Velikonoce ve svatovítské katedrále

Svatovítská katedrála, kostel sv. Jiří a kostel Všech svatých

Pan arcibiskup Mons. Jan Graubner srdečně zve všechny, kteří z různých důvodů nemají kde slavit obřady Svatého týdne, aby přišli do svatovítské katedrály, jejíž oltář je symbolickým středem naší arcidiecéze. Pontifikální bohoslužby bude možno sledovat rovněž na https://katedrala.tv/.

Květná neděle – 24. března

V 10.00 posvětí pan arcibiskup v bazilice sv. Jiří ratolesti (účastníci obdrží ratolest). Poté liturgický průvod s chlapcem na oslíku vyjde do svatovítské katedrály, kde budou při bohoslužbě provedeny Pražským katedrálním sborem Markovy pašije. Sraz jáhnů a ministrantů ve staré sakristii v 8.30.

Zelený čtvrtek – 28. března

Na tento den zve pan arcibiskup kněze a jáhny, aby obnovili jednotu svého společenství a své závazky. Liturgický průvod vychází z Arcibiskupského paláce v 9.20, Missa chrismatis začíná v 9.30.

Při mši sv. na památku Poslední večeře Páně v 18.00 pan arcibiskup umyje nohy dvanácti mužům. Následuje průvod do Getsemanské zahrady v kostele Všech svatých. Sraz jáhnů a ministrantů ve staré sakristii v 16.00.

Velký pátek – 29. března

V 8.00 v presbytáři zpívané latinské ranní chvály. Účastníci se poté přesunou do kostela Všech svatých, který zůstane otevřen pro rozjímaní a svátost smíření od 9.00 do 17.00, v 15.00 zde bude modlitba křížové cesty.

Obřadům v 18.00 v katedrále předsedá pan arcibiskup, budou provedeny Janovy pašije a v podání herečky a zpěvačky Barbory Polákové zazní úryvky z díla Peri Pascha, které napsal kolem r. 170 po Kristu biskup Melitón ze Sard.

Bílá sobota – 30. března

V 8.00 v presbytáři zpívané latinské ranní chvály. Účastníci se poté přesunou do kostela Všech svatých, který zůstane otevřen do 19.20 pro rozjímaní u „Božího hrobu“ a svátost smíření od 9.00 do 16.00.

Velikonoční vigilii bude ve 20.30 v katedrále předsedat pan arcibiskup. Sraz jáhnů a ministrantů ve staré sakristii v 18.15.

Neděle Zmrtvýchvstání Páně – 31. března

Pontifikální mši sv. v 10.00 slouží pan arcibiskup, který jménem Římského velekněze udělí Apoštolské požehnání. Při liturgii zazní Messe Solennelle op. 16, Louis Vierne (1870-1937). Sraz jáhnů a ministrantů ve staré sakristii v 9.15.

Zpívané slavnostní nešpory v 17.00 v presbytáři katedrály.