Ředitel/ka školské právnické osoby Veselá škola – církevní základní škola a základní umělecké škola se sídlem Soukenická 1088/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Požadavky:

 • vzdělání a pedagogická praxe podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost problematiky řízení školství a školských pracovněprávních předpisů
 • alespoň započaté vzdělání v oblasti školského managementu dle § 3 zákona č. 563/2004 Sb.
 • organizační, komunikační a řídící schopnosti
 • praxe s vedením týmů alespoň o 5 členech
 • osobní či profesní zkušenosti ve školství min. 4 roky, výhodou zkušenost ve školství církevním
 • orientace v prostředí katolické církve a eventuálně dalších křesťanských církví
 • občanská a morální bezúhonnost

K přihlášce přiložte:

 • písemný návrh koncepce ŠPO Veselá škola – církevní základní škola a základní umělecká škola s vizí posílení kvality a rozvoje této církevní školy, v souladu se vzdělávací soustavou ČR a požadavky církve (max. rozsah 5 normostran A4), včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce (datovaná a podepsaná)
 • motivační dopis max. na 2 normostrany A4
 • podrobný strukturovaný životopis
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání, včetně vzdělání ve školském managementu)
 • přehled dosavadní praxe s přesným časovým vymezením
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsíců)
 • dvě písemné reference o své osobě, jedna musí být vždy od katolického kněze

Předpokládaný nástup do funkce: 1. července 2022

Přihlášky posílejte do: 5. května 2022 do 12:00 hodin

Na adresu: Arcibiskupství pražské, sekretariát generálního vikáře Mons. Jana Balíka (Mgr. Anna Brabcová), Hradčanské náměstí 56/16, 119 02 Praha 1

Arcibiskupství pražské si vyhrazuje právo výběrové řízení prodloužit, zrušit, případně neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči nenaplní očekávání zřizovatele.

Informace o zpracovávání osobních údajů: Uchazeč bere na vědomí, že vyhlašovatel výběrového řízení bude zpracovávat jeho osobní údaje pro účely provedení výběrového řízení a posouzení vhodnosti uchazečů. Zpracování osobních údajů probíhá z titulu plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).