Kardinál Duka ocenil šestici osobností

Na svátek svatého Vojtěcha – hlavního patrona pražské arcidiecéze – ocenil během bohoslužby ve svatovítské katedrále kardinál Dominik Duka šestici osobností za jejich službu církvi.

Vojta

Zlatou medaili sv. Vojtěcha obdržel:

Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. vystudoval historii a politologii na Filosofické fakultě UK v Praze. V roce 2017 byl jmenován docentem pro obor české dějiny a v současnosti působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Ve své badatelské práci se zaměřuje na moderní církevní dějiny a české a světové dějiny 20. století. Je autorem či spoluautorem celé řady odborných publikací, mj. knih Vatikán a první světová válka, Vatikán a druhá světová válka, Arcibiskup František Kordač či práce Apoštolský nuncius v Praze: Významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920-1950.

Zlatou Medaili svatého Vojtěcha získává za svou práci v odkrývání nedávné minulosti pronásledované Církve a zpřístupnění a publikování diplomatických dokumentů týkajících se I. Republiky.

Stříbrnou medaili sv. Vojtěcha obdržel:

Václav Ryneš jr. navázal na svého otce a postupoval jeho cestou jak v oblasti profesní, tak aktivním životem katolického křesťana, i svým angažmá v Lidové straně. Účastnil se i života ilegálních církevních aktivit, které mu pomohly seznámit se s vůdčími osobnostmi doby, jako byl provinciál jezuitů P. Šilhan SJ, nebo bratři Weirichovi. Je spoluautorem dvoudílného životopisu sv. Jana Nepomuckého s profesorem Polcem. Z publikační činnosti Václava Ryneše zmiňme také například tituly Civilizace na prahu 21. století (2012), O národní stát (2014), Český národ a katolicismus v 18. století (2014), Labyrint totality a úsvit naděje (2016), Léta touhy, víry i zklamání (2020) a poslední publikaci Český stát a náboženství (2021). Toto ocenění je předáváno za jeho úctyhodnou publikační činnost, která se dotýká otázek víry, církve a občanské společnosti, za věrnost víře a riskantní, statečnou účast na životě Církve v době nesvobody; ale také jako uznání jeho otci Václavu Rynešovi seniorovi.

Medaili biskupa Antonína Podlahy obdržel:

Ing. Jiří Šindelář, původní profesí geodet, se zabývá dokumentováním archeologických výzkumů, včetně leteckého (dronového) mapování nalezišť. Založil za tím účelem ve svém oboru špičkovou společnost Geo-Cz. Se svými spolupracovníky realizoval mj. kompletní dokumentaci katedrály sv. Václava, Víta a Vojtěcha, včetně nástěnných maleb ve Svatováclavské kapli, nedestruktivní průzkum rožmberské hrobky ve Vyšebrodském klášteře a hrobky Tycho de Brahe v Týnském chrámu. Zásadně přispěl k odhalení místa posledního odpočinku prvního převora českobudějovického dominikánského kláštera, blahoslaveného Jindřicha Libraria. Vyvrcholením jeho dosavadní činnosti byl loňský nález relikvie hřebu z Pravého kříže v premonstrátském klášteře v Milevsku.

Ing. Šindelář je rovněž průkopníkem 3D modelace zkoumaných prostor a rekonstrukce podob významných osobností české církevní historie, např. sv. Zdislavy z Lemberka. S výsledky své práce formou přednáškové a publikační činnosti seznamuje veřejnost. Ocenění dostává za své průkopnické a často nezištné objevy, které jsou významným přínosem nejen pro církevní dějiny, ale také veřejným deklarováním křesťanských kořenů české společnosti.

Jaroslav Orel byl od r. 1939 členem chlapecké pěvecké školy Schola cantorum prof. Miroslava Venhody.V padesátých letechzakládá chrámový pěvecký sbor AMA – Amici musicae antiquae, provozuje gregoriánský chorál v několika pražských kostelech a seznamuje s ním zájemce z řad kléru i laiků. Od 70. let se svým sborem koncertuje a doprovází až do své smrti mše svaté v mnoha pražských kostelích. Jako varhaník působil u sv. Vojtěcha a u sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech.Složil vokální mši „Mane surgentes“ a vokální moteta, zejména na texty Písně písní. Působil ve Společnosti pro duchovní hudbu uspořádal pro ni skripta Úvod do gregoriánského chorálu.V devadesátých letech vyučuje duchovní hudbu na kursech pro varhaníky v Doksanech a chorál u břevnovských benediktinů a strahovských premonstrátů. Se svým sborem natáčí několik CD s průřezem duchovní hudby několika staletí, gregoriánským chorálem, nebo vánoční polyfonií a pásmem starých českých koled ve vlastní instrumentaci.

Stal se terciářem premonstrátů a přijal jméno Vojtěch. Soubor AMA působí nadále pod vedením Jaroslava Orla mladšího. Ocenění dostává za zpřístupnění krásy a tradice v podobě vyučování, skládání a interpretace duchovní hudby.

Mgr. Luboš Hošek vystudoval Teologickou fakultu a Pedagogickou fakultu. Se svou manželkou vychovali pět dětí. Působil jako zástupce ředitele azylového domu pro lidi bez domova, jako národní koordinátor projektu „Pomoc lidem na cestách“ při sekretariátu České katolické charity a od roku 2000 byl dvacet let ředitelem Dívčí katolické střední školy v Praze, ve které studují v oborech Pečovatelská služba a Praktická škola především mentálně či fyzicky handicapované a sociálně ohrožené dívky. Smyslem jeho školní práce bylo nabídnout dívkám, kterým život příliš nepřál, šanci naučit se něco, čím se jednou uživí a čím mohou být prospěšné jiným, pomáhal jim získat důvěru v sebe i k ostatním lidem. Proto v roce 2012 založil Křížovnickou pečovatelskou službu a v roce 2019 chráněnou dílnu Inspirace, ve kterých působí nejen současné žákyně, ale i absolventky školy. Velmi silný důraz položil na solidaritu, spolupráci a respekt k lidem starým, nemocným, postiženým… Pro tuto myšlenku dokázal nadchnout nejen své spolupracovníky, ale mnoho sponzorů a dárců školy. Ocenění dostává za tuto svou mnohaletou práci, která je zásadním svědectvím současnému světu o důstojnosti každého člověka a naplněním evangelního přikázání žité lásky k bližnímu.

Mgr. Zuzana Thomová studovala archeologii na Filozofické fakultě Univerzity, kde byla posluchačkou profesora Jiřího Slámy, propagátora křesťanské archeologie. V současnosti působí jako archeoložka Jihočeského muzea v Českých Budějovicích se specializací na období raného středověku a na výzkumné metody nedestruktivní archeologie. Zaměřila se zejména na významné sakrální objekty, např. Želivský klášter, kde spolupracovala a stala se obdivovatelkou názorů tehdejšího opata Bohumila Víta Tajovského, který měl také velký vliv na její další životní a profesní orientaci.

V centru pozornosti Mgr. Zuzany Thomové bylo období největšího rozvoje českého přemyslovského státu, kam spadá i archeologický průzkum dominikánského kláštera v Českých Budějovicích, na kterém spolupracovala nejprve spolu s manželem, rovněž archeologem, Mgr. Jurajem Thomou. Průzkum vyvrcholil loňským objevem místa posledního odpočinku prvního převora tohoto kláštera a rádce krále Přemysla Otakara II. blahoslaveného Jindřicha Libraria. Ocenění dostává za své systematické a často nezištné objevy, které jsou významným odborným přínosem a pomáhají osvětlovat křesťanský základ našeho národa.

(pri)