Udělování svátosti biřmování v katedrále

Svatovítská katedrála

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude v neděli 19. května 2024 na slavnost Seslání Ducha Svatého (Letnice) Mons. Jan Graubner udělovat svátost biřmování při mši sv. v 10 hodin.

Svátost mohou přijmout ti, kteří absolvovali náležitou přípravu a budou mít řádně vyplněný biřmovací lístek, podepsaný duchovním správcem farnosti, kde byl biřmovanec připravován. Biřmovanci bez platného biřmovacího lístku nemohou být k přijetí svátosti připuštěni. V den slavnosti je nutné, aby se všichni biřmovanci i se svými kmotry dostavili do katedrály nejpozději do 9.30. Pro biřmovance, jejich rodiny a klérus je vyhrazeno od 8.30 do 13.00 parkování na Hradčanském náměstí před Arcibiskupským palácem.