Návod na setkání synodální skupiny

V pražské arcidiecézi se rozběhl proces přípravy na biskupské Synody 2021 – 2023, která si vzala za úkol, zastavit se nad vlastním synodálním principem. A nejen to, tento synodální princip se má odrážet na všech úrovních církve. Je tomu tak? Proto je třeba si jednak synodální principy vyzkoušet a současně se ptát, nakolik tento princip v našich farnostech a především na úrovni diecézí funguje.

Img-0792
Foto M. Němeček

Zvolili jsme cestu malých či lépe pracovních skupinek, které si vyberou jednoho koordinátora, který skupinu zastupuje a také provede synodálním setkáním. Tento koordinátor využije dvou nebo tří setkání skupiny.

Práce ve skupinách bude vyžadovat aktivní účast a ochotu přijmout za svůj určitý způsob dialogu, který je ve svém jádru duchovním rozhovorem. Základní pozornost je tedy třeba věnovat tomu, co se během našich rozhovorů a sdílení děje v druhých a ve mně samotném, a jak je samotný Pán v našich srdcích přítomen a v nich pracuje. Takto vedený rozhovor se stává společným rozlišováním, ve kterém mají všichni zúčastnění zájem rozpoznat, jaká jsou opravdová znamení působení Ducha Svatého, který je jeden, a přesto se projevuje v rozmanitosti našich zkušeností. A právě to, co v naší skupině společně rozpoznáme jako ryzí dílo Božího Ducha, se stane naším vlastním příspěvkem na cestě k synodální církvi, která je společenstvím, na němž máme každý z nás účast, protože všichni jsme Kristem posláni stát se jeho svědky.

Nabízíme zde návod, jak takové setkání má proběhnout, aniž by se z něho neztratil princip modlitby, naslouchání a nalezení společného konsensu.

První setkání

Na prvním setkání je třeba se seznámit s celým procesem. Objasnit proces celé skupině může buď koordinátor, nebo někdo, kdo si materiály nastuduje. Cílem je, aby všichni porozuměli, že nejde o diskusní fórum ani o Hyde Park. Jde o duchovní proces nesený modlitbou a otevřením srdcí pro to, co Duch svatý říká církvi dnes.

Mg-2181
Foto M. Němeček

Průběh setkání může mít tuto strukturu:

 1. Seznámení se navzájem.
 2. Co očekáváme od zkušenosti synodálního procesu? – na závěr této fáze krátce představí moderátor skupinky plán práce.
 3. Představení deseti témat – případně, pokud již skupinka vznikla na základě dříve vybraného tématu, zaměřit se na výběr konkrétní otázky v rámci daného tématu (10 min.).
 4. Modlitba za průběh synody (případně doplněna jinou formou: společný zpěv, chvíle adorace) (10 min.).
 5. Sdílení a společné hledání tématu, na které se pracovní skupinka zaměří; případně, pokud je již téma předem vybráno, zaměří se skupinka na zvolení jedné otázky v rámci tématu (3 min./os.).
 6. Společná závěrečná modlitba (5 min.).

Všech deset témat předkládá Vademecum viz zde. Navíc v diecézním týmu připravujeme doplněné podotázky. Je třeba  vybrat jedno konkrétní téma a je dobré vzájemně si upřesnit, kdo si co pod tématem představuje, abychom dopředu odstranili nejasnosti v zadání. Lze si položit vzájemně podotázky či výzvy, které pod tématem rozumíme.

Pokud skupinka uzná za vhodné, domluví se, kdo bude dělat na příštím setkání zapisovatele (ideálně do notebooku nebo počítače), kdo bude sledovat čas, aby každý mluvil jen 3 nebo 4 minuty a ne déle, a jak dá najevo, že čas vypršel (např. triangl, zvonek, zvuk z měřiče na mobilu apod.). Koordinátor pak bude setkání řídit tak, aby nikdo nebyl opomenut, všichni dostali čas rovnoměrně a bylo možné nalézt závěry.

Následuje modlitba spojená s prosbou, aby Pán vedl naše přemýšlení nad stanoveným tématem.

Skupina se rozchází s tím, že se každý bude snažit do dalšího setkání téma promyslet.

Druhé setkání synodálního procesu

Vlastní synodální setkání bude vyžadovat odhadem dvě hodiny času. Bude také dobré vybavit každého papírem a tužkou, aby si všichni mohli udělat poznámky.

Olympus digital camera

1) Prosba o Ducha svatého

Po přivítání a uvedení se nejprve pomodlíme s prosbou o vedení Duchem svatým. Modlitba je klíčová a vedení Duchem svatým je jedinou klíčovou podmínkou pro další průběh. Je možné se společně pomodlit připravenou modlitbu za tento proces.

2) Čteme Písmo

Někdo z účastníků přečte úryvek z Písma svatého, nabízíme některé úryvky v článku Biblické inspirace pro práci ve skupinkách. Chvilku zůstaneme v tichu a o tomto textu rozjímáme. Ptáme se každý ve svém srdci: „Bože, co tato slova znamenají dnes pro mne? Co mi kladeš na srdce?“

Když jsme se takto chvilku modlili, lze se sdílet o to, co kdo v modlitbě „pocítil“, že mu Bůh říká či klade na srdce v souvislosti s následujícím synodálním procesem. Pokud si někdo vezme slovo, mluví pouze za sebe (nikoli všeobecná poučení) a jen velmi krátce.

3) První kolo: Vybrané synodální téma

Nyní otevřeme vybrané synodální téma, např. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI. Koordinátor přečte nahlas uvedené téma se všemi podotázkami, aby bylo všem zřejmé a jasné, co je obsahem. Lze ho i dopředu vytisknout a rozdat či vytisknout velkými písmeny a nechat viditelně položené.

Mg-3517
Foto M. Němeček

Po té vyzveme, aby se každý pokusil velmi krátce (!) říci, zda k danému tématu má nějaké vlastní zkušenosti a postřehy. Každý dostane k vyjádření 3-4 minuty! Je třeba časový limit jasně dopředu nastavit a také přerušit ty, kdo budou mluvit dlouze. Zároveň je dobré vyzvat i ty, kteří nejsou tolik průbojní, aby měli možnost vyslovit své postřehy.

Zadané synodální téma lze nahlédnout z těchto úhlů pohledu:

 • Jaké radosti mi toto téma přineslo při prožívání na farní nebo diecézní úrovni?
 • Jaké rány toto téma odhalilo?
 • S jakými potížemi a překážkami se potýkám?
 • Jaké poznatky vyneslo na světlo?

Je šikovné, když odpověď dotyčný ještě shrne jedním slovem a napíše na viditelné místo (např. na velký balicí papír uprostřed, flipchart, tabuli nebo do dokumentu promítaného na dataprojektoru). Např. někdo popisuje situaci, když uspořádal farní pouť, a slova, která shrnou tento příběh, budou: OCHOTA – OSAMOCENOST – ŘEŠENÍ. Moderátor skupiny dbá na to, aby po každém příspěvku zůstalo chvilku ticho (např. 10 sekund). To proto, aby vše, co zazní, nezapadlo a každý měl čas přemýšlet, co tím Duch Boží říká nám – celému společenství.

Může krátce zaznít i nějaký příběh. Vždy dbáme na to, aby příběh odrážel to, co jsme sami zažili s Bohem, nikoli jen obecné poučky! Zapojit se nemusí každý, ale každý musí dostat prostor.

Každý se snaží velmi odpovědně zachytit, co se snaží druzí říci, lze si udělat poznámky. O tyto poznatky se budeme opírat v následujícm kole setkání.
Po tomto kole následuje několik minut ticha (např. 5 minut) a přestávka.

4) Druhé kolo: Co nám Duch říká?

Když měl každý možnost odpovědět na položené otázky, zkusíme se v dalším kole ptát:

 • Které příspěvky se nás dotkly?
 • Ve kterých příspěvcích k nám zazníval hlas Ducha svatého?
 • Kde nacházíme konsensus?
 • Co od nás Duch svatý žádá? Jaké kroky máme učinit?
 • Jaké výzvy vidíme společně jako klíčové pro naši církev?
 • Jaké cesty se naší místní církvi otevírají?
Mg-5020-1
Foto M. Němeček

Ptáme se, zda ze všeho, co zaznělo, vyplývá něco typického, charakteristického, co nám Bůh ukazuje. Může nás usvědčovat z hříchu, může volat ke konkrétním skutkům, povzbuzovat v naději či úsilí, napomínat v trpělivost, atd…

Příspěvky smějí být jen krátké, opět dbáme na to, aby nepřekročily 4 minuty. Není třeba hned každého zastavovat a opravovat, i když říká věci z pohledu koordinátora různě zkreslené. Je však třeba doporučit, abychom všichni, pokud se nám daný příspěvek nezdál v souladu s učením církve, na téma našli pohled teologie např. v Katechizmu katolické církve či konzultovali s nějakým teologem. A po doporučení je třeba pokračovat k dalšímu příspěvku.

V tomto kole je klíčová role zapisovatele, který vyřčené odpovědi zachytí a budou podkladem pro vyplnění formuláře synodálního procesu.

5) Závěrečná modlitba

Na závěr se krátce pomodlíme, např. Otče náš. Zapisovatel podstatné body přepíše do podle webového formuláře.

Cíle těchto kroků

Cílem těchto kroků je v 1. kole osobní sdílení zkušenosti jednotlivce, které se vztahuje ke zvolené otázce. Ve 2. kole pak vyjádření toho, co se mě dotklo ve sdílení druhých, anebo toho, co jsem si při naslouchání druhým uvědomil jako nový vhled do diskutované otázky. Cílem je společně rozlišit hlas Ducha Svatého.

Případné třetí setkání

Pokud to umožňuje prostor a čas, je šikovné věnovat ještě jedno setkání připravenému závěru. Koordinátor či zapisovatel shrnul do textové podoby závěry skupinky. Nyní se skupinka podobným způsobem jako při druhém setkání zabývá připravenou podobou textu. Klademe si otázku, zda bude závěrečná zpráva srozumitelná, zda vyjadřuje to, co jsme společně sdíleli.

Mg-5007

Teprve na základě takto společně odsouhlaseného textu odesílá koordinátor text pomocí webového formuláře, (ten se nyní teprve připravuje). Zároveň výstup může skupinka předat i místnímu duchovnímu správci, aby bylo možné podněty využít pro místní pastorační činnost a jednání pastorační rady.

Slovo poděkování

Upřímné poděkování patří všem, kdo organizují a koordinují tento synodální proces a zapojují se do něj. Vedeni Duchem Svatým se stáváme živými kameny, jejichž prostřednictvím si Bůh vytváří církev, kterou si ve třetím tisíciletí přeje (srov. 1 Petr 2,5). Kéž se Panna Maria, Královna apoštolů a Matka církve, za nás přimlouvá, abychom společně putovali cestou, kterou nám Bůh připravil. Kéž nás, jako v horní místnosti o Letnicích, provází její mateřská péče a přímluva, když jedni s druhými vytváříme společenství a plníme své poslání ve světě. Jako Boží lid spolu s ní řekněme: „Ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38).

dokument Vademecum k synodě o synodalitě

Synoda 2021 -2023

Proces přípravy je velmi dynamický. Lze to sledovat na mnoha vyjádřeních papeže. Proto zveme, aby všichni zúčastnění sledovali jak diecézní webové stránky, tak informace na webu cirkev.cz. Více informací k procesu přípravy Synody 2021 – 2023 je možné najít v článku  Synoda 2021 – 2023 ROZCESTNÍK.

Logo-cz-linka-stred-1