Promluvy kardinála Dominika Duky ke svátku sv. Vojtěcha

Přinášíme promluvy kardinála Dominika Duky, které pronesl při příležitosti svátku patrona pražské arcidiecéze sv. Vojtěcha. První zde uvedená zazněla během víkendové návštěvy polského Hnězdna, druhá pak 21. dubna v břevnovském klášteře za účasti představitelů zemí Visegrádské čtyřky.

Hnězdno23. duben 2022

(večerní promluva před kostelem sv. Michala)

Vaše Eminence, Excelence,

vážení přítomní, sestry a bratři v Kristu,

přicházím, abych přinesl pozdrav od primiciální a metropolitní katedrály sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie, kde se nachází stolec sv. Vojtěcha a jeho ostatky, které však nalezly svoje první odpočinutí a přijetí právě zde v polském Hnězdně, což jsme si připomínali 21. dubna tohoto roku ve výroční den první papežské návštěvy v historii naší země, kterou byla návštěva sv. Jana Pavla II., který zde na vrchu Lecha ujistil, že nezapomene na „české děti“ a nezapomněl. To je jeden z důvodů proč tak rád přicházím na svatovojtěšské oslavy do Hnězdna, které se stalo jistým symbolem působnosti sv. Vojtěcha, který svou misijní činností vytvořil společenství našich národů vyjádřené po pádu komunistické totalitní diktatury také i politickým útvarem zemí Visegrádské čtyřky.

Hnězdno, Praha, Ostřihom, Cáchy ale především Řím jsou místy nejen působení ale především výzvou sv. Vojtěcha. Setkáváme se zde chvíli, kdy válečná vřava zasáhla Vaše sousedy na Ukrajině, kdy se ničivé útoky nezastavily ani nad lvovskou metropolí. Žijeme ve zvláštní době, jejíž počátek symbolizuje požár pařížské katedrály Notre-Dame, ničivá pandemie čínského kovidu a nyní agrese na Ukrajině. Tak se nám proměnila doba postmoderny, která přešla v dobu postfaktickou, aby se proměnila v dobu posthumánní.

Vyslovíme-li slovo humanismus, pak nás zcela jistě napadne jméno velkého filozofa Jacques Maritaina a jeho spis Křesťanský humanismus. Misie sv. Vojtěcha je misií pravého humanismu. Můžeme říci Božího humanismu, Kristova humanismu. To je příběh sv. Vojtěcha u pražské katedrály, kde se postaví na obranu ženy a je vyhnán. Postaví se proti největšímu trhu na otroky v Praze a je vyhnán. A právě ono vyhnání sv. Vojtěcha z jeho vlasti leží jako stín na mé otčině. On, součást triumvirátu spolu s papežem Silvestrem II. a císařem Otou III., předložil vizi nové Evropy, v které můžeme vidět prostor pro člověka, který žije svůj život ve svobodě jako plnoprávný občan, který vyrůstá ze zákona lásky, který nebyl pouze vysloven, ale stal se faktem na jeruzalémské Kristově kalvárii.

Žijeme v době svobody silnějšího, která vychází z diktatury postmoderny, jak zdůraznil sv. Jan Pavel II. Přechází do diktatury relativismu, jak připomíná Benedikt XVI., abychom se v posthumánní době stali obětí těchto kolonizačních ideologií: odstranění svobody, zrušení paměti – dějin a indoktrinace mládeže, jak řekl papež František.

Plameny nad Ukrajinou nám znovu ukazují realitu lidského života: slova rodina, vlast, otec a matka. Váleční uprchlíci jsou matky s dětmi, nikoliv rodič B či rodič číslo dvě. To jsou Boží slova (debarim ha Jahve). Boží slovo není pouhý zvuk, to nejsou Sartreova slova, slova, slova…

To je skutečnost, realita!

Amen!

Hnezdno
"Doba postmoderny nám přešla v dobu postfaktickou, aby se proměnila v dobu posthumánní," upozornil v polském Hnězdně kardinál Dominik Duka.

Praha, Břevnovský klášter – 21. dubna 2022

Vaše Excelence,

vážení zástupci velvyslanectví visegrádské čtyřky,

slavíme velikonoční oktáv, tedy v duchu staré izraelské tradice slavíme Velikonoce, Pesach, či Paschu celý týden, tedy osm dnů. Slavení patří k významným událostem v životě jednotlivce ale také i v životě společnosti a můžeme říci i v životě každého jednotlivého národa.

Úlohu společného státního patrona a světce plní v našich zemích v Polsku, Maďarsku, Slovenku a České republice sv. Vojtěch. Tuto oslavu konáme v roce, kdy si připomínáme jeho 1025. výročí od jeho mučednické smrti. Jeho investitura se konala roku 983 ve Veroně před svátkem sv. apoštolů Petra a Pavla. Po ní pak pokračuje v důležitém setkání s opatem z Cluny a biskupem Gerhardem, aby tak navázal první kroky, které ho přivedou do triumvirátu spolu s papežem Silvestrem II. a císařem Otou II.

Projekt Visegrádu je úzce spojen s událostmi, které se váží k pádu berlínské zdi a železné opony, což byly politické velikonoce našich národů utlačovaných pouty otroctví komunistické diktatury sovětského impéria. Myslím, že naše země mohou společně děkovat také triumvirátu: papeži sv. Janu Pavlu II., prezidentu Ronaldu Reaganovi a kancléři Helmutu Kohlovi. Proč jmenuji pouze tyto tři muže? Protože jejich dlouhodobá spolupráce se skutečně naplnila osvobozením svatovojtěšských zemí. Díky pomoci dalších můžeme říci, že se prostor svobody postupně rozšířil o další země. Tehdy jsme prožívali onu velikou radost a také jsme uvítali rozhodnutí našich představitelů nalézt cestu k vzájemné spolupráci. Tato cesta by nebyla možná, kdyby nenaslouchali, tak jako Ježíšovi učedníci na břehu Galilejského moře, kde Ježíš osloví své učedníky: „Pokoj Vám… Proč jste rozrušení a proč Vám v mysli vyvstávají pochybnosti?“

Ano tato slova potřebujeme i my v těchto měsících, kdy impérium Ruské federace rozpoutalo doslovně bratrovražednou válku na Ukrajině. Mnozí se ptají: „Kde je Bůh?!“ Dovolím si citovat část věty Viktora Orbána: „Neptejme se, kde je Bůh, ale ptejme se, zda-li my jsme s Bohem!“, a dodávám: jak to, že vaše jednání a vaše politika dala vyrůst novému hegemonovi, který bezohledně, tak jak známe historii druhé světové války a desetiletí nadvlády Moskvy, nejenom jedná na válečném poli, ale má odvahu užívat stejné propagandy, lži a mlžení!?!“

I v této vzrušené době je těžké nalézt jednotný přístup, ale Ježíšova slova: mír – šalom, mohou být jediným řešením této situace. Biblický mír – šalom, není příměřím, není cárem papíru, ale je to bolestná cesta pravdivosti, smíření a odpuštění ve spravedlnosti a myslím, že je to veliký závazek i výzva k celoevropskému, atlantickému, kroku, aby se ona předsevzetí, která nastoupila po pádu sovětské diktatury, mohla naplnit. Musí platit slova jednoho z hlavních protagonistů Visegrádu Václava Havla: „Nejsme jako oni!“ A vidíme, že právě tato těžká chvíle válečného řádění je také chvílí pravdy i spoluviny na často pletichářském politikaření místo opravdové spolupráce, hledání konsenzu a oboustranně spravedlivých řešení.

Sv. Vojtěch, náš společný patron a ochránce je právě jedinečným historickým příkladem zmíněného úsilí o nápravu. Těžce za to zaplatil on i jeho rodina. Ale jako křesťané bychom si měli uvědomit, že ne falešné nálepky tzv. hodnot, někdy i přikrývaných náboženskými frázemi, ale opravdové Kristovo a všemi akceptovatelné diktum vedoucí k řešení: „Nepřišel jsem, aby se mi sloužilo, ale abych sloužil.“ Toto diktum musí být také i pracovním heslem současných politiků a současné politiky. Služba člověku je službou Bohu a naopak.

Ovšem, služba sobě, svému já, sobeckému egu, je cestou do pekel, a to jsou plameny ukrajinských měst Charkova, Mariupoli, či města Buča. Odvážím si tvrdit, že Bůh nás varoval. O Velikonocích to byly tři roky, kdy se symbol Evropy, její kultury a civilizace, katedrála Notre-Dame, ocitla v plamenech. Ptejme se, co následovalo? Díky Bohu už tu nesedíme se zahalenými tvářemi, ale plameny na Ukrajině nám říkají, že dům hoří. Katedrálu Notre-Dame se podařilo uhasit. Modlitby, pláč, ale i obětavost pařížských hasičů ji zachránily a tak nám nezbývá než jednat jako oni. A když dojde k míru, pak bude třeba společného úsilí a bratrské jednoty k obnově. Skončím slovy básníka, proroka 20. století našeho národa, Jana Zahradníčka:

„Ó dokud oběti hoří a v otrocích prodáván Kristus,

dokud se modlám zarytě klaní a průvody svátků

radostným třepotem korouhví zemí se nerozproudily,

dokud věrnosti svíce se za okny manželství nerozsvítily,

berla tvá pastýřská těžká jak hodina vydání počtu,

prsten tvůj pastýřský těsný jak závazek nezrušitelný.

Štván z vlasti, však do vlasti volán zas rozkazem strohým,

štván k vlasti, však z vlasti zas unikáš podoben psanci,

do vlasti – z vlasti jak misky dvě na vahách osudu tvého,

a ty už jen jedinou cestu znáš uzounce příkrou tam vzhůru,

a ty už jen ovíván perutí neúprosnosti z dvou řádů,

jež na nebi planou jako ornáty krvavě rudý a bílý,

sobě řád krve a hrdinství žádáš