Pálffyho palác hostí unikátní výstavu o sv. Ludmile

Jedinečnou výstavu věnovanou přemyslovské kněžně sv. Ludmile si budou moci od 15. října zájemci prohlédnout v Pálffyho paláci na pražské Malé Straně.  

Ludmila-finalni

Výstavu připravilo Diecézní konzervátorské centrum pražského arcibiskupství pod vedením Mgr. Vladimíra Kelnara ve spolupráci s Pražskou konzervatoří, Karlovou univerzitou, Metropolitní kapitulou, Správou Pražského hradu, Národní galerií v Praze, Národním muzeem a dalšími významnými církevními i státními institucemi a odborníky. Projekt se připravoval více než rok. Zahájení výstavy pozdržela covidová období a termíny restaurování mnohých výtvarných děl, která jsou k vystavení zapůjčena poprvé ve své historii.

Výstava svou koncepcí, výběrem exponátů a autorským kolektivem navazuje na dva předchozí projekty, věnované sv. Anežce české (2010) a sv. Václavovi (2011), zčásti i na moravský projekt Cyrilometodějský k výročí příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu (2013).

Výstava zahrnuje téměř dvě stovky exponátů z oborů malířství, sochařství, kresby, grafiky a z uměleckých řemesel zejména zlatnictví, ale i textilu a skla. Svými náměty představují svatou Ludmilu jako významnou a mnohovrstevnou osobnost, která se narodila velmoži Slaviborovi z kmene Pšovanů, jako první historicky doložená panovnice z počátku českých dějin se dala pokřtít, zasloužila se o rozvoj náboženství, kultury a celkové vzdělanosti národa.

V interpretaci výtvarných umělců různých období bývá vyobrazena v různých životních situacích: jak věrně doprovází svého manžela knížete Bořivoje, jemuž porodila budoucí knížata Spytihněva a Vratislava, jak přijímá křest z ruky velkomoravského arcibiskupa sv. Metoděje, jak se vroucně modlí k Bohu, jak při bohoslužbě přistupuje k oltáři, přijímá Eucharistii, uctívá Palladium země české, které podle legendy sama dala odlít z kovu roztavené pohanské modly.  Vzdělání a náboženství symbolizuje kniha v jejích rukou a přítomnost jejího vnuka sv. Václava, kterého vychovala v křesťanské víře. Významně se zasadila o šíření křesťanství na českém území, což ve svých důsledcích posílilo vládu rodu Přemyslovců ve středověkých Čechách. Mnohá díla ilustrují zavraždění kněžny na jejím hradě Tetíně, s barvitým vyobrazením jejích vrahů, Tunny a Gommona. Hlavní mučednický atribut představuje Ludmilin palmová ratolest a šál, jímž byla uškrcena.  

Výstava pomocí oltářních i žánrových obrazů z mnoha českých kostelů přibližuje návštěvníkům místa, která jsou spjata s Ludmiliným životem a posmrtnou úctou, na pozadí krajinomaleb se nejčastěji objevuje Tetín, Mělník nebo Pšovka. V podobě relikviáře arcibiskupa Bedřicha ze Schwarzenberga je představen Ludmilin hrob z kostela sv. Jiří, relikvie textilie z jejího hrobu připomínající originál Ludmilina pohřebního roucha, stříbrná gotická busta zhotovená na její lebku, podobně relikviářová ruka s pažní kostí, obojí z kláštera benediktinek na Pražském hradě, který se již ve středověku stal cílem poutníků.    

Poprvé je vystaven domečkový relikviář z hlavního oltáře katedrály sv. Víta na Pražském hradě, vytvořený při dostavbě dómu v letech 1871-1873.

Některé významné exponáty:

 • Autentické textilie z Ludmilina hrobu včetně arcibiskupských pečetí, jimiž byla po otevření zpečetěna Ludmilina tumba. Relikvie z Ludmilina těla, vložené do středověkých relikviářů.
 • Archeologické a architektonické nálezy z pohřebního kostela sv. Jiří na Pražském hradě a ze zbořené nejstarší kaple sv. Ludmily při Týnském chrámu na Starém Městě pražském.
 • Nejstarší vyobrazení svaté Ludmily ve čtveřici českých patronů s popiskou Boemenses v originálu iluminovaného rukopisu De Civitate Dei z 12. století z knihovny pražské Metropolitní kapituly.
 • Berla a koruna – insignie úřadu svatojiřské abatyše a představené Tereziánského ústavu šlechtičen, která korunovala českou královnu. 
 • Různé podoby sv. Ludmily na barokních obrazech Karla Škréty, Jana Jiřího Heinsche a dalších mistrů.
 • Barokní socha sv. Ludmily z hlavního oltáře chrámu Matky Boží před Týnem od Abrahama Melbera a Stanislava Goldschneka
 • Relikviář v podobě Týnského chrámu, darovaný českými šlechtičnami arcivévodkyni Stefanii k zásnubám s korunním princem Rudolfem Habsburským v Praze roku 1881.
 •  Obraz sv. Ludmily při bohoslužbě s dítětem sv. Václavem od Františka Tkadlíka
 •  Bronzové modeletto socha sv. Ludmily k pomníku sv. Václava na Václavském náměstí od Josefa Václava Myslbeka.
 •  Vitráž s mučednickou smrtí sv. Ludmily – část okna z chrámu sv. Ludmily v Praze na Vinohradech
 •  Originál partitury Oratoria Svatá Ludmila s přípisy jejího autora Antonína Dvořáka

Součástí výstavy bude tištěný průvodce výstavou a několik doprovodných programů, které si kladou za cíl návštěvníkům více přiblížit a k návštěvě inspirovat místa spjatá se životem a úctou k světici, jako je hrob sv. Ludmily v basilice sv. Jiří, Pražský hrad, Levý Hradec, Tetín, kostel sv. Ludmily v Praze – Vinohradech, Myslbekovo sousoší sv. Václava na pražském Václavském náměstí aj. Nemohou chybět ani poukazy na významná hudební díla k poctě světice, z nichž především je nutno uvést Oratorium sv. Ludmily, které  v rámci oslav také zazní.

Výstava bude k vidění zdarma od 15. října až do 28. února příštího roku denně-mimo pondělí-od 9.00 do 18.00.

(Apha)