Myslivost v honitbě Nový dům a jelení říje 2020 na polesí Blatno

Honitba Nový dům v držení Arcibiskupství pražského vznikla v průběhu roku 2016 na restituovaném lesním majetku bývalého velkostatku Blatno. Postupně se v návaznosti na pomalý průběh navracení jednotlivých parcel zvětšovala až na dnešních konečných 2 359 ha.

C5d-4717-03-1

Spolu se vznikem nové honitby došlo k rozhodnutí vlastníka o správě honitby ve vlastní režii. Návrh nepronajímat honitbu vzešel od personálu polesí Blatno. Po diskusi s vedením Lesním správy byl schválen i hospodářským vedením Arcibiskupství. Základním argumentem pro toto rozhodnutí byla a je snaha o dosažení únosných stavů zvěře a tím snížení nákladů na pěstební činnost a zvýšení biologické a ekonomické stability spravovaného lesa. Součástí koncepce provozu myslivosti  v režijní honitbě Nový dům bylo nejen snížení početních stavů jelení zvěře (a tím snížení tlaku zvěře na les), dosažení vyrovnaného poměru pohlaví a zlepšení věkové skladby samčí zvěře, ale i udržování mysliveckých tradic a reprezentace Arcibiskupství pražského.

První část zadání, tedy snížení tlaku zvěře na les a tím snížení nákladů na pěstební činnost je naplňována. Ochrana proti loupání se již druhým rokem neprovádí, postupně ubývá nutnost provádět zimní ochranu kultur proti zvěři. Poslední rok jsou ponechány některé vhodné plochy pro přirozenou obnovu a několik ploch s výsadbou buku bez oplocení.

Zlepšené myslivecké hospodaření s jelení zvěří se projevuje i na počtu a síle (tedy i ceně) ulovených jelenů. V průběhu říje 2020 bylo poplatkovými hosty v honitbě Nový dům uloveno 11 jelenů. Celková tržba dosáhla téměř 300 000,- Kč. Byly uloveny 2 nejsilnější trofeje za 5ti letou existenci režijní honitby, z toho jedna dosáhla ohodnocení přes 179 bodů CIC, tedy bronzové medaile.

Olympus digital camera

Dobrou vizitkou práce personálu Lesní správy je i to, že naprostá většina lovců si zarezervovala loveckou akci již na sezonu 2021. Většina z nich ocenila nejen krásnou přírodu Krušných hor, ale i přátelský přístup a profesionální práci personálu polesí Blatno.

Myslivost je nejen koníček, ale i důležitá hospodářská činnost. Hospodaření se zvěří úzce provázané s lesnickým obhospodařováním pozemků je nejen tradice většiny církevních, obecních i rodových majetků, ale i jeden z předpokladů dlouhodobé prosperity lesního majetku. Reprezentace majitele je pomyslnou třešničkou na dobře upečeném dortu.

12. října 2020
Ing. Jan Ferkl, vedoucí polesí Blatno

Foto: Václav Přibáň, Jan Ferkl, archiv Lesní správy AP