Katedrála o víkendu přivítá nové katechumeny a biřmovance

Obřad přijetí do katechumenátu se uskuteční v sobotu 22.května ve svatovítské katedrále. O den později pak téměř tři desítky biřmovanců přijmou v katedrále svátost biřmování.

20150523165840-katechume-luho
Snímek ze setkání katechumenů v roce 2015: Lucie Horníková/Člověka a Víra

Celkem 74 čekatelů křtu přivítá v sobotu 22. května ve svatovítské katedrále biskup Václav Malý. Od 16. 30 pak povede pro katechumeny, kteří by měli být pokřtěni o Velikonocích příštího roku, bohoslužbu slova. „Uchazeči se svými ručiteli se dostaví do katedrály nejpozději 15 minut před začátkem bohoslužby. Každý uchazeč bude mít s sebou vyplněný a duchovním správcem potvrzený katechumenátní lístek, který zde při přijetí do katechumenátu odevzdá. Potvrzené lístky se zašlou zpět farnostem, aby se mohl provést zápis do Knihy katechumenů,“ vysvětluje arcibiskupský ceremonář Vojtěch Mátl. A dodává, že po skončení bohoslužby slova by se – pokud mu to dovolí jeho program – s čekateli křtu i jejich ručiteli osobně rád setkal v zahradě arcibiskupského paláce i kardinál Dominik Duka.

Ve 20.00 pak v katedrále začne svatodušní vigilie, kterou bude celebrovat kardinál Dominik Duka. „Pojetí vigilie je vlastní katolické církvi, pochází z liturgie hodin. Zveme všechny věřící, aby se účastí na této vigilii připravili na slavnost Seslání Ducha svatého,“ říká Vojtěch Mátl.

Na slavnost Seslání Ducha svatého, v neděli 23. května, pak kardinál Dominik Duka udělí v katedrále svátost biřmování 27 novým biřmovancům. „Svátost mohou přijmout ti, kteří absolvovali náležitou přípravu a budou mít řádně vyplněný biřmovací lístek podepsaný duchovním správcem farnosti, kde byl biřmovanec připravován. Biřmovanci bez platného biřmovacího lístku nemohou být k přijetí svátosti připuštěni,“ objasňuje Vojtěch Mátl.

Bohoslužba začíná v 10.00. „Je nutné, aby se všichni biřmovanci i se svými kmotry dostavili do katedrály nejpozději do 9.40. Pro biřmovance, jejich rodiny a klérus je vyhrazeno od 8.30 do 13.00 parkování na Hradčanském náměstí před Arcibiskupským palácem,“ upozorňuje arcibiskupský ceremonář. A připomíná, že veřejnost může bohoslužbu sledovat též prostřednictvím katedrální televize www.katedrala.tv.

Praktické informace pro bohoslužby ve svatovítské katedrále:

Přístup do katedrály bude umožněn pouze skrze vchod na IV. nádvoří Pražského hradu (tedy z Hradčanského náměstí) a to nejdříve 30 min. před začátkem bohoslužby.

• Účastníci bohoslužby se musí po areálu Pražského hradu a uvnitř katedrály pohybovat v respirátoru FFP2 či dalších prostředcích zakrývajících ústa a nos schválených vládou pro ochranu před nákazou.

• Účastni bohoslužby si při vstupu do katedrály vydezinfikují ruce a budou v katedrále dodržovat rozestupy větší než 2 m., pokud se nebude jednat o rodinu.

(pri)