Boj s kůrovcovou kalamitou v Polesí Týn nad Vltavou

V pátek 11. března 2022 se padesátka pracovníků Arcibiskupství pražského – Lesní  správy sešla v Týně nad Vltavou především za účelem vzájemného předání zkušeností ve zvládání přemnoženého kůrovce v našich lesích. Kolegové ze všech šesti polesí a z pražského ústředí přijeli k nám na Polesí Týn nad Vltavou, kde máme dobré výsledky v boji s kůrovcem, kterého se nám dlouhodobě daří dobře držet „na uzdě“.

Místo setkání bylo zvoleno velmi vhodně, polesí Týn nad Vltavou dosud zvládá kůrovcovou kalamitu příkladným způsobem a jeho zkušenosti s kalamitou jsou v tomto smyslu doslova unikátní, okolní lesní majetky jsou kalamitou těžce poškozené až zničené, jako příklad takového stavu může sloužit zejména LS Orlík nad Vltavou, konstatoval Ing. Jan Liška z Lesní ochranné služby Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM).

Img-20220311-121918-web-def

Sraz účastníků byl v 8,00 hodin. V kancelářích našeho polesí je přivítal Ing. Jaroslav Stropnický, vedoucí polesí. Stručně zmínil historii vzniku budovy kanceláří a přilehlých skladů. O jejich příkladném technickém stavu si každý  udělal obrázek sám.

Zázemím, ve kterém jsme dostali malé občerstvení a vyslechli a shlédli odbornou část našeho setkání, nám byl Domov  sv. Anežky  v Týně nad Vltavou-Čihovicích se svým kolektivem, jehož pracovníci se při široké škále sociálních činností velmi empaticky a odborně starají o mládež a dospělé lidi se zdravotním postižením z širokého okolí. Objekt a přilehlé pozemky jsou jako bývalý arcibiskupský velkostatek ve vlastnictví Arcibiskupství pražského pronajímány. Po občerstvení nás zástupce Domova sv. Anežky, ing. Jiří Netík, stručně seznámil se vznikem a provozem tohoto sociálního a nanejvýš potřebného zařízení.

Následovala projekce Ing. Stropnického, který charakterizoval rozložení lesních majetků v rámci polesí, jeho hospodářskou činnost a výsledky v tlumení kůrovcové gradace. To vše s důrazem na kvalitní personální obsazení lesnických úseků hajnými, kteří si musí při splnění všech těžebních, pěstebních a administrativních činností najít dostatek času k aktivnímu vyhledávání čerstvě napadených, stojících kůrovcových stromů a jejich rychlému zpracování a asanaci. Byť jsou v sousedství Polesí Týn nad Vltavou lesní majetky, ve kterých se kůrovec v uplynulých letech nekontrolovatelně šířil, podařilo se vzniku mnohahektarových holin v důsledku jeho žíru zabránit. Samozřejmě k tomu napomohlo i z hlediska kůrovce příznivější počasí v letech 2020 a 2021.

Img-20220311-091745-web-3def-4
Ing. Jaroslav Stropnický, vedoucí polesí Týn nad Vltavou
Img-20220311-113338-2-web-3-4
Ing. Jan Ferkl, zástupce ředitele LES pro výrobu

Poté následovala zajímavá videoprojekce a přednáška Ing. Jana Lišky z Lesní ochranné služby VÚLHM, který vnesl do praktické diskuse výkonných lesníků vědecké usměrnění a údaje a minimálně celorepublikový nadhled. Mimo jiné potvrdil na konkrétních číslech, že obranná opatření pomocí lapačů mají pouze monitorovací charakter a účinné užívání lapáků musí být velmi masivní a včasně zpracované!  Stejně, jako předchozí zástupci lesnického provozu, apeloval na důsledný (častý a pravidelný) monitoring lesních porostů a rychlé a důsledné zásahy v kůrovcem napadených porostech.

Používání obraných opatření, jak jsou definována platnými předpisy (které vycházejí z podob novelizovaných poválečných oborových norem), bylo původně vázáno na zcela jiné pojetí ochrany lesa. Tehdy se vyžadovala a také celoplošně praktikovala tzv. čistota lesa a kůrovci napadené stromy se až na výjimky včas kácely a asanovaly. A obrannými opatřeními se pouze „dočišťovala“ vzniklá ohniska. V této podobě to samozřejmě bylo funkční a na místě. Dnes je situace zcela jiná, proto je použití obranných opatření ve formě lapáků a lapačů potřebné dobře uvážit a v kalamitních oblastech účelně omezit tak, aby v žádném případě nebyla podvazována schopnost včas nalézat, těžit a asanovat napadené stromy. A při asanaci v co největší míře používat včasný odvoz na dřevosklady (se zabezpečeným následným odkorněním), v kombinaci s odkorňováním (dnes hlavně pomocí harvestorových adaptérů). Případné chemické ošetření (pokud není zbytí) provádět pouze příslušným doporučeným způsobem, což zaručí jeho dostatečnou účinnost. (Ing. Jan Liška, Lesní ochranná služba).

Img-20220311-115251-2-web
Ing. Jan Liška (vpředu) z Lesní ochranné služby VÚLHM
Img-20220311-100723-2-web-def
Evidované kůrovcové těžby v rámci okresů v letech 2010 – 2018

Následoval přejezd na lesnický úsek Hroznějovice k hajnému Josefu Jirátkovi, kde v letech 2020 a 2021 byla provedena těžba 220 m3 kůrovcem napadených stromů, při které vznikla holina. Okolní, pro kůrovce atraktivní porosty, se podařilo uchránit. V sousedním, nenarušeném a plně zapojeném porostu se 40% zastoupením jedle bílé jsme se na chvíli zastavili nad zmlazenými semenáčky jedle z loňského roku a konstatovali zde pravděpodobně nadměrný výskyt spárkaté zvěře…

Img-20220311-121904-2-web
Hajný Josef Jirátko poukazuje na ohryz kmene způsobený muflony
Img-20220311-124519-2-web-1
Zastavili jsme se nad semenáčky jedle z loňského roku…

Pozdní oběd v Domově sv. Anežky pro nás opět připravili pracovnice a klienti Domova. Při obědě jsme měli možnost ochutnat pivo z místního Vltavotýnského pivovaru. Viz: https://www.hrady.cz/technicka-pamatka-arcibiskupsky-pivovar/ Od Domova jsme obdrželi jako malou pozornost ručně malované velikonoční přání a malý vzorek přírodního mýdla – oboje výrobky klientů Domova. Následně oficiální část celého setkání kladně zhodnotil a uzavřel Ing. Ferkl.

Img-20220311-150011-web
Domov sv. Anežky v Týně nad Vltavou-Čihovicích, areál bývalého Arcibiskupského statku

Zájemců o prohlídku areálu Domova sv. Anežky se ujal ředitel Bc. Václav Běťák. Ukázal nám denní i týdenní stacionář pro klienty, keramické, truhlářské, krejčovské, tkalcovské dílny a dílny na mykání ovčí příze. Košíkářké výrobky z papíru a pedigu, přírodní mýdla a potisky propagačních materiálů. Ve stájích vesele bučely krávy, za Domovem pobíhalo menší stádo ovcí a několik koní. Klienti pomáhají i v nedalekých ovocných sadech sv. Prokopa, ze kterých jsme ochutnali skvělý přírodní jablečný mošt. Celkem tržby za produkty a služby Domova činí 35-40% z celkových nákladů potřebných na provoz, což je úctyhodné!

Img-20220311-084343-2-web
Img-20220311-150405-2-web-2-3
Img-20220311-145652-2-web-1
Img-20220311-150239-2-web-1

Celý pobyt jsme zakončili prohlídkou a krátkým klidným spočinutím v moderní dřevěné kapli sv. Anežky České. A pak už se všichni rozjeli do svých domovů.

Img-2277-web-2-def
Interiér kaple sv. Anežky
Img-2283-web-def
Kaple sv. Anežky

Věřím, že se tento den všem zúčastněným líbil a že si odnášejí pracovní i osobní inspiraci do dalšího života.

Ing. Jaroslav Stropnický, vedoucí polesí a Ing. Miloš Prchlík, technik polesí Týn nad Vltavou

Foto: Miloš Prchlík, Erika Kroupová