Odešel významný medievalista prof. Petr Sommer

V sobotu 12. srpna 2023 překvapila nemilá zpráva, že nás ve věku nedožitých 74 let opustil po těžké nemoci významný vědecký pracovník, český archeolog, medievalista a pedagog Prof. PhDr. Petr Sommer CSc., DSc.

Sommer

Narodil se 30. listopadu 1949 v Rakovníku. Po maturitě v roce 1968 byl přijat na Filosofickou fakultu University Karlovy v Praze, obor prehistorie-dějepis. Studium úspěšně ukončil v roce 1973 obhajobou diplomové práce z oboru archeologie středověku. V roce 1977 na filosofické fakultě UK v Praze obhájil disertační práci a byl mu udělen titul doktora filosofie. V roce 1983, tamtéž, ukončil studium vědecké aspirantury a obhájil kandidátskou disertační práci. Obě zmíněné práce se zabývaly problematikou monastické architektury a souvisejících archeologických pramenů. V roce 2001 se habilitoval na filosofické fakultě UK v Praze na základě práce o duchovní kultuře raně středověkých Čech. V roce 2006 absolvoval profesorské řízení v rámci Univerzity Karlovy a v roce 2007 byl prezidentem republiky jmenován profesorem UK pro obor dějiny umění. V roce 2008 po zakončeném řízení k udělení hodnosti DSc. (doktora věd) mu tato hodnost byla udělena 12. 2. 2009 Vědeckou radou AV ČR.

Hlavním vědeckým zájmem a oblastí, kde se jako archeolog prakticky realizoval, byla církevní archeologie a středověká duchovní kultura, včetně otázky souvislostí mezi středověkou hmotnou a duchovní kulturou. Pod jeho vedením proběhly velké terénní výzkumy středověkých klášterů v Praze na Strahově, v Berouně, v Sázavě aj., spolupráce na výzkumech klášterů na Ostrově u Davle a v Praze-Břevnově. Mnoho dalších menších terénních akcí v areálech středověkých klášterů a kostelů. O výsledcích publikoval řadu prací doma i v zahraničí. To všechno v období, kdy probíhala totalitní normalizace a všechno co souviselo s církví nebo s církevní historií, bylo zcela záměrně potlačováno nebo odsouváno na okraj vědecké práce.

Pro své odborné kvality a dosažené výsledky byl Petr Sommer pověřován nejrůznějšími odpovědnými funkcemi a úkoly v Archeologickém ústavu ČSAV, později AV ČR. Byl vedoucím oddělení, náměstkem ředitele a posléze v letech 1993 – 1999 ředitelem Archeologického ústavu AV ČR. Za zmínku stojí, že v těchto letech významně přispěl k dohodě mezi ústavem a Vyšehradskou kapitulou, na jejímž základě byly na Vyšehradě vybudovány depozitáře pro uložení nálezů z Vyšehradu a rovněž nové pracoviště tohoto ústavu. Od roku 1999 působil v Centru medievalistických studií AVČR, které také v letech 2004 – 2019 jako jeho ředitel vedl. V roce 2021 se stal členem Koordinační skupiny Arcibiskupství pražského a odborným garantem připravovaných oslav Tisíc a padesátého výročí založení pražského biskupství. Měl zásadní zásluhu na úspěšném průběhu mezinárodní vědecké konference s tímto tématem ve dnech 9. – 11. listopadu 2022.

Nejen svými kolegy, ale i širokou odbornou a laickou veřejností byl profesor Petr Sommer oceňován jako vysoce erudovaný, vzdělaný člověk s velkým rozhledem a setrvalým zájmem nejen o historické a související obory, ale také jako sociálně citlivý jedinec s kladným vztahem k církvi, připravený vždy podat pomocnou ruku tam, kde to bylo potřeba.

R.I.P.