Cena AOPK pro polesí Rožmitál

Cenu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v kategorii Počin získalo Arcibiskupství pražské za příkladné šetrné hospodaření v polesí Rožmitál. Ohodnocení dlouholeté práce má pro lesní hospodáře opravdu velký význam a je důkazem, že při naší práci lze skloubit zájmy ochrany přírody i hospodářské využití lesů.

Při správě a obhospodařování lesů v obvodu polesí Rožmitál v nejvyšší možné míře využíváme přirozených vlastností lesa, hodnotíme každý jeden strom, zda už je zralý k těžbě či nikoliv. Při obnově lesa vytváříme podmínky odpovídající nárokům jednotlivých dřevin, ať už se jedná o stromky z přirozené obnovy  nebo obnovy umělé. Tu pak využíváme především ke zlepšení druhové skladby lesa a tudíž ke zvýšení jeho stability. Vysazujeme dřeviny, které jsou přirozenou součástí našich lesů. Nejčastěji se jedná o  jedli a buk, ale využíváme i jilm, javor klen, dub, jasan atd. Les chápeme jako celek a podporujeme i jeho ostatní funkce, jež mají význam nejen pro ochranu a zachování přírodního prostředí, ale i pro společnost. Cena AOPK ČR byla za rok 2018 udělena vůbec poprvé, představuje významné ohodnocení dlouholeté pečlivé a kvalitní práce celého týmu lidí. Nejen lesníků, ale i zaměstnanců v pěstební a těžební činnosti, kteří mají k lesu, v němž pracují, dobrý vztah a proto je to i jejich zásluha, že jsou rožmitálské lesy tak dobře hodnoceny.

Cena-aopk-2019

Ing. Josef Hrdina, vedoucí polesí Rožmitál