Biskupové na Velehradě ocenili i osobnosti pražské arcidiecéze

Astrofyzik Jiří Grygar, prorektor Univerzity Karlovy Jan Royt a předseda Sdružení fotografů Člověka a Víra Roman Albrecht představují trojici osobností spjatou svým působením s pražskou arcidiecézí, jíž během velehradských cyrilometodějských oslav ocenili biskupové za jejich službu církvi a společnosti. Přinášíme stručné představení oceněných.

Velehrad2
Foto: Dominik Novák, Člověk a Víra

ŘÁD SV. CYRILA A METODĚJE

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy
Za velký přínos v oblasti křesťanského umění

Jan Royt je český historik umění, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy. Hlavní oblastí jeho zájmu je křesťanská ikonografie a středověké malířství. Je členem Vědecké rady Národní galerie v Praze. 
Vystudoval Fakultu umění univerzity Karlovy (1979–1983) a Českou zemědělskou univerzitu v Praze (1974–1979). Stal se odborným asistentem a tajemníkem Ústavu pro dějiny umění FF UK. Zde působí dodnes, od roku 2006 ve funkci ředitele. V roce 1997 se habilitoval na FF UK prací Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století, kterou o dva roky později vydalo nakladatelství Karolinum. Roku 2004 byl jmenován profesorem UK pro obor dějiny umění.
Působí či působil jako stálý i externí pedagog na řadě vysokých škol (mj. AVU, Katolická teologická fakulta UK, Filosofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem aj.), je držitelem ceny Josefa Krásy, udělované Uměleckohistorickou společností v českých zemích, členem vědeckých rad řady institucí (mj. UK, Národní galerie, Uměleckoprůmyslového muzea, Ústavu humanitních studií UJEP aj.) a redakční rady časopisu Umění, vydávaného Ústavem dějin umění AV ČR. Od roku 1985 publikoval na dvě stovky monografií a studií v českých i zahraničních (zejména německých, ale i polských či francouzských) sbornících a periodikách, pravidelně se účastní konferencí v ČR, Německu a Polsku.

Řád sv. Cyrila a Metoděje byl zřízen usnesením České biskupské konference dne 26. ledna 1993 v Praze.
Řád je určen tvůrcům v oblasti umění a kultury, jejichž dílo oslovuje a obohacuje současnou společnost a přispívá k její duchovní a mravní obnově na základě křesťanských hodnot. Jde o tyto oblasti: literatura, poezie, divadelní tvorba, hudba, výtvarné umění, architektura, film, umělecká fotografie, případně jiné umělecké žánry.
Řád se uděluje zpravidla každý rok v jednom exempláři jednomu vybranému umělci dne 5. července na Velehradě, v den hlavní pouti.

PAMĚTNÍ MEDAILE ČBK

RNDr. Jiří Grygar, CSc.
Za celoživotní přínos při budování mostů mezi oblastí vědy a víry.

Jiří Grygar je český astronom a astrofyzik, popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, držitel několika ocenění. Je znám též jako dlouholetý člen Českého klubu skeptiků Sisyfos a jako člen a bývalý vicepresident Evropské rady skeptických organizací. Je také členem čestné rady České křesťanské akademie (sekce přírodních a technických věd).
Jiří Grygar se hlásí ke křesťanské víře. Svůj pohled na vztah vědy a víry vyjádřil mimo jiné v knize O vědě a víře (2001). Zastává názor, že mezi vírou a vědou nemohou vznikat rozpory, a že rozpory naopak zákonitě vznikají mezi vědou a pavědou a mezi náboženskou vírou a pověrami. Svůj názor na zázraky popisované v Bibli vyjádřil několikrát. Připouští, že zázraky na přímluvu svatých a schopnost apoštolů dělat zázraky nemusí být v rozporu s přírodními zákony, a může jít jen o vzácné jevy, které se pro svou vzácnost jeví nadpřirozené.
Mezi lety 1954 a 1957 studoval fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, v letech 1957–1959 vystudoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy astronomii. Roku 1963 získal v Astronomickém ústavu Československé akademie věd hodnost kandidáta věd, o čtyři roky později na Matematicko-fyzikální fakultě UK titul RNDr.
Po vystudování astronomie pracoval až do roku 1980 v Astronomickém ústavu ČSAV, od té doby působí ve Fyzikálním ústavu Československé akademie věd / Akademie věd České republiky.

Sdružení fotografů Člověk a víra
Za službu obrazem pro dobro církve.

(převzal předseda sdružení Roman Albrecht)

Fotografický spolek Člověk a Víra působí od roku 2011. Jeho prvním cílem bylo rozvíjet křesťanskou fotografii jako do té doby opomíjený žánr a přispívat ke kultivaci chování fotografů během církevních obřadů.
V současné době působí už více než 140 členů nynějšího spolku Člověk a Víra (ve věku od 15 do 75 let) po celé České republice a 4 na Slovensku. Členové jsou fotografy katedrály sv. Víta v Praze a dalších předních chrámů v Čechách i na Moravě. Spolek spolupracuje s jednotlivými biskupy v jejich diecézích, řadou řeholních společenství, náboženských organizací i farností. Dokumentují všechny důležité události v církevním prostředí v ČR s občasným přesahem do dalších zemí.
Zakladatel spolku Roman Albrecht je osobním fotografem kardinála Dominika Duky. Spolek také provozuje největší českou databanku fotografií z církevního prostředí. Každý rok pořádá výstavy nejlepších prací, které se poprvé otevírají vždy v Adventu na Pražském hradě a během roku putují po dalších diecézích.

ZLATÁ SVATOVOJTĚŠSKÁ MEDAILE

Kromě medailí udělovaných Českou biskupskou konferencí udělil na Velehradě nejvyšší ocenění pražského arcibiskupa – zlatou svatovojtěšskou medaili – i kardinál Dominik Duka. Stalo se tak při příležitosti letošního dvojího výročí olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, kdy ocenil jeho nástupce arcibiskupa Jana Graubnera „za obnovu poutního místa Velehrad a za velké úsilí o zachování cyrilometodějské tradice.“

Zdroj: ČBK