Církev v ČR

Církev v České republice tvoří jednotlivé diecéze (v církvi římskokatolické) a také řeckokatolický exarchát.

Katolická církev v České republice se dělí na dvě církevní provincie

Sídelní i všichni ostatní biskupové jsou sdruženi v České biskupské konferenci. Biskupská konference je na základě práva zakotveného v kán. 449, § 2 CIC právnickou osobou. Ke shora uvedené konferenci patří: Stálá rada, Generální sekretariát, Ekonomická rada a též komise, ustavené biskupskou konferencí k dosažení určitého cíle (kán. 451 CIC). K zajištění každodenního chodu jednotlivých orgánů slouží sekretariát.

V zemi působí také množství mužských a ženských řeholních řádů a kongregací. Biskupským delegátem pro zasvěcený život je Mons. Pavel Konzbul. Koordinačními orgány jsou Konference vyšších představených mužských řeholí a Konference vyšších představených ženských řeholí.

Apoštolská nunciatura představuje diplomatické zastoupení Svatého stolce v České republice. Apoštolským nunciem v ČR je Mons. Charles Daniel Balvo.

Cirkev-cr