Biskupové ocenili významné osobnosti

Po slavnostní poutní mši svaté 5. července na Velehradě (více o ní zde) ocenila Česká biskupská konference několik významných osobností z různých oblastí veřejného života. Představujeme oceněné pro rok 2022.

Dominik novák, člověk a víra
Foto: Dominik Novák, Člověk a Víra

Na závěr slavnostní poutní mše svaté v úterý 5. července 2022 již tradičně ocenila Česká biskupská konference z rukou jejího předsedy, arcibiskupa Jana Graubnera tyto osobnosti:

Řád sv. Cyrila a Metoděje

Oldřich Selucký, spisovatel, výtvarník a ilustrátor

za přínos v oblasti křesťanské literatury, filmové tvorby a umění

Oldřich Selucký vystudoval MFF UK v Praze, obor teoretická kybernetika.Studoval také klasickou a středověkou filosofii, věnoval se výtvarné práci, která ho od dětství přitahovala a věnoval se psaní poezie a prózy. Po návratu ze studií ve Vídni a francouzském Lille do Čech vyučoval v letech 1990 až 1993 filosofii a etiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Když z rodinných důvodů odešel z Prahy, začal se plně věnovat literární a výtvarné tvorbě.
Kromě publikací pro studenty ZŠ a SŠ, vytvořil scénáře pro dětské animované filmy – Broučkova rodina a vánoční seriál Cesta tří králů. Animovaný seriál nazvaný Pavel, dobrodruh víry později převedl na úspěšnou knihu, jejíž americký překlad získal první cenu jako nejlepší katolická kniha pro děti za rok 2009. Cenu udělilo Sdružení katolických nakladatelů Spojených států amerických a Kanady (Catholic Press Association of the United States and Canada).
Kromě animovaných filmů psal i scénáře pro televizní dokumenty natáčené Českou televizí. Jedná se například o hodinový dokument o životě Josefa Berana nazvaný Kardinál Josef Beran, film Jáhnové, služba pro 3. tisíciletí, dokumenty Klášter na ostrově, Kámen, smrt a hudba a mnohé další. 
V roce 2011 navrhl dvě vitráže pro novou kapli sv. Ducha v kostele sv. Václava v psychiatrické léčebně Bohnice. Do kostela také namaloval obraz setkání Ježíše Krista s Marií Magdalskou. 
V lednu 2014 mu kardinál Dominik Duka udělil Stříbrnou cyrilometodějskou medaili za knihy Strážce ohně a Vojmírova cesta.

Řád sv. Cyrila a Metoděje byl zřízen usnesením České biskupské konference dne 26. ledna 1993 v Praze. 
Řád je určen tvůrcům v oblasti umění a kultury, jejichž dílo oslovuje a obohacuje současnou společnost a přispívá k její duchovní a mravní obnově na základě křesťanských hodnot. Jde o tyto oblasti: literatura, poezie, divadelní tvorba, hudba, výtvarné umění, architektura, film, umělecká fotografie, případně jiné umělecké žánry. 
Řád se uděluje zpravidla každý rok v jednom exempláři jednomu vybranému umělci dne 5. července na Velehradě, v den hlavní pouti. 

Děkovné uznání ČBK

Anna Staňková

za založení přehlídky církevních škol v Odrách

Anna Staňková patřila po roce 1989 k nadšeným zakladatelům církevních škol a výrazně se podílela na propagaci jejich dobrého jména na veřejnosti. Pracovala v Církevní střední škole a Střední zdravotnické škole svaté Anežky České Odry, nyní Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole svaté Anežky České od jejího vzniku 1.9. 1991 až do 31.8. 2001. Působila zde jako učitelka českého jazyka a literatury. Zapojovala se do celé řady mimoškolních aktivit a mnohé z nich zakládala, spoluzakládala či iniciovala. Z jejího podnětu vznikla Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti, která se letos konala již po osmadvacáté. 

Pamětní medaile ČBK

Jan Zajíček

za celoživotní službu ve prospěch dobra, především v oblasti péče o manželství, rodinu a prorodinnou politiku

Jan Zajíček se narodil roku 1962 v obci Jevíčko, maturoval v Ostravě a poté pracoval v havířské profesi. Je otcem čtyř dětí a prarodičem jedenácti vnoučat. Již na začátku manželského života, ještě v době komunismu, aktivně pracoval v pastoraci, například na ilegálních přípravách snoubenců a manželských setkání. V roce 1993 byl zakládajícím členem občanského sdružení Centrum pro rodinu a velmi brzy se stal jeho předsedou. Po vzniku ostravsko-opavské diecéze se stal vedoucím diecézního Centra pro rodinu a sociální péči, prostřednictvím kterého pomohl, skrze manželská setkání, programy a kurzy, tisícům manželských párů k dobrému prožívání manželství. Zvlášť významným programem je kurz Manželská setkání, který vede a organizuje přes dvacet pět let.

Ing. Miroslava Večeřová

za dlouholetou podporu církevního školství

Ing. Miroslava Večeřová pracovala 22 let na MŠMT, a to v odděleních, odborech, které se věnovaly financování církevního školství. Byla ředitelkou Odboru finanční podpory vzdělávací soustavy. Svou práci na ministerstvu školství ukončila ke konci ledna tohoto roku. „Večeřová“ byl pojem napříč církevním školstvím, a to zejména díky její pomoci, otevřenosti, vstřícnosti, férovosti, věcnosti. V rámci svých kompetencí významně podporovala rozvoj církevního školství jako takový. 

Mons. Josef Šupa Th.Dr

za aktivní pomoc při zakládání duchovní služby v Armádě ČR

Mons. ThDr. Josef Šupa se narodil 14. listopadu 1937 v Mutěnicích. Po únoru 1948 rodina přišla o většinu majetku a jeho otce odsoudili jako kulaka. Společně s biskupem Petrem Esterkou emigroval, přes Vídeň se dostal do Ameriky, kde také sloužil na vojenské základně Fort Louis. Právě tam se rozhodl, že se stane knězem. Filozofii a telogogii vystudoval v Papežské koleji Nepomucenum v Římě v době, kdy ve Vatikánu našel azyl komunisty pronásledovaný kardinál Josef Beran. Po přijetí kněžského svěcení se vrátill do Ameriky a působil v Oregonu a Ohiu. Ve svých devětatřiceti letech se stal vojenským kaplanem. 
Vlast mohl navštívil až po roce 1990 a pomáhal zde s reorganizací armád v postkomunistických zemích. Byl také poradcem ministra obrany Antonína Baudyše na začátku devadesátých let. V roce 2020 se vrátil trvale do Čech.

Zdroj: ČBK, Tereza Myslilová