Arcidiecézní charita

Webové stránky: Arcidiecézní charita Praha

Arcidiecézní charita Praha pomáhá – na principech křesťanské lásky – lidem v nouzi bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení nebo politickou či rasovou příslušnost. Poskytuje pomoc těm, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo na okraji společnosti – zejména rodičům (matkám) s dětmi v tísni, lidem se zdravotním postižením, seniorům, lidem bez domova, mládeži z dětských domovů, obětem obchodování s lidmi, obětem domácího násilí, migrantům. Významnou činností Charity Praha je také humanitární pomoc a zahraniční rozvojová spolupráce. V oblasti vzdělávání, zdravotní péče, prevence a místního rozvoje jsou podporovány nejchudší děti, rodiny a celé komunity k dosažení soběstačnosti a trvale vyšší životní úrovně.

Arcidiecezni-charita-v-praze

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zřizovatel

Arcibiskupství pražské

Právní forma

Církevní právnická osoba

Statutární zástupce

Ředitel: Ing. Bc. Jaroslav Němec

Biskupský vikář pro diakonii: kanovník ThDr. Jan Balík, PhD

Působnost

Sociální a zdravotní služby: Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj, kanovník ThDr. Jan Balík, PhD., biskupský vikář pro diakonii 

Rozvojová spolupráce: Indie, subsaharská Afrika, Bělorusko

Charita-logo

Financování

Svoji činnost financuje Charita Praha díky orgánům státní správy a místních samospráv (ministerstva, kraje, obce), církevním a veřejným sbírkám, individuálním i firemním dárcům a z výnosů z vlastní hospodářské činnosti a benefičních akcí.

Vznik

Historie organizace sahá do období první republiky, za vlády komunistického režimu byla činnost Charity omezena. Krátce po revoluci byla znovuobnovena, k oficiální registraci došlo v roce 1996. 

Registrace

Rejstřík církevních právnických osob spravovaný Ministerstvem kultury ČR registrační číslo 8/1-01-705/1996