Obnova porostu po kalamitě způsobené nekrózou jasanu

Arcibiskupství pražské úspěšně dokončilo svůj projekt. Do 13. kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova jsme podali projekt s názvem Obnova porostu po kalamitě způsobené nekrózou jasanu. Projekt byl realizován prostřednictvím dotační operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 z prostředků Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Obnova jasan

Projekt je umístěn ve Středočeském kraji, okresu Praha – západ, obci Okrouhlo, katastrálním území Okrouhlo, na parcelách v majetku Arcibiskupství pražského. Porostní skupiny zahrnuté do projektu se nachází v LHC AP Dolní Břežany.

Projekt byl zaměřen na obnovu porostu nad 40 let po kalamitě způsobené nekrózou jasanu – příprava půdy chemicky, zalesnění plochy, ochranu založeného porostu – oplocení a následnou péči. Plocha byla před výsadbou chemicky ošetřena. Vysazovány byly stanovištně vhodné dřeviny tak, aby byl založen smíšený porost. Nově vysázené dřeviny jsou po výsadbě ochráněny proti škodlivým vlivům, zejména oplocením proti zvěři, ale i hlodavcům či buřeni. Ožínání je plánováno 2x v průběhu vegetačního období. Výsledkem je skupinovitě smíšený porost, který je stanovištně vhodný a odolnější proti působení biotických i abiotických vlivů.

Celkové výdaje projektu: 146 077,25 Kč

Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace: 120 725,- Kč

Celková výše přiznané dotace: 120 725,- Kč

Příspěvek EU: 59 758,- Kč

Příspěvek z národních zdrojů: 60 967,- Kč

Datum zahájení realizace projektu: 10. 5. 2022

Datum ukončení projektu: 31. 10. 2023

Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství

Zprostředkující subjekt: Státní zemědělský intervenční fond

Příjemce dotace: Arcibiskupství pražské

Nekróza jasanu