Lesní technika a technologie, AP 2019, MAS Dolnobřežansko

V loňském roce jsme úspěšně podali projekt s názvem „Lesní technika a technologie, Arcibiskupství pražské 2019, MAS Dolnobřežansko“ do Operace Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. 

Shrnovac-klestu-web-velky
Lesní technika: shrnovač klestu

Projekt je zaměřen na pořízení techniky a technologie pro lesní hospodářství pro majetek ve vlastnictví žadatele, kterým je Arcibiskupství pražské, a to konkrétně pro polesí Dolní Břežany a polesí Praha, které obhospodařují lesní pozemky v zájmovém území MAS Dolnobřežansko o.p.s. 

Záměrem projektu je pořízení jednoho shrnovače klestu a dále pro lesní školkařskou činnost do lesní školky v k. ú. Zvole u Prahy, ve vlastnictví žadatele, pořízení jednoho secího stroje a dvou lesních nesených postřikovačů. Tyto stroje budou sloužit k péči o výsadbu reprodukčního materiálu a dalších činností spojených s péčí o les. Shrnovač klestu, oba postřikovače a secí stroj budou využívány jako adaptéry k univerzálním lesním kolovým traktorům, které jsme získali již z předchozích dotací z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Vzhledem k aktuální kůrovcové kalamitě lze postřikovače mimo jiné velmi efektivně využít k asanaci kůrovcového dřeva, a tím aktivně pomoci v boji s kůrovcem v této lokalitě a zachovat tak lesní porosty nejen pro vlastníka, ale i návštěvníky lesa.

Celkové výdaje projektu: 481 602 Kč
Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace: 398 018 Kč
Celková výše přiznané dotace: 199 009 Kč
Příspěvek EU: 127 365 Kč 
Příspěvek z národních zdrojů: 71 644 Kč 
Datum zahájení realizace projektu: 18. 4. 2019
Datum ukončení projektu:  14. 10. 2019
Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství
Příjemce dotace: Arcibiskupství pražské

Logo-eu
Logo-leader