Prohlášení generálního vikáře Arcibiskupství pražského Mons. Jana Balíka k mediálním útokům na Arcibiskupství pražské.

Mediální útoky především Lidových novin na titulní straně nelze vnímat jinak, než jako snahu některých bývalých zaměstnanců či neúspěšných obchodních partnerů poškodit Arcibiskupství pražské v očích veřejnosti. Články demagogicky manipulují informacemi a cíleně je zneužívají tak, aby u veřejnosti vyvolaly dojem o neetickém počínání představitelů církve a podlomily důvěru věřících. 

Arcibiskupství uskutečnilo v posledních letech celou řadu divestic (prodejů) málo efektivních či ztrátových aktiv, potažmo aktiv, jejichž pouhá správa představovala pro Arcibiskupství nadbytečnou zátěž nebo aktiv, pro které není efektivní využití. To vše s cílem investovat získané prostředky do hospodářsky produktivních projektů.

První manipulace spočívá právě v tom, že si články účelově vybírají pouze několik transakcí, které zároveň oddělují od kontextu. Dále manipulace tkví v tvrzení, že cena pozemků má být údajně vyšší, než za jakou byly prodány. Toto je pak dokládáno výpovědí realitní makléřky. Arcibiskupství tyto pozemky prodávalo minimálně za cenu dle znaleckých posudků či odborných stanovisek dvou znaleckých kanceláří (ESTIMMO s.r.o. a PKF APOGEO ESTEEM, a.s.), tedy dle realizovaných obchodovaných cen podobných pozemků na aktuálním trhu. Do třetice je manipulace v tom, že jsou kupující strany zcela uměle a nelogicky spojovány a je vytvářen dojem jejich propojení. Je vhodné poznamenat, že Arcibiskupství pražské jako každá větší organizace uskutečňuje vnitřní kontrolní systém, který provádí plánované i mimořádné namátkové kontroly. Shodou okolností byly tyto transakce podrobeny kontrole na začátku roku 2022 a ustanovená komise neshledala pochybení.

Pro dokreslení – v případě Dobřejovic je dále zmiňován prodej nejen pozemků, ale i zámečku. Není však už řečeno, že budova vyžaduje velice nákladnou opravu, na kterou Arcibiskupství nemá prostředky. Kromě toho nemá Arcibiskupství pro zámeček žádné využití – natož v jeho dezolátním stavu. Není také zmíněno, že Arcibiskupství v místě vlastní celou řadu dalších pozemků, které stále drží a s nimiž i do budoucna počítá. Nutno dodat, že některé pozemkové transakce jsou právě součástí budoucích plánů Arcibiskupství v dané lokalitě.

Prodeje jsou v článcích spojovány s odchodem výkonného ředitele Mgr. Antonína Jurigy z Arcibiskupství pražského. Opět manipulace, která musí být těm, kteří se o aktivity Arcibiskupství dlouhodobě zajímají, zřejmá. Pan Juriga odešel na základě zrušení pracovní pozice výkonného ředitele. K tomuto rozhodnutí dospělo Arcibiskupství ze zcela jiných důvodů a netýkají se podezření, že by dotyčný ekonomicky poškodil Arcibiskupství. Ostatně pozice výkonného ředitele (nemusí být kněz) na rozdíl od ředitele kurie (musí být kněz) není běžně v diecézích ustanovována. Doplňme, že ekonomka Ing. Linda Dolečková ukončila působení pro Arcibiskupství pražské k lítosti vedení arcidiecéze dohodou z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Mons. Jan Balík, generální vikář Arcibiskupství pražského