Kázání biskupa Wasserbauera

Přinášíme vám text kázání, které 1. prosince při ranní mši svaté v kapli Arcibiskupství pražského pronesl ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., pomocný biskup a generální vikář.

Milí přátelé,

jedním z prvních adventních izaiášovských čtení je úryvek o ratolesti, která vyrazí z Jesseova pahýlu, o ratolesti, na které spočine „duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně před Hospodinem“ (Iz11,1-2). V tomto starozákonním textu se inspiruje učení o 7 darech Ducha Svatého, přičemž ten sedmý, v těchto našich třech dvojicích chybějící, doplňuje překlad Septuaginty a Vulgáty.

Duch Svatý je jistě velké adventní a vánoční téma. Na něho a jeho dary jsme upozorněni na začátku adventu; vánoční dobu budeme končit svátkem křtu Páně, kdy kontemplujeme Ducha sestupujícího na Ježíše v Jordánu; Duch Sv. bude opakovaně zmiňován v předvánočním týdnu, protože z Něho počala Panna Maria, On naplnil sv. Alžbětu a o Něm a o jeho tajemném působení uslyší sv. Josef nebo třeba Zachariáš. A ještě si dovolím zmínit i prvomučedníka Štěpána, plného Ducha Svatého.

Duch Svatý mocně působí i v této době mezi námi. V sobotu, před 1. letošními adventními nešporami, jsem vedl obřad přijetí do katechumenátu. I přesto, že je naše katedrála, ve které by se jinak přijetí konalo nepřístupná, rozhodli jsme se tento důležitý obřad uspořádat – pod širým nebem, na Lvím dvoře strahovského kláštera. Trochu s napětím jsem očekával, kolik katechumenů se svými ručiteli se nakonec dostaví. A byl jsem nesmírně mile překvapen, že jich nakonec dorazilo 50! Vzhledem k tomu, jaká omezení od jara limitují život církve, že mnoho farních aktivit prakticky neběží, že je velmi omezen kontakt kněží s farníky i ostatními lidmi, tak je toto číslo uchazečů o křest velmi krásným znamením toho, že Duch Svatý vane, působí a dotýká se i v dnešní době srdcí mužů a žen.

Na Strahově byla zastoupena prakticky celá diecéze; jen namátkově zmíním katechumeny z farnosti Roudnice nad Labem, Poříčí nad Sázavou, Kralupy nad Vltavou, Říčany, Kolín, Benešov, Mníšek pod Brdy, Rudná a z různých pražských farností; a v neposlední řadě také 5 katechumenů z vietnamské komunity.

Letošní adventní doba je jiná a je už téměř jisté, že v mnohém jinak, než jak jsme zvyklí, budou probíhat i vánoční svátky. Využijme těchto období také ke vzývání Ducha Svatého, aby On si použil situaci, kterou společnost i církev prožívá, ke svému mocnému působení. Kéž Duch Svatý osvítí světlem narozeného Spasitele srdce mnoha lidí v naší arcidiecézi i celé zemi a přivede je k poznání vtěleného Božího Syna!