprosté mlčení o hříších, které mu vyznali kajícníci. Toto tajemství nepřipouští výjimky. Zpovědník není pánem, ale služebníkem Božího odpuštění, neodsuzuje člověka a v běžném životě ani sám nesmí s kajícníkem spojovat hříchy, které mu vyznal.  

Pokani
Pokání

PŘÍPRAVA A POKÁNÍ

Kajícník, který vyzná své hříchy knězi, musí v zájmu spravedlnosti usilovat o nápravu toho, čím ublížil bližním (vrátit ukradené věci), ale musí i napravit vlastní viny tím, že vykoná něco navíc –„odpyká“, „zadostučiní“ – to se nazývá pokání. Rozhřešení kněze odstraňuje hřích, pokání se snaží napravit viny. Toto pokání ukládá zpovědník, se zřetelem na osobní situaci kajícníka – jde o modlitbu, almužnu, službu bližnímu, přijetí kříže, který člověk musí nést apod. Jako pomůcku při přípravě na svátost smíření je možné použít některé texty Písma, nebo zpovědní zrcadlo. Před vyznáním hříchů člověk zpytuje svědomí, aby mohl přijmout Boží odpuštění, rozhřešení, které kněz zprostředkuje. Kajícník musí projevit lítost nad svými hříchy, špatnými skutky. Lítost není emocionální záležitost, ale bolest ducha a odsouzení spáchaného hříchu spojené s předsevzetím v budoucnu nehřešit. Správně chápaná praxe odpustků, jak je stanovuje církev při různých příležitostech znamená vědomí, že hřích nás zbavuje společenství s Bohem a tím nemůžeme dosáhnout věčného života. Odpuštění hříchů ve svátosti smíření přináší obnovení společenství s Bohem a prominutí věčných trestů za hřích, ale časné tresty – tedy trpělivé snášení zkoušek a utrpení na zemi a očišťování po smrti – zůstávají. Jestliže splníme určité podmínky, dosáhneme odpustky i odpuštění těchto časných trestů za hříchy. Odpustky mohou být přivlastněny např. i zesnulým, když je svým způsobem „věnujeme, darujeme“ těm, kdo potřebují naši pomoc a solidaritu při očišťování v očistci.

Pokani-2
Pokání

STÁLÁ ZPOVĚDNÍ SLUŽBA V PRAZE

DENČASKOSTELMÍSTO Poznámka
Po – Pá
(kromě poslední so
v měsíci)
9.00 – 15.00Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám.)Praha – Nové MěstoBěžná zpovědní služba: 30 min. přede mší sv., která začíná Po–So v 8.00 a v 18.00
Út – Pá16.00 – 17.45sv. Josefa
(náměstí Republiky)
Praha – Nové Město
So7.15 – 7.45sv. Josefa
(náměstí Republiky)
Praha – Nové Město
Ne9.00 – 9.45
16.00 – 16.45
sv. Josefa
(náměstí Republiky)
Praha – Nové Město
Po – Pá9.00 – 12.00
14.00 – 17.00
sv. Kříže
(Na Příkopech)
Praha – Nové MěstoBěhem mše sv. a 10 minut před a po mši sv. se nezpovídá. Mše sv. jsou v 10 a v 15.30
Ne9.30 – 11.30
18.30 – 20.00
sv. Kříže
(Na Příkopech)
Praha – Nové MěstoBěhem mše sv. a 10 minut před a po mši sv. se nezpovídá. Mše sv. jsou v 10.30 a v 19.00
Po – Ne18.00 – 18.30sv. Jiljí
(Husova)
Praha – Staré Město
Ne9.00 – 9.30sv. Jiljí
(Husova)
Praha – Staré Město
Út19.15 – 21.00sv. Jiljí
(Husova)
Praha – Staré Město
Po – Čt, So7.00 – 8.00
16.30 – 18.00
sv. Ignáce
(Karlovo nám.)
Praha – Nové Město
6.00 – 8.00
16.30 – 18.00
sv. Ignáce
(Karlovo nám.)
Praha – Nové Město
Ne6.30 – 8.00
8.30 – 9.30
10.30 – 11.30
16.30 – 18.00
sv. Ignáce
(Karlovo nám.)
Praha – Nové Město
Po – Nesv. Terezie od
Dítěte Ježíše
(Kobyliské nám.)
Praha – KobylisyBěžná zpovědní služba
  Po – SoNanebevzetí Panny Marie (Svatá Hora)PříbramBěžná zpovědní služba: 30 min. přede mší sv., která začíná  v 7.00, 9.00 a v 17.00 a v Ne v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30

Informace o pravidelných bohoslužbách v kostelech pražské arcidiecéze a kontakty na jednotlivé farnosti naleznete v elektronickém Katalogu pražské arcidiecéze.