Mons. Jan Graubner u Svatého Otce

Papež František 9. listopadu přivítal delegáty a velkopřevory Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského, v čele s jeho velmistrem, kardinálem Ferdinandem Filonim. Velkopřevorem české delegace je pražský arcibiskup a předseda ČBK Mons. Jan Graubner, který se setkání s papežem rovněž zúčastnil.

Vatican media
Vatican Media

Tragédii Svaté země připomněl papež František při setkání s delegáty Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského, kteří se v Římě sešli na své Konzultě. Jak jméno naznačuje, tato charitativní instituce, navazující na starobylou tradici rytířských řádů, je sdružením věřících, kteří se zaměřují na podporu křesťanů ve Svaté zemi. Spolu se Suverénním vojenským maltézským řádem jedním ze dvou rytířských řádů uznávaných Svatým stolcem. V současné době čítá 30 tisíc členů ve čtyřiceti zemích.

Tématem probíhající řádové Kozulty je formace členů této starobylé instituce. Papež se v této souvislosti odvolal na symbol řádu, jeruzalémský kříž, totiž rovnoramenný řecký kříž, mezi jehož ramena jsou vloženy další čtyři.

“Počáteční a trvalá formace, praktická a duchovní: to jsou čtyři hlavní směry, které můžeme vidět znázorněné ve znamení kříže, které se jasně vyjímá na vašich pláštích a oživuje vaši spiritualitu. Svým horizontálním ramenem vám připomíná vaše úsilí o to, aby vaše oddanost Ukřižovanému a Zmrtvýchvstalému Kristu zahrnovala celý váš život a v lásce vás činila blízkými každému bratru a sestře; zatímco svým vertikálním ramenem, pevně usazeným na zemi a obráceným k nebi, vám připomíná neodmyslitelnou komplementaritu na vaší cestě mezi životem modlitby a službou bratřím a sestrám, pozorným, kvalifikovaným, dobře zakořeněným v realitě, v níž působíte, zaměřeným na celkové dobro člověka.“

Papež připomněl, že úkolem laického řádu je sdružovat muže a ženy, kteří se zavázali k plnější účasti na životě církve, počínaje „matkou“ církví v Jeruzalémě a přispívat svou pomocí “od vzdělávání dětí ve školách až po konkrétní solidaritu s nejkřehčími kategoriemi, jako jsou staří lidé, nemocní či uprchlíci.” Jakýmsi refrénem se pro ně mají stát slova, opakovaná starozákonními proroky “vdova, sirotek a cizinec,” zdůraznil František.

“Prázdný hrob, jehož jste po staletí povoláni být zvláštními strážci, je v tomto smyslu především znamením bezmezné lásky Ukřižovaného, který si nic nenechává pro sebe, a proto ho nemohou zadržet nástrahy smrti; je znamením vítězství Zmrtvýchvstalého, v němž i my nacházíme život (srov. Řím 6,8-9), a moci tajemství jeho Těla a Krve, které nás všechny spojuje jako jeho údy.”

Formace je úkolem na celý život, zdůraznil papež. Je totiž povoláním k univerzální lásce reagující na potřeby bližních. “V každé době, i v té naší poznamenané technokratickým paradigmatem, je velmi zapotřebí přistupovat k charitě s vynalézavostí a fantazií,” konstatoval papež a vybídl rytíře, dámy a řeholníky, aby v tomto stylu i nadále pokračovali.

Na závěr papež připomněl drama Svaté země. “Jsme bohužel svědky tragédie, která se odehrává právě v místech, kde žil Pán, kde nás skrze své lidství učil milovat, odpouštět a každému konat dobro. A místo toho je vidíme rozervané strašlivým utrpením, které postihuje především tolik nevinných, tolik nevinných mrtvých. Proto jsem duchovně spojen s vámi, kteří jistě prožíváte toto setkání Konsulty ve znamení velkého zármutku jeruzalémské matky církve a prosíte o dar pokoje,” zakončil svou promluvu Svatý otec.

Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského je úzce spojen s Latinským patriarchátem v Jeruzalémě, který se snaží všemožně podporovat. Své sídlo má ve Vatikánu a v Římě. Ve čtyřiceti zemích všech oblastí světa má celkem 62 poboček nazývaných místodržitelství nebo magistrální delegace. V současnosti má zhruba 30 tisíc členů, z toho asi 9 tisíc řádových dam, 17 tisíc rytířů a 4 tisíce duchovních. V České republice má Řád Božího hrobu svou magistrální delegaci od roku 2015.

Mons. Jan Graubner je od roku 2015 velkopřevorem české magistrální delegace. V říjnu Řád vyznamenal záslužným křížem Božího hrobu se stříbrnou hvězdou kardinála Dominika Duku a v září v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bylo do řádu během slavnostní investitury, jíž celebroval kardinál-velmistr Fernando Filoni, přijato pět nových členů.

Zdroj: cirkev.cz

400022133-742498414588935-6821083387373579730-n