Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha je hlavním kostelem českých zemí, jejich nevýznamnějším duchovním centrem a sídelním chrámem pražského arcibiskupa. Je zde pohřbeno pět světců (sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Vít, sv. Jan Nepomucký a sv. Zikmund), mnoho českých knížat, králů, arcibiskupů a dalších významných osobností. Katedrála zároveň slouží jako pokladnice národního umění, úložiště relikvií světců a klenotnice českých korunovačních insignií. Svatovítská katedrála, dominanta někdejšího centra Svaté říše římské, je nejvýznamnější uměleckou památkou našich zemí, vrcholem gotického stavebního umění a symbolem české státnosti. Základní kámen Katedrály byl položen v roce 1344, vysvěcena byla na svátek svatého Václava roku 1929.

Katedrala-sv-vita-vojtech-a-vaclava
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

O KATEDRÁLE

Současný kostel je třetím chrámem stejného zasvěcení na témže místě. Prvním kostelem byla rozměrná předrománská rotunda založená kolem r. 925 svatým knížetem Václavem, který pro ni získal ostatky sv. Víta. V r. 1060 založil kníže Spytihněv na místě starého kostela novou trojlodní románskou baziliku. Roku 1344 byl v souvislosti s povýšením pražského biskupství na arcibiskupství založen současný gotický kostel sv. Víta. Hlavním iniciátorem reprezentativní stavby byl pozdější český král a římský císař Karel IV. Prvním vedoucím architektem svatovítské huti se stal zkušený stavitel Matyáš z Arrasu. Za osm let v čele svatovítské huti postavil osm závěrových kaplí a přiléhající pilíře arkád s ochozem. Čtyři roky po Matyášově smrti přišel do Prahy roku 1356 nový vedoucí stavitel huti, mistr Petr Parléř. Ten dokončil roku 1385 stavbu chóru, sklenutou výjimečnou síťovou klenbou. V dalších letech pokračovala stavba věže a západního trojlodí. Po Parléřově smrti roku 1399 se vedení stavby ujali synové Václav a Jan. Roku 1419 způsobila občanská válka úplné zastavení stavby a činnost huti se podařilo obnovit až v polovině 19. století, kdy byla zřízena Jednota pro dostavbu katedrály. Dne 28. září 1929, v den milénia smrti sv. Václava, byl dostavěný kostel slavnostně otevřen. V současné době se pracuje na doplnění vybavení Katedrály, například nových varhan.

Katedrala-vnitrek
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

DUCHOVNÍ SPRÁVA KATEDRÁLY

Duchovní správu v Katedrále zajišťuje Římskokatolická farnost u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha Praha-Hradčany, Vikářská 38/4, Praha 1, 119 00. Na bohoslužbách se současně podílí Arcibiskupství pražské, Metropolitní kapitula a dómská farnost. Provoz katedrály podléhá bezpečnostnímu režimu sídla prezidenta republiky. Objekt na základě dohody z roku 2010 spravuje Správa pražského hradu. Poutník, vstupující do Katedrály s upřímným úmyslem modlitby a náboženského rozjímání by měl být podle dohody do Katedrály pracovníky ostrahy vpuštěn bez nutnosti placení vstupného.  

Rozpis bohoslužeb v Katedrále je k dipozici v katalogu Arcibiskupství pražského

Katedrala-sv-vita
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

ODKAZY