Aktuální projekty

Arcibiskupství pražské podporuje, rozvíjí a koordinuje činnost v oblastech pastorace, charity, církevního školství, médií a stavebních investic na území pražské arcidiecéze. Na konkrétních projektech se podíleli desítky sponzorů, stovky drobných dárců a dobrovolníků. 

Farni-centrum-petrovice-001
Farní centrum Petrovice

VÝSTAVBA FARNÍCH A KOMUNITNÍCH CENTER

Farní a komunitní centra jsou centra živých společenství, otevřených široké veřejnosti, která nabízí i „mimokostelní program pro nevěřící“. Jsou to místa, která chtějí být přístupná každému bez ohledu na věk, postavení nebo názorovou či rasovou příslušnost, místa, kde je „příjemné pobývat“. Cílem stávajících i chystaných center je zlepšení kvality života lidí, jejich aktivizace a propojování jednotlivců i celých skupin. Jsou to místa otevřená každému.

Arcibiskupství pražské má za sebou ve spolupráci s farnostmi výstavbu, např.:

Nyní jsou v procesu výstavby či plánování další centra, pro které prosíme o finanční podporu. Jedná se o:

Přispívat můžete přímo, bankovním převodem, nebo on-line přes platební bránu Arcibiskupství. Z vaší podpory budeme mít radost a budeme vám děkovat za důvěru.

Pastoracni-projekty
Pastorační projekty

PASTORAČNÍ PROJEKTY

Noc kostelů

Noc kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů. Je projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti. Představuje nabídku zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným. Je znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích. Blíže na webu Noci kostelů. Každoročně se do projektu na konci května zapojí v Pražské arcidiecézi více než 250 kostelů a sborů, ve kterých je napočítáno přes 100 000 návštěvnických vstupů. Všechny programy jsou pro návštěvníky zdarma. Uvítáme proto vaši podporu. 

Na Noc kostelů můžete přispět platební kartou on-line.

Cirkevni-skoly
Církevní školy

CÍRKEVNÍ ŠKOLY

Výchova a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých je službou pro budoucí generace a obohacuje církev i společnost. Arcibiskupství pražské je zřizovatelem sedmnácti škol s jedenadvaceti školskými zařízeními (školní jídelny, školní družiny a kluby, střediska volného času). Společně s jednou pedagogicko-psychologickou poradnou tvoří tyto školy a školská zařízení celkem patnáct samostatných právních subjektů – školských právnických osob, které jsou podřízeny biskupskému vikáři pro vzdělávání Mons. Václavu Malému. 

Tyto školy navštěvovalo v roce 2018/2019 celkem 2 571 dětí, žáků a studentů. V arcidiecézi v resortu školství působí dalších jedenáct katolických právnických osob, které vykonávají činnost deseti škol a šestnácti školských zařízení (včetně dvou samostatných domovů mládeže). Jejich zřizovateli jsou další církevní právnické osoby. O vitalitě církevních škol svědčí fakt, že z katolických škol založených po roce 1990 zanikla pouze jediná mateřská škola. O jejich kvalitě potom fakt, že ve zveřejněných výsledcích státních maturit se mezi desítkou nejlepších středních škol, které představují pouze 2,6 % z celé školské soustavy ČR, pravidelně umísťují tři církevní gymnázia.

Arcibiskupství pražské poskytuje jako zřizovatel svým školám finanční příspěvky na rozvoj a vybavení. Všem církevním školám pražské arcidiecéze je určen také výtěžek ze Svatováclavské sbírky, konané každoročně v září. Arcibiskupství pražské uvítá jakoukoli formu podpory církevních škol, která pomůže k financování lepšího vybavení ICT technikou, učebními pomůckami, na vzdělávání učitelů apod.

Více informací o církevním školství lze nalézt v oddělení webu o církevním školství.

Knezi
Vzdělávání budoucích kněží

VZDĚLÁVÁNÍ BUDOUCÍCH KNĚŽÍ

Podpora výchovy, vzdělávání a formace budoucích kněží je nemyslitelná bez finančního zajištění zvláště pro sociálně slabé seminaristy. Finanční prostředky jsou potřebné také pro aktivity pro pastoraci povolání. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách Katolické teologické fakulty a Arcibiskupského semináře.

Pamatky
Památky

KULTURNÍ PAMÁTKY

Na území arcidiecéze (území odpovídající Praze a Středním Čechám) se nachází 641 kostelů a 378 kaplí.  Na Arcibiskupství pražském pracuje tým více než 20 pracovníků, který tvoří převážně stavební technici včetně organologa. Jejich cílem je úsilí o zachování a obnovu kostelů, farních objektů a dalších budov. Celkově se v roce 2018 realizovalo 408 stavebních oprav a investic, restaurátorských prací, oprav 22 varhan a stavby 2 nových. Bližší představu o probíhajících projektech poskytnou stránky Stavebního odboru Arcibiskupství.