Kostel sv. Ludmily bazilikou minor

Mimořádného ocenění se na svátek sv. Ludmily, v pátek 16. září, dočká chrám zasvěcený této světici v Praze na Vinohradech. Během mše svaté od 16.30 bude tento novogotický kostel povýšen na baziliku minor. Jde o jedinou svatoludmilskou baziliku na světě a pátou baziliku v Praze.

Japoludma
Foto: Jana Podhorská

„Na začátku mše sv. bude vyhlášeno apoštolské breve, a tím bude náš kostel povýšen na baziliku minor. Na závěr bohoslužby pak budou odhaleny desky s papežským znakem u vchodu do kostela,“ říká duchovní správce vinohradského chrámu P. Jakub Berka. „Již v předvečer poutní slavnosti, tedy ve čtvrtek 15. září, se v kostele od 19.30 uskuteční velký koncert jazzové mše Karla Růžičky „Celebration Jazz Mass“. Účinkuje 60 zpěváků a 15 hudebníků,“ sděluje P. Jakub Berka.

Připomíná zároveň, že vinohradská svatyně sv. Ludmily je největším a nejreprezentativnějším chrámem, který je této první české světici a mučednici v České republice zasvěcen. Jedná se i o největší kostel věnovaný svaté Ludmile na světě. „Chrám je ústřední dominantou Královských Vinohrad situovanou na jejich centrálním náměstí – náměstí Míru. Jeho dvě 60 metrů vysoké, štíhlé věže s hodinovými ciferníky tvoří jednu ze součástí pražského panoramatu, zdaleka viditelných. Trojlodní ušlechtilá stavba s příčnou lodí, dvěma věžemi a sanktusovou věžičkou je postavena z režných cihel a s břidlicovou střechou ve stylu severoněmecké cihlové gotiky. Tvůrcem stavby je český architekt Josef Mocker,“ říká P. Jakub Berka. A dodává: „Průčelí stavby dominuje majestátní schodiště – tolik oblíbené při četných svatbách – a impozantní vstupní tympanon představující žehnajícího Krista se sv. Ludmilou a sv. Václavem. Ve vrcholu je zobrazen Bůh Otec a holubice jako Duch Svatý. Jde o vysoce umělecky hodnotné dílo nejvýznamnějšího českého sochaře 2. poloviny 19. a počátku 20. století Josefa Václava Myslbeka (1848–1922).“

„Interiér upoutá mimořádně bohatou ornamentálně-figurální výmalbou v tzv. nazarénském stylu. Autorem dokonale promyšlené ideové koncepce chrámové výmalby je zdejší první farář, významný historik umění a zakladatel památkové péče v českých zemích Mons. Ferdinand Lehner (1837–1914),“ upozorňuje P. Jakub Berka a připomíná, že barevné skleněné okenní vitráže zobrazující světce a světice byly pořízeny farníky z řad vinohradských měšťanů.

„Základní kámen ke stavbě chrámu byl položen 25. listopadu 1888. Chrám byl městem Královské Vinohrady věnován 40. výročí panování císaře Františka Josefa I. Panovník stavbu kostela během své návštěvy Prahy v r. 1891 osobně navštívil. Slavnostní vysvěcení kostela pražským arcibiskupem Františkem kardinálem Schönbornem se konalo 8. října 1893,“ představuje historii chrámu P. Berka.

Jak dále upozorňuje, v chrámu byla pokřtěna i řada významných osobností, např. herec Jan Pivec či politička a oběť stalinismu JUDr. Milada Horáková. „Církevní sňatek u sv. Ludmily uzavřeli např. druhý československý prezident Dr. Edvard Beneš, výtvarník, spisovatel a oběť nacismu Josef Čapek či herečka Jiřina Bohdalová. Jako chlapec u sv. Ludmily na počátku 20. století ministroval a rád na to později vzpomínal také veliký český herec František Smolík. V padesátých letech 20. století pak patřil ke zdejším ministrantům třeba hudebník Petr Hapka,“ uzavírá P. Jakub Berka.

Jediná svatoludmilská bazilika na světě

Bazilika sv. Ludmily na pražských Vinohradech je jedinou svatoludmilskou bazilikou na světě a pátou bazilikou v Praze. Další čtyři pražské baziliky jsou:

1/ Bazilika sv. Jakuba Staršího na Starém Městě v Praze 1 – ustanovena sv. papežem Pavlem VI. v r. 1974.

2/ Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově v Praze 1 – ustanovena sv. papežem Janem Pavlem II. v r. 1991

3/ Bazilika sv. Markéty v Břevnově v Praze 6 – 8. duben 1948 papež Pius XII. vydal breve udělující svatomarkétskému kostelu čestný titul bazilika menší.

4/ Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze 2 – ustanovena sv. papežem Janem Pavlem II. v r. 2003

(pri)