Udělování svátosti biřmování v katedrále

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude v neděli 5. června 2022 na slavnost Seslání Ducha Svatého (Letnice) kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, udělovat svátost biřmování při mši sv. v 10.00 hod.

Birmovani

Svátost mohou přijmout ti, kteří absolvovali náležitou přípravu a budou mít řádně vyplněný biřmovací lístek, podepsaný duchovním správcem farnosti, kde byl biřmovanec připravován. Biřmovanci bez platného biřmovacího lístku nemohou být k přijetí svátosti připuštěni. Prosíme kněze
a jáhny, aby dohlédli na úplnost údajů biřmovacích lístků.

V den slavnosti je nutné, aby se všichni biřmovanci i se svými kmotry dostavili do katedrály nejpozději do 9.30 hod.

  • Pro biřmovance, jejich rodiny a klérus je vyhrazeno od 8.30 hod. do 13.00 hod. parkování na Hradčanském náměstí před Arcibiskupským palácem.
    • Z důvodu bezpečnostních opatření na Pražském hradě je třeba počítat s časovou rezervou pro průchod povinnou kontrolou.
      • Duchovní správcové, kteří budou biřmovance doprovázet i ostatní kněží jsou srdečně zváni ke koncelebraci. Je třeba si přinést vlastní albu.