Ochrana oznamovatelů (Whistleblowing)

Vážení zaměstnanci a spolupracovníci,

Arcibiskupství pražského si uvědomuje, že své úkoly může řádně plnit pouze v prostředí vzájemné důvěry. Proto jsme v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zřídili vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého můžete podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž v rámci Arcibiskupství pražského již došlo, nebo ke kterému má dojít v budoucnu. Podání oznámení přispěje ke snížení rizika protiprávního jednání a ke zlepšení fungování Arcibiskupství pražského.

Jak mohu podat oznámení?

Nejlepším způsobem podání oznámení je vyplnění níže uvedeného formuláře.

Dále je možné oznámení podat

  • telefonicky na čísle +420 703 142 855,
  • e-mailem na adrese oznameni@lexius.cz,
  • osobně v termínu a místě dohodnutém telefonicky nebo e-mailem.

Aby bylo možné Vaše oznámení řádně prošetřit, prosíme o pečlivé vyplnění celého formuláře. Uveďte, prosíme, co nejvíce informací, které víte:

  • Popište jednání a osoby, kterých se týká.
  • Kdy a kde k události došlo, jak dlouho trvala?
  • Kdy a jak jste se o ní dozvěděl/a?
  • Kdo o události ví?
  • Informoval/a jste o události již někoho jako např. vašeho nadřízeného nebo vedení?
  • Připojte k oznámení dokumenty, které se události týkají, pokud je máte k dispozici.

Kdo může podat oznámení?

Vnitřní oznamovací systém je určen pro zaměstnance, osoby ve služebním poměru, stážisty, účastníky odborné praxe a dobrovolníky. Rozhodli jsme se vyloučit přijímání oznámení od osob, které pro Arcibiskupství pražské nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. Vnitřní oznamovací systém není určen pro řešení otázek běžného obchodního styku ani vyřizování oznámení o jednání v rámci jiných subjektů, jako například farností nebo řeholních řádů.

Co se s oznámením stane po jeho odeslání?

Oznámení bude doručeno tzv. příslušným osobám, které vyhodnotí jeho důvodnost, prošetří oznámené jednání a navrhnou Arcibiskupství pražské, jak mu předejít nebo jej napravit. Ujišťujeme Vás, že se oznámeními budeme pečlivě zabývat. Aby bylo garantováno jeho řádné a nestranné prošetření, jmenovali jsme příslušnými osobami advokáty JUDr. Jakuba Kříže, Ph.D., a Mgr. Jiřího Kubíka z advokátní kanceláře Lexius advokáti s.r.o. (+420 703 142 855, oznameni@lexius.cz). O postupu zpracování oznámení budete pravidelně informováni.

Kdo bude znát moji identitu?

Podmínkou podání oznámení je uvedení identifikačních údajů oznamovatele. Nicméně, stejně jako celý text oznámení, i identifikační údaje uvidí pouze pracovníci advokátní kanceláře Lexius advokáti s.r.o., která pro nás zajišťuje výkon funkce příslušné osoby, a to za účelem důsledného vyšetření oznamovaného jednání. Ujišťujeme Vás, že veškerá komunikace s Vámi zůstane důvěrná. Zaručujeme, že v souladu s požadavky zákona nebudou Vaše identifikační údaje ani text oznámení předány vedení či pracovníkům Arcibiskupství pražské.

Mohu podat oznámení anonymně?

Ne. Oznámení bez identifikačních údajů oznamovatele se nekvalifikuje jako oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů. Jeho znění bude mimo vnitřní oznamovací systém předáno jako informativní podnět vedení Arcibiskupství pražské.

Jaké jednání mám oznámit?

Vnitřní oznamovací systém je určen pro oznámení jednání, které porušuje právní předpisy světského práva. Oznámení o porušení kanonickoprávních nebo morálních norem se nekvalifikuje jako oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů. Jeho znění bez identifikačních údajů oznamovatele bude mimo vnitřní oznamovací systém předáno jako informativní podnět vedení Arcibiskupství pražské.

Vystavuji se podáním oznámení nějakému riziku?

Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle zákona o ochraně oznamovatelů, za něž hrozí uložení pokuty ve výši do 50 000 Kč. Čestnému oznamovateli však žádné nebezpeční nehrozí. Vaše identita i text oznámení budou známy výhradně příslušným osobám. Arcibiskupství pražské Vás za podání oznámení nesmí žádným způsobem postihovat.

Mám ještě jiné možnosti oznámení protiprávního jednání?

Oznámení lze také podat externím oznamovacím systémem na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Upozorňujeme ale, že k těmto oznámením nemáme přístup a nemůžeme tak nastavit případná nápravná opatření.

Popište prosím co nejpodrobněji oznamované jednání. Můžete uvést jména osob, které se podle Vás dopustily nežádoucího jednání, a jména případných svědků.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Můžete své oznámení doložit dokumenty, fotkami nebo jinými důkazy?
Informoval/a jste o tomto jednání někoho v rámci Arcibiskupství?
Chcete sdělit koho?
Informoval/a jste o tomto jednání někoho mimo Arcibiskupství pražské?
Chcete sdělit koho?