75. výročí biskupského svěcení Josefa kardinála Berana

Před 75 lety, 8. prosince 1946, přijal v katedrále sv. Víta v Praze biskupské svěcení kardinál Josef Beran, 33. arcibiskup pražský a primas český. Byl politickým vězněm nacismu i komunismu. Poslední roky svého života prožil jako vyhnanec ve Vatikánu, kde také 17. května 1969 zemřel.

Kard-beran-web

Josefa Berana jmenoval 4. listopadu 1946 papež Pius XII. 33. pražským arcibiskupem, neděli 8. prosince 1946 přijal v katedrále sv. Víta v Praze biskupské svěcení. Jeho světiteli se stali Saverio Ritter (1884–1951), apoštolský internuncius v Praze, Mořic Pícha (1869–1956), biskup královéhradecký, a Antonín Eltschkner (1880–1961), pomocný biskup pražský. 

Josef kardinál Beran byl arcibiskupem pražským a primasem českým v letech 1946–1969. Byl politickým vězněm nacismu i komunismu, komunistický režim mu navíc po většinu času znemožnil spravovat diecézi.

Ve funkci arcibiskupa prosazoval návrat ke křesťanským hodnotám, usmíření, spolupráci a solidaritu ve všech vrstvách společnosti. Stal se mravní autoritou i oblíbenou „celebritou“ – aktivně se zapojil do veřejného života ve snaze přiblížit katolickou církev společnosti a začlenit křesťanské hodnoty do každodenní lidské činnosti.

Po jmenování kardinálem prožil poslední roky svého života jako vyhnanec v Římě.

Když zemřel, kardinál Šeper jej označil za druhého svatého Vojtěcha. Je jediným Čechem, kterému se dostalo té pocty být pohřben po boku papežů v kryptách svatopetrské baziliky v Římě. V roce 1998 byl zahájen proces jeho blahořečení, ale v roce 2018 byly jeho ostatky přeneseny zpátky do vlasti. 

V současné době probíhá proces beatifikace kardinála Berana.

Modlitba s prosbou o vyslyšení na přímluvu Josefa kardinála Berana
(pro soukromou pobožnost)

Dobrotivý Bože, tys vyvolil svého služebníka Josefa kardinála Berana, arcibiskupa pražského, aby šel ve stopách tvého Syna a v dobách pronásledování byl oporou Církve v naší vlasti.
Pokud jsi našel zalíbení v jeho životě a obětech, veď nás, prosíme, svým Svatým Duchem, abychom se dovedli modlit jako on, abychom dovedli spojovat své bolesti a utrpení s obětí tvého Syna na kříži a abychom nikdy neztráceli naději a důvěru v tvou láskyplnou prozřetelnost.

Kéž sám tvůj Duch povede naši modlitbu. V důvěře, „že jeho přímluva za svaté je v souladu s Božími záměry“ (Řím 8,27), ti nyní předkládáme prosbu (vyjádříme ji svými slovy) a svěřujeme ji do přímluv Josefa kardinála Berana v naději, že vyslyšením jeho prosby se oslavíš i na něm, neboť i během svého života pomáhal a těšil všechny, kdo se na něj obraceli.

Odvažujeme se prosit i o to, co je lidským silám nedosažitelné, protože sama Církev nás k tomu povzbuzuje, když prohlašuje za blahoslavené a svaté ty, na jejichž přímluvu se dějí zázraky.
Prosíme o to ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků.
Amen.

Případná vyslyšení sdělte prosím na adresu:

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.
generální vikář Arcibiskupství pražského
Interdiecézní tribunál procesu blahořečení Josefa kardinála Berana
Hradčanské náměstí 56/16, 119 02 Praha-Hradčany

S církevním schválením J. Em. Dominika kardinála Duky OP
arcibiskupa pražského, č.j.: arc/654/16

Modlitbu za nového pražského arcibiskupa naleznete zde.