Lež má krátké nohy

Přinášíme reakci pražského arcibiskupa Dominika kardinála Duky na článek serveru Seznam.cz „Duka o něm věděl a nekonal. Ústavní soud řešil sexuální delikt v církvi.“

Dukapise-1

Dne 28.10. 2019 Dominik kardinál Duka, OP, jakožto fyzická osoba, ale taktéž jako předseda České biskupské konference, podal trestní oznámení ve věci možných sexuálních deliktů ze strany kléru v České republice, zvláště pak vůči nezletilým.

Dne 23. února 2021 Obvodní ředitelství policie Praha I, pod sp. zn. KRPA-420805-33/TČ-2019-001176-1-SJ vydalo usnesení, kterým trestní oznámení odložilo, protože Policie ČR nezjistila, že by kdokoliv v Církvi římskokatolické kryl sexuální trestné činy, a to jak v minulosti, tak v současnosti, či je aktuálně páchal.

Policie prověřila i tvrzení osob o aktuálních trestných činech v církvi, kdy dle zprávy Policie ČR byly vyslechnuty i osoby jako např. Jan Rozek, Sabina Slonková / novinářka Seznam.cz/, J. K. a další. Přitom nezjistila, že by v současné době zde žil pachatel, kterého by bylo možné stíhat.

Každé takové jednání je nutné odsoudit a potrestat. Ale represe diktatur nás učí velmi si vážit presumpce neviny.

V této souvislosti je nutné zmínit i Usnesení Ústavního soudu sp. zn. III.ÚS 3244/20 ze dne 27.4.2021, ve věci Jana B. (jedná se o pseudonym), v článku na Seznam.cz vystupující jako J. H.

Tato osoba vede osobní kampaň proti Dominiku kardinálovi Dukovi, když tvrdí, že se měl dopouštět krytí sexuálního deliktu proti J.H.

Ústavní soud ČR uzavřel případ, že ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná.

V odůvodnění usnesení Ústavního soudu se mj. říká:

„V průběhu roku 1994 se stěžovatel (pozn. v tu dobu 19 let) rozhodl vyhledat ThLic. Dominika Duku, toho času provinciála evidované právnické osoby Česká dominikánská provincie. ThLic. Dominik Duka na základě tohoto oznámení konstatoval, že se stěžovatel může obrátit na Policii České republiky.

Policejní orgán v průběhu prověřování na základě zjištěného skutkového stavu uzavřel, že jde-li o jednání N.N.1, nebyl ve smyslu § 243 odst. 1 trestního zákona naplněn znak závislosti stěžovatele na pachateli, tudíž shledal, že nelze konstatovat naplnění žádné skutkové podstaty trestného činu.

U N.N.2 policejní orgán konstatoval nedostatek znaku „pohrůžky jinou těžkou újmou“ u trestního činu vydírání podle § 235 odst. 1 trestního zákona. Policejní orgán uzavřel, že pro nedostatek naplnění znaků skutkových podstat nelze kvalifikovat jednání N.N.2 jako trestné činy znásilnění a pohlavního zneužití. (Pozn. Pro úplnost dodejme, že stěžovatel vystoupil až po úmrtí obou „viníků“).

Jde-li o možnou trestní odpovědnost ThLic. Dominika Duky, ten byl taktéž vyzván k podání vysvětlení, v rámci něhož potvrdil informace podané stěžovatelem. Policejní orgán uzavřel, že na základě znění § 166 odst. 1 t.z. není možné dovodit jeho trestní odpovědnost pro trestný čin nadržování, neboť nebylo zjištěno, že by jakkoliv aktivně napomáhal uniknout N.N.2 trestní odpovědnosti. Jde-li o trestné činy nepřekažení trestného činu podle § 167 t.z. resp. neoznámení trestného činu podle § 168 t.z., zde absentují trestné činy vydírání a pohlavní zneužití v taxativně vymezené množině trestných činů, na něž se vztahovala oznamovací povinnost, resp. jejich nepřekažení. Policejní orgán tedy podnět odložil, neboť ve věci nejde o podezření trestného činu.

Stěžovatel ve své věci podal podnět k výkonu dohledu, jímž se zabývalo Městské státní zastupitelství v Praze. S ohledem na jednání ThLic. Dominika Duky však tato skutečnost nemá žádný význam, neboť N.N.1 již zemřel a ThLic. Dominik Duka nebyl o jeho jednání nikterak zpraven. Jde-li o vydírání N.N.2, nemělo by dodatečné dokazování v tomto směru smysl, neboť žádné svědectví nemůže potvrdit to, co bylo řečeno toliko stěžovatelem a samotným N.N.2. Nelze dovodit, že by ThLic. Dominik Duka měl povědomí o tom, N.N. stěžovateli vyhrožoval (znak nutný k naplnění trestného činu vydírání). Na základě uvedené argumentace městské státní zastupitelství podnět jako neodůvodněný odložilo.

Jde-li o nestrannost orgánů činných v trestním řízení, zde nevznikají pochybnosti. Ústavní soud znovu zdůrazňuje, že požadavek účinného vyšetřování s sebou nenese právo na trestní stíhání konkrétních osob, jde toliko o záruku náležitého postupu orgánů činných v trestním řízení.

Další důkazní návrhy týkající se případné trestní odpovědnosti ThLic. Dominika Duky nebyly prováděny, neboť podle právních závěrů orgánů činných v trestním řízení nelze jeho trestní odpovědnost dovodit. ThLic. Dominik Duka nebyl vůbec informován o jednání N.N.1, což je skutečnost, kterou nepopírá ani sám stěžovatel. O jednání N.N.2 byl ThLic. Dominik Duka zpraven jen ohledně sexuálního obtěžování, avšak nikoliv o znacích skutkové podstaty trestného činu vydírání, což je pro právní kvalifikaci jednání ThLic. Dominika Duky zásadní, neboť jeho případná trestní odpovědnost by mohl plynout ze spáchání trestného činu nadržování podle § 166 t.z.

Rozhodné je, že v rovině právní není možno ThLic. Dominika Duku za tento konkrétní skutek trestně stíhat. ThLic. Dominika Duku, který není pachatelem zdrojových trestných činů, nelze trestně stíhat, a to i s ohledem na institut promlčení. I v tomto ohledu lze postup orgánů činných v trestním řízení považovat za efektivní. 

Ústavní soud tedy na základě výše uvedeného neshledal porušení ústavně zaručených práv stěžovatele, a proto ústavní stížnost… odmítl.

Zároveň sděluji, že jsem dne 9. 6. 2021 požádal Seznam.cz, konkrétně šéfredaktora Jiřího Kubíka, který mi položil několik otázek, aby zveřejnil i spisovou značku usnesení Ústavního soudu ČR, aby si každý mohl případ přečíst. To Seznam.cz odmítl s tím, že se to nedělá. Opak je pravdou. V zahraničí se vždy cituje zdroj.

Postup Seznamu.cz považuji za podjatý a sloužící záměru poškodit mou osobu a dosáhnout kýženého výsledku, který si čtenář domyslí.

Pro dosažení spravedlnosti je přitom třeba řídit se zásadou římského práva Audiatur et altera pars (Budiž slyšena i druhá strana).

Dominik kardinál Duka