Mše svatá pro Charitu

Mši svatou s připomínkou sv. Vincence z Pauly, zakladatele a patrona charitního díla, sloužil v úterý 19. října 2021 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze Mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický a prezident Charity ČR. Z rukou ředitele Charity Lukáše Curyla při té příležitosti převzali Cenu Charity vybraní pracovníci, které nominovaly diecézní charity po celé republice v letech 2020 a 2021. V roce 2020 nebylo možné kvůli epidemiologické situaci předání cen uspořádat.

Charita1_m.řehořová
Foto: Martina Řehořová, Člověk a Víra

Seznam nominovaných na Cenu Charity 2020:

Diecéze Brno

Lenka Králíková, vedoucí Charitní pečovatelské služby Oblastní charita Břeclav

Díky svým mimořádným manažerským schopnostem vybudovala za dobu svého působení v břeclavské Charitě perfektně fungující tým pečovatelek a vytvořila rozsáhlou síť profesionální péče v celém okrese Břeclav. Stále systematicky pracuje na rozšíření a zkvalitnění nabízených služeb a spolupodílí se na budování Domácího hospice svatého Martina. Ve svém volném čase se zajímá o alternativní medicínu, ráda maluje a věnuje se svým vnoučatům.

Diecéze České Budějovice

JUDr. Marta Krupauerová († 2015), sponzorka Diecézní charity České Budějovice – in memoriam

Svými velkorysými finančními dary dlouhodobě a pravidelně podporovala Diecézní charitu České Budějovice, například projekty Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím či program Dobrovolnického centra s názvem Šance všem, který je zaměřen na pomoc dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Chtěla, aby se i tyto děti naučily smysluplně trávit volný čas, měly hezké zážitky a dostaly příležitost studovat. Vždy se zajímala, na co konkrétně byly peníze použity, i o další osudy podpořených dětí a rodin. V charitním díle Marty Krupauerové pokračuje také její dcera Olga Krupauerová, která cenu převezme.

Diecéze Hradec Králové

Mgr. Markéta Šafářová, bývalá ředitelka, sociální pracovnice Oblastní charita Polička

Během svého patnáctiletého působení v roli ředitelky vybudovala z malé farní Charity v Poličce profesionální a v regionu nezastupitelnou neziskovou organizaci, která rozšířila svoji působnost i do Litomyšle, Svitav a Bystrého a je aktivně zapojena do života místní komunity. V deseti střediscích dnes poskytuje bezmála osmdesát zaměstnanců sociální a zdravotní služby asi tisícovce lidí ročně a někteří její pracovníci jsou začleněni do odborných profesních skupin na úrovni města, kraje, diecéze i republiky. Kolegové si cení především jejího přístupu k lidem, kterým umožnila a umožňuje vydat ze sebe to nejlepší.

Diecéze Litoměřice

Naděžda Kejkrtová, aktivizační pracovnice Domova na Dómském pahorku, koordinátorka Tříkrálové sbírky

Na budování charitního díla se podílí od roku 2000, kdy začala pomáhat lidem jako pečovatelka v domácnostech potřebných. Poté, co byl v Litoměřicích otevřen nový domov pro seniory, napnula své síly na vytvoření aktivizačních programů pro klienty Domova a stala se vůdčí duší týmu, který tyto programy uvádí do života. Vedle přímé práce s klienty se posledních šest let věnuje také koordinaci Tříkrálové sbírky při Farní charitě Litoměřice. Navzdory náročnosti její práce je vůči lidem žijícím v Domově vždy vstřícná, laskavá a vnímavá k jejich potřebám.

Arcidiecéze Olomouc

Bc. Iveta Minářová, DiS., vedoucí Charitní pečovatelská služba Kelč

Jen těžko by se dalo spočítat množství spokojených klientů, které ošetřila od roku 2004, kdy do Charity Valašské Meziříčí nastoupila jako zdravotní sestra Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby. Záhy si navíc doplnila vzdělání v sociální oblasti a začala se aktivně podílet na rozvoji a modernizaci pečovatelských služeb v regionu. Dnes vede malý tým, který se stará o seniory a lidi s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením se sníženou soběstačností v Kelči a okolních obcích. Podle svých kolegů je skromná a smysl své práce vidí především v samotné pomoci lidem, kteří se bez služby druhých neobejdou.

Diecéze ostravsko-opavská

Bc. Petr Kučerka, ředitel Charity Odry

S oderskou Charitou je jeho jméno pevně spojeno od roku 1999. Z elektrikáře se svojí pílí vypracoval na vedoucího, později zastával pozici pracovníka marketingu, nyní je jejím ředitelem. Díky svému zapálení pro charitní práci se stal hnacím motorem pro rozvoj celé organizace i charitního týmu, který se během jeho působení rozrostl nejen personálně, ale především co do portfolia nabízených služeb, a rozšířil svoji působnost i místně, a sice na Fulnecko, Vítkovsko a Budišovsko. Aktivně se angažuje rovněž v Tříkrálové sbírce, a to tak, že zakomponoval do sbírky i ta území, která dlouhá léta nebyla do sbírky zapojena. Se svou manželkou vychovává 4 děti.

Diecéze Plzeň

Mgr. Tereza Landová, vedoucí oddělení sociálních služeb Diecézní charity Plzeň

Za nepostradatelnou ji považují její kolegové od první chvíle, kdy začala v Diecézní charitě Plzeň pracovat. Je spolehlivým garantem výstupů sociální práce, věnuje se agendě podpory sociálních služeb, a to i po stránce metodologie a koordinace všech dobrovolníků, má na starosti evidenci potřeb a jejich zajištění a je pravou rukou ředitele v oblasti legislativní práce.

Arcidiecéze Praha

Marta Altmanová, vedoucí terénní péče Charity Beroun

V průběhu let, která zasvětila práci v Charitě, zastávala několik pozic – pracovala jako vedoucí pečovatelské a odlehčovací služby, koordinovala osobní asistenci a půjčovnu zdravotně-sociálních pomůcek. Dnes stojí v čele všech charitních terénních pečovatelských služeb na Berounsku, o jejichž rozvoj se významně zasloužila. Spolupracovníci si cení především její empatie a spolehlivosti, díky nimž je v mnohých složitých pracovních i osobních situacích skutečnou oporou.

Česká katolická charita

sestra Daniela Švecová, zdravotní sestra a ředitelka Domova sv. Kříže v Kroměříži

V Domově sv. kříže v Kroměříži působí od roku 2006, a než se stala jeho ředitelkou, věnovala se zde práci zdravotní sestry i sociální pracovnice a metodičky. Podílela se na projektu Ke kvalitě v Charitě, své zkušenosti využila při práci v kolegiích Charity Česká republika, zasloužila se například o citlivé skloubení požadavků zavedení standardů do charitních domovů řeholnic. Pracovitá, usměvavá, laskavá, trpělivá a naslouchající sestra Daniela se od letošního ledna plně věnuje novému poslání – byla jmenována představenou České provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže.

Seznam nominovaných na Cenu Charity 2021:

Diecéze Brno

Josef Novotný, terapeut Oblastní charita Jihlava

Již téměř osmnáct let se věnuje odborné terapeutické praxi, vede skupiny i individuální terapie, ale také supervize při výcviku nových psychoterapeutů a prostřednictvím článků v tisku seznamuje širokou veřejnost s adiktologickými službami a jejich důležitostí pro společnost. Svým citlivým, přesto profesionálním a otevřeným přístupem ke klientům je velkou inspirací pro ostatní pracovníky.

Diecéze České Budějovice

Ivanka Petrusová, sestra i pečovatelka Oblastní charity Horažďovice, nyní na odpočinku

V Oblastní charitě Horažďovice pracovala jako vrchní sestra domácí zdravotní péče a současně působila také v pečovatelské službě, neboť obě oblasti vždy považovala za propojené. Protože ji práce s lidmi baví a stále naplňuje, vypomáhá v Charitě jako zdravotní sestra a pečovatelka i po svém odchodu do důchodu. Přesto si stále nachází čas také na své koníčky, angažuje se v řadě spolků, podporuje Charitu ve veřejném mínění, věnuje se svým vnoučatům a nikdy neztrácí dobrou náladu.

Diecéze Hradec Králové

Ludmila Hladká, vedoucí ošetřovatelské služby a DHP, Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Do Charity nastoupila v roce 1996 jako zdravotní sestra, od roku 2012 zastává pozici vrchní sestry ošetřovatelské služby, kterou dokázala během svého působení pozdvihnout na špičkovou úroveň. V poslední době se navíc hodně věnuje hospicové péči. Poctivou prací, stálým sebevzděláváním i obětavým nasazením si získala velký respekt u svých klientů i spolupracovníků a vstřícný přístup a podporu od lékařů v širokém okolí. Málokdo uvěří, že s manželem vychovali sedm dětí.

Diecéze Litoměřice

Bc. Pavlína Šimková, DiS., vedoucí Charitní ošetřovatelské služby Mladá Boleslav

Také ona nastoupila do Charity původně jako zdravotní sestra, od roku 2008 však působí jako vedoucí Charitní ošetřovatelské služby v Mladé Boleslavi, jejíž aktivity neustále rozšiřuje. Zastupuje Diecézní charitu Litoměřice v celorepublikovém zdravotnickém kolegiu, je aktivní členkou profesní odborné společnosti Qualitas Optima 2020, zároveň byla velkou oporou stávkové pohotovosti zdravotních sester v celé síti Charity Česká republika. Ve volném čase se věnuje kynologii a cestování.

Arcidiecéze Olomouc

RNDr. Pavel Holubář, podnikatel a filantrop, dobrodinec Charity Šumperk

Založil několik úspěšných firem, které patří ve svém oboru k celosvětové špičce, zároveň se dlouhodobě věnuje podpoře širokého spektra veřejně prospěšných aktivit. Spolupráci s Charitou Šumperk a podporu její činnosti, která trvá dodnes, zahájil již v roce 2007. Mimo jiné podpořil jako fyzická osoba z vlastních prostředků částkou téměř 12 milionů korun výstavbu zázemí pro mobilní specializovanou paliativní péče Charity Šumperk, čímž se naprosto zásadním způsobem zasloužil o vytvoření zázemí pro poskytování péče o umírající pacienty v celém regionu.

Diecéze ostravsko-opavská

Ing. Milan Uhlíř, jednatel společnosti UNITA, s. r. o.

V charitním prostředí aktivně působí od roku 1990 a svoji kariérní dráhu završil v současném zaměstnání. Ve společnosti UNITA, výrobně hostií v Bílé Vodě, kterou provozuje Diecézní charita ostravsko-opavská, pracuje úctyhodných 21 let. Za tu dobu významně přispěl k budování dobrého jména společnosti nejen u nás, ale i v zahraničí. Profesní oblast naplňuje jeho život stejně jako jeho početná rodina. S manželkou láskyplně vychovali svých 5 dětí.

Diecéze Plzeň

Mgr. Džemal Gërbani, vedoucí Azylového domu sv. Františka v Plzni

Letos na jaře oslavil dvacetileté výročí práce v Městské charitě Plzeň. Celá léta slouží lidem bez domova. Začínal v Azylovém domě sv. Františka jako animátor, tedy vedoucí, rádce a pomocník v jednom. Služby pro bezdomovce se postupně rozrůstaly o noclehárnu, nízkoprahové denní centrum a terénní program. Od roku 2006 je vedoucím těchto čtyř sociálních služeb, navíc se aktivně zapojuje v odborném kolegiu, pracuje na metodických i výzkumných projektech v oblasti práce s lidmi bez domova. Stal se všeobecně uznávaným odborníkem, ale je také dobrým manželem a otcem tří synů.

Charita2_m.řehořová
Foto: Martina Řehořová, Člověk a Víra