Udělování svátosti biřmování v katedrále

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude v neděli 28. května 2023 na slavnost Seslání Ducha Svatého (Letnice) Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský, udělovat svátost biřmování při mši svaté v 10 hodin.

Svátost mohou přijmout ti, kteří absolvovali náležitou přípravu a budou mít řádně vyplněný biřmovací lístek, podepsaný duchovním správcem farnosti, kde byl biřmovanec připravován. V den slavnosti je nutné, aby se všichni biřmovanci i se svými kmotry dostavili do katedrály nejpozději do 9.30. Pro biřmovance, jejich rodiny a klérus je vyhrazeno od 8.30 do 13.00 hodin parkování na Hradčanském náměstí před Arcibiskupským palácem. Slavnosti předchází vigilie Letnic s nešpory 27. května ve 20 hodin.