Charitní sbírka alternativním způsobem

Generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Jan Balík píše kněžím, jak podpořit charitu v situaci, kdy jsou v důsledku pandemie covid-19 uzavřeny kostely.

Milí spolubratři,

v neděli 8. listopadu 2020 byla plánovaná dušičková sbírka na charitní činnost v arcidiecézi. Z důvodu pandemie COVID-19 se opět nebude realizovat. Tak jako na jaře Vás prosím o pomoc uskutečnit sbírku alternativním způsobem: vyvěšením prosby na webových stránkách farnosti, na FB stránce nebo přímo o rozeslání farníkům emailem případně jiným vhodným způsobem. Pokud přenášíte mše sv. přes internet, můžete se o této pomoci zmínit také.

Jarní improvizovaná sbírka sice nedosáhla obvyklé výše, ale přesto se sešlo přes 400 tisíc Kč, které mohla Arcidiecézní charita použít ve prospěch potřebných. Jsem si jistý, že díky Vaší podpoře, i tato podzimní charitní sbírka najde mnoho ochotných přispěvatelů.

Vzhledem k současné situaci ve společnosti je práce charity velmi zatížena pomocí lidem postiženým nákazou. Charita se běžně stará o velký počet nemocných a opuštěných lidí, o osoby bez domova, o matky s dětmi a mnoho dalších skupin potřebných lidí. Nyní je vše komplikováno jak nutnými hygienicko-bezpečnostními opatřeními, tak nárůstem žádostí o pomoc nemocným, ale také úbytkem nakažených zaměstnanců nebo zaměstnanců v karanténě. Jak jsem se mohl přesvědčit, jedná se o velice náročnou práci. Ač se o službě charit v médiích nehovoří, máme v ní cenné svědectví o křesťanské solidaritě s trpícími.

Děkuji Vám za podporu charitní práce a pomoc všem potřebným i díky rozšíření této výzvy k alternativní sbírce. Získané finance budou věnovány na pomoc seniorům a lidem postiženým v souvislosti s pandemií COVID-19.

Informace o tom, jak postupovat:

Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:

Bankovní spojení: 749011/5500
Variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303

Za všechny dary mnohokrát děkujeme.

Mons. Jan Balík

generální vikář a prezident Arcidiecézní charity