Papež poblahopřál Janu Graubnerovi a Karlu Herbstovi

V pátek 23. června uplyne 50. let od vysvěcení pražského arcibiskupa Jana Graubnera a emeritního biskupa Karla Herbsta na kněze. Při této příležitosti jim oběma (každému osobně) Svatý otec František zaslal blahopřejný dopis.

Papezskagratulace

Ctihodnému bratru

Janu Graubnerovi,

arcibiskupovi a metropolitovi pražskému,

který brzy oslaví zlaté kněžské jubileum, blahopřejeme k láskyplné horlivosti projevované s neúnavnou vytrvalostí a k apoštolské starostlivosti, s níž osvědčenými způsoby pečuje o svěřené stádo, aby živen moudrostí srdce vedl klérus a celý Boží lid ke svornosti, jednotě a úctě vůči každému člověku, aby podporoval evangelizaci, jež je základním posláním církve, a aby neustále vydával svědectví o Ježíšově lásce.

Přejíce vše nejlepší udělujeme jemu i jemu svěřenému lidu s největší radostí požehnání na přímluvu blahoslavené Panny Marie, svatých Víta, Václava a Vojtěcha, a současně prosíme o modlitbu, aby se nám dařilo s evangelní radostí vykonávat Petrův úřad.

Dáno v Římě, v Lateránu 5. dne měsíce června roku 2023.

                                                                                               František