Deštivé jaro – požehnání nejen pro naše lesy

V roce 2018 byl pražskému arcibiskupství navrácen pozemek lesní školky ve Zvoli. Několik let před vrácením v ní půda ležela ladem a byla hojně zaplevelena. Přesto se lesníkům ještě v témže roce podařilo osít část plochy semeny dubu, buku, borovice, jedle a douglasky. Dnes už rostou první sazenice v našich lesích.

Chřadnutí lesů a kůrovcová kalamita je způsobena především výkyvy počasí a nedostatkem dešťových srážek v posledních několika letech. Zvyšování sucha a teplot vyvolává stresové faktory pro les, potažmo lesní dřeviny. Zvláště náchylnou dřevinou je smrk ztepilý, který má mělký kořenový systém a není schopen využívat stále klesající hladinu dostupné vody. Kalamita se nevyhnula ani borovici lesní, která se vlivem houbových onemocnění a hmyzích škůdců také stala obětí. Ve velkém hyne jasan ztepilý, který napadá houba známá pod jménem Chalara fraxinea. Ta způsobuje usychání listů a postupně celých stromů, včetně odumření kořenového systému.

Chřadnutím a usycháním nejvíce zastoupených dřevin dochází k velkým těžbám a následně k nárůstu rozsáhlých holin.

20210525-103109-zvole-skolka-tabule-web-1
Foto: Milan Mochán

Klíčovým úkolem lesníků je tyto plochy obnovit, znovu vysázet les tak, aby prospíval i v náročných podmínkách měnícího se klimatu. K tomu je zapotřebí obrovského množství sazenic lesních dřevin, které svými vlastnostmi a druhovou růzností budou schopny zmírnit důsledky nejen kůrovcové kalamity. Právě proto Lesní správa Arcibiskupství pražského na polesí Dolní Břežany obnovila provoz lesní školky, která má zajistit jejich dostatečné množství v dalších letech.

Sazeni-traktor-img-5996
Školkování. Dvouleté sazeničky jehličnanů (zde jedle a douglaska) se po dvou letech musí tzv. přeškolkovat (přesadit do řádků), kde rostou ještě další dva roky, než se natrvalo vysadí do lesa.

Lesní školka Zvole o rozloze 3 ha se nachází mezi Vraným nad Vltavou a Zvolí.  Na jaře roku 2020 proběhl výsev 5 kg semene borovice lesní a na podzim téhož roku došlo k výsevu 330 kg bukvic, 2500 kg žaludů dubu zimního a letního a 30 kg semen jedle bělokoré. Provedené výsevy se podařily, přečkaly, díky nasazení personálu polesí, bez úhony i silné pozdní mrazy. Dnes se už můžeme radovat z výsledků naší práce. Malé semenáčky září zelenou barvou a závlaha shůry funguje na jedničku. Součástí školky je i tzv. sněžná jáma, sloužící ke krátkodobému uskladnění sazenic před výsadbou. Potřebná technika byla pořízena z dotací MAS Dolnobřežanska.

Na podzim plánujeme výsev lípy, javorů, jilmu a dalších dřevin schopných odolávat současným klimatickým změnám. Vypěstované sazenice v příštích letech pokryjí významnou část potřeby několika polesí Lesní správy. Věříme, že nelehký úkol, znovuzalesnění kalamitních ploch s pomocí nejen přírody, zvládneme. Díky patří všem, kteří v lesích těžkou práci odvádějí.

Ing. Jan Roller, vedoucí polesí Dolní Břežany

Foto: Jan Roller

Logo-eu-1
Leader-xxxb-1