Homilie arcibiskupa Graubnera pronesená v Lidicích

Přinášíme homilii pražského arcibiskupa Jana Graubnera, kterou pronesl v sobotu 10. června v Lidicích, při příležitosti 81. výročí vypálení obce.

Ofic-portet

Milé sestry a drazí bratři, vzácní hosté,

stojíme na místě, které je symbolem utrpení, křivdy, násilí a zloby. Na místě zničené a vypálené obce Lidice, která byla zbavena života, si připomínáme, co může způsobit lidská zloba, když je spojena s omylem v myšlení, které ovládá zrůdná ideologie. Modlíme se za oběti a zároveň myslíme na to, co se děje ve světě dnes nejen na nedaleké Ukrajině. Jako by se svět vůbec nepoučil a musel opakovat tak bolestné zkušenosti.

Boží slovo z úst proroka Amosa nám znělo ostře. I když bylo původně adresováno do jiné situace, má své poselství i pro nás. Hospodin, který je jediným skutečným dárcem pokoje, mluví velmi kriticky o výročních oslavách. Ne však proto, že by byly špatné, ale proto, že žádá víc.  Obřady a ceremonie samy nestačí k usmíření Boha za minulé viny, ani nezabrání návratu zla s jeho hroznou destrukcí. Bůh volá: Chcete-li žít, hledejte dobro, milujte dobro, zlo mějte v nenávisti. Zachovejte spravedlnost, ba právo ať se u vás valí jako voda a spravedlnost jako mohutný potok.

Žádný z nás není tak mocný, aby změnil svět, ale každý z nás má možnost jednat zodpovědně sám za sebe. Každý z nás má nějaké místo ve společnosti, a proto naše rozhodování a jednání má vliv i na druhé.

Tady všude kolem sebe vidíme kruté důsledky nacistické ideologie, která odmítla Boha jako nejvyšší dobro a chtěla si z něho udělat jen pomocníka vlastních cílů. Nepomohlo jim ani heslo: Gott mit uns, bůh je s námi, protože oni nebyli s ním, oni odmítli mu naslouchat, odmítli pokorně hledat dobro, právo a spravedlnost, protože na vrchol postavili své vlastní představy.

Tak to dělal i marxismus, který odmítl respektovat Boha a proto ztratil i zdravou představu o člověku a nerespektoval důstojnost a svobodu člověka stvořeného k obrazu Boha. Tak to dělá i současný ruský politický postoj, který sice chce mít na své straně i ruskou církev, ale neptá se, co chce Bůh, nehledá Boží spravedlnost, ale jen svou.

V podobném pokušení jsou však dnes všichni, kteří se přestali ptát Boha na právo a spravedlnost. Už dlouhá léta máme nespravedlivé zákony, které nerespektují základní právo na život nenarozených dětí, těch nejbezbrannějších lidí. Dnes mluvíme o eutanázii, náhradním mateřství či manželství pro všechny a ovládnuti jinými ideologiemi se zase neptáme ani Boha na právo a spravedlnost, ani nechceme respektovat právo dětí na lásku otce a matky ve spořádané rodině. Soustředěni na svou vlastní životní úroveň se dopouštíme křivd do nebe volajících na dalších generacích vymírajícího národa…

Jako by Bůh volal i k nám: vzpamatujte se. Chcete-li mít budoucnost, vzepřete se proti ideologickým manipulacím a hledejte Boha, hledejte dobro.

A jaká je cesta dobra ukazuje Pán Ježíš v evangeliu, když mluví o skutečných hodnotách, jakými je spravedlnost, pokoj, tichost a milosrdenství nebo čisté srdce schopné vidět Boží věci. My si budujeme ctnosti diktované ekonomikou, jako je například soutěživost či zásluhovost. Chválíme mecenášství. Učíme se empatii, která dovede druhým naslouchat, ale chybí nám soucit, který nejen naslouchá, ale má taky účast na bolesti druhého a snaží se ji zmírnit. Neptáme se, co bude s těmi zklamanými, kteří nedosáhnou nejlepších výsledků. Kdo bude konat zásadně důležité dobro, které nikdo neodmění? Nechá vítězná mentalita ambiciózní snahy o vyniknutí nad druhými nějaký prostor pro pokoru, která roste tam, kde se usiluje o spravedlnost, pravdu, čestnost a loajálnost? Jen pokora dovede být vděčná, umí se omluvit či modlit.

Blahoslavení jste, jste šťastní a užiteční pro změnu světa k lepšímu, když máte ducha chudoby a jste skromní, když máte soucit a dovedete být tiší, nebo snesete pronásledování pro spravedlnost či nespravedlivé a vylhané pošpinění a nedáte se zastavit na cestě hledání dobra a spravedlnosti.

Vážení hosté,

Prosme při této bohoslužbě nejen za věčnou odměnu pro oběti Lidického násilí, či obětí jiné zloby. Prosme za odpuštění pro zločince a u těch živých i za jejich obrácení. Prosme za nás a naše současníky, abychom měli odvahu nepodléhat manipulacím, ale hledat skutečné dobro a umět ho rozeznat od zla. Kéž se Lidice už nebudou opakovat v žádné podobě.