Nová kniha o pastoraci mládeže

Monografie, která v těchto dnech vychází v nakladatelství Paulínky, s názvem S mladými ke Kristu, jejímž autorem je dlouholetý ředitel Sekce pro mládež ČBK P. Jan Balík, nese podtitul o umění vést mladé lidi ke smyslu života.

Kniha-pbalik-web

Publikace systematicky pojednává o pastoraci mládeže vedené ve stylu posledních papežů počínaje Janem Pavel II. Zaobírá se jejími biblickými, historickými, antropologickými a sociologickými předpoklady.

Monografie poukazuje na skutečnost, že pastorace mládeže tak, jak byla v České republice rozvinuta po roce 1990, v mnohém odpovídá závěrům poslední synody. Zvláště to platí o diecézních centrech života mládeže, která korespondují s přáním papeže Františka, aby církev disponovala otevřenými prostředími, ve kterých mohou mladí lidé žít a zakoušet víru jako normální součást života.

Autor poukazuje na nejplodnější styl práce s mládeží, který je založen na podstatných bodech výchovy, jak ji konal v oratoři sv. Filip Neri a sv. Jan Bosko. Jedná se o otevřenost vychovatele a prostoru pro mladé lidi, vytváření vztahů mezi mladými, jejich aktivní zapojení, využití sportu, přírody, hudby, divadla a zároveň o formaci opřenou o Písmo a o nauku církve. Jedná se o naplno prožívanou spiritualitou společenství, kterou dnes vnímá církev jako zásadní. Tak si službu církve mládeži a s mladými představoval Jan Pavel II. a tak ji popisuje i papež František v posynodální exhortaci Christus vivit.

Církev má mladým lidem co nabídnout. Proto se nesmí bát setkání s novými generacemi, které zahrnuje naslouchání mladým lidem a odvahu svěřit jim odpovědnost. Zároveň je jejím posláním všemi možnými způsoby podporovat kvalitu a stabilitu rodin. Od kněží, katechetů a všech zapojených do služby mladým lidem se vyžaduje odvaha k vytváření pozitivních vztahů s mladými, schopnost dialogu a srozumitelnost v hlásání evangelia a ve vysvětlování nauky církve.

Publikace si všímá nejrůznějších specifických témat spojených s pastorací mládeže: úloha kněze, duchovní vedení, svátostný život, předávání víry, které začíná v rodině a později se rozvijí uprostřed církve, volba povolání, postava animátora, význam a funkce malého společenství mládeže, rizika ohrožující osoby zapojené do služby mladým lidem.

Důležitou kapitolou je pojednání o výchově ke zralé lidské lásce, která dokáže dar pohlavnosti harmonicky integrovat do celku osoby člověka. Autor ukazuje, že učení církve týkající se této oblasti, i když často kritizované, je ve skutečnosti v souladu s názory mnohých skutečných odborníků. Mladí lidé potřebují najít odvážné průvodce, kteří jim pomohou objevit tuto pravdivost a krásu učení církve. To je důvod, proč je autor přesvědčen, že kvalitní pastorace mládeže vyžaduje objevení zdařile formulované antropologie v Teologii těla sv. Jana Pavla II. a sociální nauce církve.

Kniha má 695 stran. Kromě Knihkupectví Paulínky je ji možno zakoupit v síti KNA. Cena 315 Kč.

Slavnostní prezentace se konala v prvním adventním týdnu na Arcibiskupství pražském.

Kniha-pbalik1-web