INFORMACE K ZÁPISŮM DO MŠ, ZŠ A PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ DO SŠ A VOŠ

Přinášíme informace o zápisech do mateřských a základních škol a o přijímacím řízení na střední a Vyšší odborné školy zřizované pražským arcibiskupstvím. Podrobnější a nejaktuálnější informace naleznete na webových stránkách jednotlivých škol.

Skoly

INFORMACE K ZÁPISŮM DO MŠ, ZŠ A PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ DO SŠ A VOŠ

 1. Předškolní vzdělávání

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2). ro Podání žádosti k přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu v období od 2. do 16. května a zveřejní způsobem v místě obvyklým.

Podle ustanovení § 34 odst. 7 školského zákona může být dítě přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Např. pokud se rodina přestěhuje, rodič získá zaměstnání apod. Pokud rodič podává žádost o přijetí mimo termín zápisu, může být dítě přijato v případě, že má škola volnou kapacitu.

KMŠ sv. Klimenta

Zápis do KMŠ sv. Klimenta se uskuteční 4. a 5.5. (10 žáků)

KMŠ Beroun

Zápis do KMŠ Beroun se uskuteční 2. – 14. 5.

CMŠ Radost

Zápis do CMŠ Radost se uskuteční 5. – 14. 5.

Církevní mateřská škola srdíčko

Zápis do CMŠ Srdíčko pro školní rok 2021/2022 se uskuteční v pondělí 3. 5. a v úterý 4. 5. od 8.00. do 17.00. Bližší informace na cms-srdicko.cz

MŠ Logopedická

Zápis dětí do mateřské školy logopedické pro rok 2021/2022 se bude konat v průběhu měsíce května 2021 (1. – 15. 5. 2021) formou individuálních pohovorů s dětmi a jejich zákonnými zástupci. Evidence zájemců o zápis trvá od 28. 1. do 31. 3. 2021 telefonicky, emailem, osobně.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku se všemi náležitými údaji je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.
 5. Základní vzdělávání
 1. Zápisy do prvních tříd

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, a podle dalších platných právních předpisů.

Přijímání žáků k základnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Účastník má právo nahlédnout do spisu v zákonné lhůtě. Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, má možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům, a to včetně způsobu jejich opatření, popř. navrhnout jejich doplnění.

Ke školní docházce jsou přijímány děti k začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo věku 6 let a není-li mu povolen odklad školní docházky.

Veselá škola

Zápis do 1. třídy se uskuteční od 1.-30.4

ZŠ logopedická Don Bosco

Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 se bude konat ve dnech 7. 4. a 8. 4. 2021. Zápis proběhne formou pohovoru s dětmi a jejich zákonnými zástupci v předem určený den a hodinu /bude uvedeno v pozvánce spolu s registračním číslem uchazeče na základě podaných Žádostí o vzdělávání v logopedické škole / lze stáhnout z webu školy: www.donbosco.cz , nebo vyzvednout v kanceláři školy/. Evidence žádostí od 11.1. 2021 do 26. 3. 2021 doručit elektronicky, poštou nebo osobně na adresu školy.

 • Střední vzdělávání

Přijímací zkoušky na střední školy v roce 2021

 • Kritéria přijímacího řízení na střední školy musí jejich ředitelé vyhlásit do 31. ledna 2021.
 • Přihlášky na obory bez maturitní zkoušky je potřeba odevzdat do 1. března 2021.
 • Pokud počet přihlášek nepřevýší předpokládaný počet přijímaných žáků, může ředitel rozhodnout, že se na daný obor nebude konat jednotná přijímací zkouška a o přijetí rozhodnou jiná kritéria. Tuto informaci musí škola zveřejnit nejpozději do 8. března 2021.
 • Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory se budou konat 3. a 4. května 2021.
 • Jednotné přijímací zkoušky na víceletá gymnázia se uskuteční 5. a 6. května 2021.
 • Školní přijímací zkoušky, pokud jsou vyhlášeny, se konají ve stejném termínu jako jednotná přijímací zkouška.
 • Přijímací zkoušky na nematuritní obory budou probíhat od 22. do 30 dubna 2021, pokud je ředitel vyhlásí.
 • Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky jsou pro všechny obory 2. a 3. června 2021.

Vzhledem k epidemické situaci mohou nastat změny, které vyhlásí MŠMT.

Přijímací řízení se řídí §§ 59-61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mj. zákona č. 178/2016 Sb. Termíny přijímací zkoušky pro víceletá gymnázia a čtyřleté studijní obory jsou stanoveny takto:

ŠkolaJednotná přijímací zkouškaŠkolní přijímací zkouškaPředpokládaný počet přijatých žáků
Arcibiskupské gymnázium5. a 6. května5. a 6. května64
Křesťanské gymnázium5. a 6. května5. a 6. května67
Náhradní termíny2. a 3. června2. a 3. června 

V obou případech je vyučován obor gymnázium (osmileté), denní studium, kód 79-41-K/81. Odevzdání přihlášek ke studiu do 1. března 2021.

ŠkolaJednotná přijímací zkouškaŠkolní přijímací zkouškaPředpokládaný počet přijatých žáků
CSZŠ Jana Pavla II.3. a 4. května3. a 4. května60
Náhradní termíny2. a 3. června2. a 3. června 

Vyučovaný obor praktická sestra, kód vzdělávání 53-41-M/03, studium denní, 4 roky.

CSZŠ Jana Pavla II.3. a 4. května4. a 5. června30
Náhradní termíny12. a 13. května12. a 13. května 

Vyučovaný obor praktická sestra, kód vzdělávání 53-41-M/03, studium zkrácené kombinované 2 roky Studium pro ty, kteří úspěšně odmaturovali v jiném oboru. Přijímací zkoušky se nekonají, přihlášky zasílat do 14. dubna 2021.

 
 

Školní přijímací zkoušku koná uchazeč v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí. Žáci budou o termínech přijímacích zkoušek informováni a pozváni školou. Podrobně informace naleznete vždy na webových stránkách jednotlivých škol.

ŠkolaPřijímací řízeníOborPředpokládaný počet přijatých žáků
DKSŠ21. dubna – 1. kolo 11. května – 2. koloPečovatelské služby, kód 75-41J/0117
  Praktická škola dvouletá, kód 78-62-C/028
ŠkolaPřijímací řízeníOborPředpokládaný počet přijatých žáků
KSŠ KolínPřijímací řízení již probíháPečovatelské služby, kód 75-41J/01 
  Praktická škola dvouletá, kód 78-62-C/02 
 • Vyšší odborné školy

VOŠ Publicistiky

Tříleté denní studium oboru „Faktografická rozhlasová a televizní tvorba“ akreditované u MŠMT a zakončené absolventskou zkouškou s titulem diplomovaný specialista (DiS.). Přihlášky jsou přijímány od 1. listopadu 2020 pro školní rok 2021/2022. Vedle denní formy studia otevíráme pro školní rok 2021/2022 i studium v kombinované formě. To je určeno především pro ty zájemce o studium, kteří pracují v oblasti komunikačních profesí, chtějí si rozšířit svůj profesní profil při zaměstnání nebo při souběžném studiu jiné vyšší odborné nebo vysoké školy.

Základním požadavkem na uchazeče o studium je dokončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a splnění podmínek přijímacího řízení.

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022:

I. kolo: červen 2021, konkrétní termín bude upřesněn

Náhradní termín I. kola: červen 2021

II. kolo: srpen 2021, konkrétní termín bude upřesněn

VOŠ pedagogická Sv. Jan pod Skalou

Nabízí tříleté vyšší odborné studium nově akreditovaných vzdělávacích programů:
Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-N/03) –  denní forma studia
Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-N/03) –  kombinovaná (dálková)  forma studia
Úspěšní absolventi získají titul „diplomovaný specialista“ (DiS.), který v pracovním zařazení odpovídá vysokoškolskému Bc. Denní studium přijímá studenty na základě pohovoru. Ve školním roce 2021/2022 je otvírán pro denní i kombinovanou formu studia obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-N/03).

 • denní forma studia – předpokládaný počet přijatých uchazečů 35; přihlášky do 31. 5. 202
 • kombinovaná forma studia – předpokládaný počet přijatých uchazečů 50; přihlášky do 16. 5. 2021. 

 K přijímacímu řízení jsou srdečně zváni uchazeči, kteří

 • ukončili středoškolské vzdělání – maturitní zkouška je vyžadována pro nástup ke studiu, nikoliv pro účast na přijímacích zkouškách
 • řádně vyplnili a odeslali elektronickou nebo tištěnou přihlášku ke studiu na formuláři Svatojánské koleje
 • mají dobrý zdravotní stav potvrzený lékařem na papírové přihlášce ke studiu