Formulář pro výstupy ze synodálních skupinek (aktualizováno 13. 2. 2022)

V českých a moravských diecézích probíhá příprava na biskupskou synodu věnovanou procesu synodality. V rámci této přípravy vznikají malé skupinky ve farnostech. Kromě vlastní cesty rozlišování, „co Duch Boží praví církvi“, budou tyto skupinky vytvářet shrnutí toho, co v rámci jejich setkání zaznělo jako podstatné. K předání těchto „výstupů“ slouží připravený elektronický formulář. Přinášíme jeho vysvětlení a popis, jak je připravený pro Arcidiecézi pražskou.

Formular1

Formuláře

Každá skupinka musí mít svého koordinátora, který se zaregostroval. A z každého setkání skupinky, které se zabývalo samostatnou synodální otázkou, se zasílá zvláštní výstup skrze formulář. Odkaz na formulář dostanou pouze přihlášení koordinátoři skupinek. (Více o přihlášení zde.) Pro předání výstupů ze skupinek použijeme formuláře, které poskytuje služba Google – Formuláře.
Po otevření odkazu jsou uživatelé vyzváni k zadání kontaktního e-mailu a identifikačního kódu skupiny. To je číslo, které obdrželi všichni koordinátoři, když se přihlásili k své službě.
Vyplněním formuláře a odesláním předpokládáme, že s vyplněným textem synodální skupinka souhlasí. Je důležité vědět, že po odeslání již vyplněný formulář nelze upravit. Je třeba pamatovat na to, že všechny „výstupy“ je třeba odevzdat do 1. 3. 2022.

Odkud jsme

Na druhé stránce formuláře zazní dva základní popisy skupiny: Z jaké farnosti je a o jaký typ skupinky jde. První otázka se snaží postihnout místo, kam skupinku situovat a který kněz také bude pravděpodobně seznámen se závěry této skupinky. Existují složitější situace skupinek, které např. tvoří lidé z celé Prahy a jejich členové patří do různých farností. Pak se zde vyplňuje „prostředí“, které skupinku dalo dohromady (např. hnutí, škola, zájem atd.).
Typ skupinky slouží k zachycení typového složení členů (např. pastorační rada farnosti, skautský oddíl, maminky na mateřské, studenti, senioři atd.).
Další kolonka pomáhá reflektovat, zda se podařilo zapojit do skupinek lidi, kteří se ocitli na okraji společnosti, ať již ekonomicky, sociálně, právně či jinak. Lze zaškrtnout více možností či doplnit vlastní. Rozlišování zde není nijak přísné.

Když skupina pracovala s více podotázkami?

Pokud se skupinka sešla vícekrát a otevřela více různých otázek (otázky viz zde), pak se s každým výstupem musí koordinátor pokaždé přihlásit do formuláře znovu. Na první straně formuláře ale zadá, že už jednu z otázek vyplnil. Tak přeskočí část obecných informací o skupině a pokračuje již vložením konkrétního výstupu ze skupinky, kde zadá, kterou ze synodálních otázek skupinka probírala.

Formular2

A když jsme měli jiné téma?

Pokud si členové skupinky nevybrali žádnou z navržených otázek a zvolili vlastní téma, je jako „11.“ otázka nabídnuto „Vlastní téma“. O kolonku níže je pak třeba toto Vlastní téma pojmenovat.

Kam vložit výstup ze skupinky?

V další kolonce vloží koordinátor ZÁVĚR ZE SYNODÁLNÍ SKUPINKY. Nejde o detailní popis, kdo co řekl (žádná jména členů skupinky se neuvádějí!), ale jde o to, k jakým závěrům skupinka na základě naslouchání a rozlišování dospěla. Vložený text by neměl přesáhnout 3000 znaků, což odpovídá zhruba tři čtvrtinám jedné strany A4 textu. Textové editory jako Microsoft Word mají počítadlo znaků a lze tak přesně určit, jak je text dlouhý (více o problematice např. zde). Předpokládáme, že koordinátor si text připraví dopředu a do formuláře ho pouze vloží.

Klíčová slova

Následují tři možnosti vložit klíčové slovo. Jde o jedno slovo nebo sousloví, které nejlépe vystihuje obsah vloženého „závěru“ ze synodální skupinky. Důvodem pro vyplňování těchto klíčových slov je snaha, co nejlépe napomoci vyhodnocení. První klíčové slovo je povinné (alespoň jedno téma se ve skupince jistě probíralo). Další dvě klíčová slova se vyplňují, pokud se ve zprávě objevilo více témat.

Co „Bůh praví církvi dnes“?

Následuje kolonka vyzývající k zadání toho, co skupina rozlišila, jako to, co „Bůh praví církvi dnes“. Považujeme za zásadní, aby byl ve formuláři prostor pro toto rozlišení. Práce synodálních skupinek má ve velké míře charakter duchovního rozlišování, a proto je zde snaha dát takovému rozlišení prostor. Pomocí jen jedné věty či souvětí (pouze 300 znaků) je zde možnost označit, co ve skupince členové vidí jako skutečnost, kterou církvi Bůh klade na srdce, co vidí jako zásadní a důležité. Otázku není nutné vyplnit, pokud nic takového skupinka nerozlišila nebo si s kolonkou neumí poradit. Zároveň omezujeme prostor jen na minimum.

Svědectví

Posledním polem v této části dotazníku je „Svědectví, příběh“. Zde je možné vložit svědectví nebo příběh některého z členů skupinky k danému tématu, pokud něco takového zaznělo v rámci setkání synodální skupinky a vystihuje něco důležitého z výše vloženého závěru synodální skupinky. I zde žádáme o omezení textu na maximálně 3000 znaků. Tato kolonka je dobrovolná.

Tisk a uložení

Formulářovou stránku, kde je výstup ze skupinky či svědectví doporučujeme vytisknout nebo uložit, aby bylo možné uchovat její znění a mohli se k němu vrátit. Ve většině internetových prohlížečů, díky nimž formulář zpracováváme, funguje prosté zmáčknutí dvou kláves najednou: v případě tisku  Ctrl + P a v případě uložení Ctrl + S. 

Informace o skupince.

Na další stránce formuláře prosíme o vyplnění následujících dat o skupince:
Kolik členů má skupina? Do počtu se počítají všichni, kdo se účastnili synodálního procesu včetně koordinátora. Zde stačí pouze zaškrtnout jednu z možností. (Některé farnosti volí nestandartní cestu synodálních skupinek pomocí velkého shromáždění, proto jsme vložili i možnost zaškrtnou „velká skupina lidí“.)

Formular3

Další matice informací míří na zachycení atmosféry, která během setkání panovala. Mohlo se stát, že skupinku zcela ovládl jeden ze členů a neumožnil, aby ostatní mohli každý za sebe sdělit své postřehy. Někde naopak zaznamenávají malou aktivitu lidí sdílet to, co jim leží na srdci. Další řádek reflektuje možnost sdělit všechno bez jakékoli cenzury. A následují otázky, zda zazněla osobní svědectví, zda vládla atmosféra naslouchání a zda nebylo opomenuto vzývání Ducha svatého.

K této matici zaškrtnutí jsme přidali možnost doplnit zachycení atmosféry při samotném synodálním setkání. Bude zde stručně popsán proces synodálního setkání i s pozitivními či negativními zkušenostmi, které účastníci nabyli. Lze doplnit, v čem zazněla stanoviska, která si protiřečí. Jaké tendence se projevily během setkání, v jakých tématech se projevila různost názorů… Text může být velmi stručný, důležité je zachytit, jak se skupince dařilo synodalitu zakoušet.

Připojili jsme ještě otázky sociologické:
Procentuální složení skupinky z mužů a žen a kategorie účastníků, které odpovídají účasti lidí různých vyznání a různého věku.

Kontrola a odeslání

Na konci je možné ještě vložit vzkaz pro diecézní koordinační tým. Před odesláním je možné formulář projít ještě zpět a zkontrolovat, zda někde není chyba. K tomu slouží dole na stránce tlačítka „zpět“ a „další“.
Na konci dotazníku je nezbytné „odeslat“! Bez zmáčknutí tohoto tlačítka nebude formulář předán dál.  

Všem, kdo se zapojili do procesu, velmi děkujeme! Vážíme si sil i času. A zvláštní poděkování patří koordinátorům.

Pokračování diecézní fáze synody můžete sledovat na https://pastorace.apha.cz/pastorace/synoda-2021-2023-rozcestnik/.