Církevní soud

Cirkevni-soud-praha
Církevní soud

STATUTÁRNÍ USTANOVENÍ, PRAVOMOC A PŮSOBNOST

Metropolitní církevní soud Arcidiecéze pražské (dále jen: „Metropolitní soud“) zřídil svým dekretem čj. 4722/2009 ze dne 26. 6. 2009 ke dni 1. 7. 2009 arcibiskup pražský. Tento soud je pro území Arcidiecéze pražské nástupcem Interdiecézního církevního soudu v Praze, který k témuž dni zanikl. Sídlem Metropolitního soudu je Praha. Metropolitní soud nemá právní subjektivitu a je organizační složkou Arcibiskupství pražského.

Moderátorem Metropolitního soudu je arcibiskup pražský. V čele Metropolitního soudu stojí jako jeho předseda soudní vikář Arcidiecéze pražské, jmenovaný pražským arcibiskupem. Metropolitní soud je orgánem s všeobecnou soudní působností rozhodovat spory a ukládat tresty. Řídí se přitom předpisy kanonického práva, zejména Kodexem kanonického práva, vyhlášeným 25. 1. 1983, ve znění pozdějších předpisů.

Metropolitní soud je soudem první instance pro záležitosti Arcidiecéze pražské, a dále Diecéze českobudějovické a Apoštolského exarchátu se sídlem v Praze. Je řádným odvolacím soudem proti rozhodnutím Interdiecézního církevního soudu v Olomouci a diecézních církevních soudů v Hradci Králové, Plzni a Litoměřicích; odvolacím soudem proti rozhodnutím Metropolitního soudu je Interdiecézní církevní soud v Olomouci – při zachování práva odvolat se vždy už ve II. stupni k soudu Římské roty.

K projednávání manželských záležitostí je Metropolitní soud místně příslušným, jestliže:

  1. manželství žalující strany se stranou žalovanou bylo uzavřeno na území pražské arcidiecéze nebo českobudějovické diecéze, u řeckokatolíků na území exarchátu, nebo
  2. má-li žalovaná nebo žalující strana trvalý nebo přechodný pobyt na území pražské arcidiecéze nebo českobudějovické diecéze, u řeckokatolíků na území exarchátu, nebo
  3. jestliže před Metropolitním soudem lze provést většinu důkazů.
Metropolitni-cirkevni-soud-praha-ii
Metropolitní církevní soud Arcidiecéze pražské

O POSLÁNÍ CÍRKEVNÍHO SOUDU

Církevní soud většinou na základě podané žaloby přezkoumává platnost či neplatnost předmětného manželství. Podmínkou je, že manželství bylo civilním soudem pravomocně rozvedeno, protože do této doby nelze vyloučit usmíření mezi manžely. Církevní soud nestanoví otázku viny či neviny za rozvrat manželství, nýbrž výlučně přezkoumává, zdali manželství bylo uzavřeno platně podle norem kanonického práva, tj. zda zde nebyla manželská překážka, zda byla dodržena kanonická forma oddavek a zda zde neexistovala vada (volní či intelektuální) manželského souhlasu. Prohlášení neplatnosti manželství církevním soudem deklaruje, že šlo o manželství fiktivní, od počátku neexistující; na legitimitu dětí z takových manželství to nemá vliv, protože ty byly zplozeny v dobré víře v platnost manželství. Nejedná se tedy o rozloučení platného manželského svazku, jak je tomu v případě civilního rozvodu manželství.

Kanonické soudní řízení posuzující platnost manželství je upraveno v kán. 1671 až 1691 Kodexu kanonického práva ve znění motu proprio Mitis Iudex.

Církevní soud neřeší záležitosti zrušení manželství ve prospěch víry a dispens od nedokonaného manželství. V těchto případech je třeba obrátit se na místního ordináře (totéž se doporučuje i v případě žádosti o separaci manželů při zachování manželského svazku).

Ačkoli před Metropolitním soudem neexistuje obligatorní zastoupení církevním advokátem, jako je tomu u soudu Římské roty, přesto se to alespoň žalobci velmi doporučuje, a to už od podání žaloby. Seznam advokátů Metropolitního soudu (včetně kontaktů na ně) je na těchto webových stránkách. Zastoupení je ovšem možné i jiným advokátem či obecným zmocněncem.

K žalobě je třeba přiložit křestní listy, event. rodné listy partnerů, církevní oddací list (v některých případech i civilní) a rozvodový rozsudek s vyznačenou doložkou právní moci. Skutečnosti mluvící ve prospěch neplatnosti manželství je nutno prokázat výpověďmi alespoň dvou svědků, kteří znali obě strany řízení pokud možno ještě před uzavřením manželství (popř. mají solidní znalosti o průběhu manželství) a jsou ochotni složit o těchto skutečnostech svědeckou výpověď. Tyto svědky je třeba uvést v žalobě. Po přijetí žaloby je žalobce povinen uhradit soudní poplatek – viz zákon o soudních výlohách na tomto webu.

ADRESA SOUDU A ADVOKÁTI

K právní pomoci procesních stran existuje při Metropolitním církevním soudu Praha grémium advokátů, na které se obě procesní strany mohou obrátit s prosbou o právní pomoc včetně asistence při soudním řízení. 

KONTAKT

Kancelář:   Staré proboštství, III. hradní nádvoří 2/48, 119 00 Praha 1 – Hrad
Kontaktní adresa:  Arcibiskupství pražské, Hradčanské náměstí 16, 119 02 Praha 1 – Hradčany
Email: mcs@apha.czmcs-notar@apha.cz
Telefon/fax: +420 224 372 301

Apoštolský tribunál Římské Roty

Papežský soud III. instance pro celou církev

Excellentissimum Apostolicum Rotae Romanae Tribunal
Piazza della Cancelleria
100186 Roma
ITALIA  

Ke stažení: Adresy ostatních soudů v ČR

Stitched panorama
Apoštolský tribunál

DOKUMENTY A FORMULÁŘE