Péče o památkově chráněný mobiliář

V péči o památkově chráněný mobiliář se opírá o odbornost zkušeného týmu Diecézního konzervátorského centra. Samostatnou oblastí, na které se spolu s dalšími zúčastněnými partnery podílí, je příprava a realizace staveb nových kostelů, farních a komunitních center, resp. jejich přístaveb. Diecézní konzervátorské centrum spolupracuje se státními institucemi, ať už se jedná o Ministerstvo kultury ČR, Národní památkový ústav ad. Zajišťuje domácí i mezinárodní výpůjčky pro galerie, muzea i další kulturní instituce. Podporuje badatelskou a vědeckou činnost odborných pracovníků i studentů historie umění a historie.

Mg-5169

Posláním Diecézního konzervátorského centra je péče převážně o movité předměty kulturní hodnoty. Pracovníci centra mají na starosti evidenci a dokumentaci uměleckých děl a předmětů kulturně-historické povahy ve vlastnictví Arcibiskupství pražského a farností. Zástupcům farností také pomáhá s případným restaurováním a s výpůjčkami předmětů do expozic muzeí a galerií. Diecézní konzervátorské centrum bylo spoluautorem dvou samostatných výstav pořádaných Arcibiskupstvím pražským a Národní galerií v Praze. Diecézní konzervátorské centrum reprezentuje Arcibiskupství pražské na veletrzích a konferencích, kde představuje vlastní projekty a svou práci.

Nedílnou součástí činnosti Diecézního konzervátorského centra je také ochrana památek, jejich zabezpečení a spolupráce s Policií ČR při dohledávání odcizených předmětů, které ve většině případů končí v zahraničí. Za několik posledních let bylo takto vráceno hned několik předmětů kulturní hodnoty. Movité památky, které by se mohly nacházet v potenciálním nebezpečí, jsou ukládány ve svozových depozitářích.

Dalším úkolem Diecézního konzervátorského centra je starost o Arcibiskupský palác, převážně o jeho reprezentační prostory, arcibiskupskou kapli a další umělecký mobiliář. Centrum zajišťuje údržbu reprezentačních prostor a restaurování obrazů, soch i nábytku, které jsou nedílnou součástí jedinečných prostor paláce.

Kontakt

Diecézní konzervátorské centrum
Hradčanské nám. 56/16
119 02 Praha – Hradčan