Text Syntézy presynodální přípravy v Arcidiecézi pražské

Papež František v roce 2021 vyzval celou církev, aby se připojila k přípravě celosvětové Řádné synody biskupů, která proběhne v říjnu 2023 v Římě. Toto vrcholné oficiální shromáždění bude věnované otázce vnitřního života církve (synodality). Příprava podnětů k této synodě v rámci Arcidiecéze pražské byla zahájena 17. října 2021. Pro tento účel se v mnoha farnostech vytvořily malé skupinky o několika lidech, někde se zapojila již fungující společenství a rokovaly nad zadanou základní otázkou: Jak se „společné putování“ aktuálně realizuje v naší místní církvi a k jakým krokům nás vybízí Duch Svatý, aby toto společně putování bylo intenzivnější? Tato otázka byla navíc rozpracována do deseti dalších podotázek.
Všem, kteří se podíleli na průběhu procesu a vzniku Syntézy, velice děkujeme!

Synteza

Zde předkládáme výstup této první části přípravy tzv. Syntézu za Arcidiecézi pražskou:

K dokumentu připojujeme jako přílohy také formulář, kterým skupinky odevzdávaly své připomínky a grafy, které mapují výstupy.

Popis

V první části se snažíme popsat, jak vypadalo zapojení se do celého procesu v rámci Arcidiecéze pražské, v druhé části předkládáme shrnutí nejpodstatnějších konstatování ze zaslaných výstupů jednotlivých skupinek.

Cíl dokumentu

Cílem této Syntézy není představení dogmaticky korigovaného díla, ale zachycení širokého spektra názorů, které se ve skupinkách objevily. Proto v Syntéze na mnoha místech citujeme nebo alespoň využíváme konkrétní slova či slovní spojení ze zaslaných výstupů, aby byl text co nejautentičtější. Z tohoto hlediska tedy nejde o vyjádření biskupa jako patrona víry, ale zachycení hlasu Božího lidu, který debatoval nad množstvím složitých problémů a hledal podněty, řešení a výzvy k zadanému tématu. Mnozí z těch, kteří se zapojili do diskuse, nebyli uceleně formováni ve víře. Ale naopak společenství církve vyzvalo k zachycení hlasu doslova všech, kteří chtěli připojit svůj názor.

Vznik dokumentu

Text se rodil velmi náročným procesem, při němž diecézní synodální tým procházel všechny výstupy a pečlivě sledoval to nejpodstatnější v nich. Následně vznikaly pomocné dokumenty s množstvím citací a témat. Teprve z takto připravených podkladů, na kterých se podílel celý diecézní tým, byla sestavena předkládaná Syntéza. Její text byl předložen vedení arcidiecéze a také presynodálnímu diecéznímu setkání, které proběhlo 23. dubna 2022. Vzešlé připomínky byly zaneseny do předkládaného textu.

Co dál?

Na tuto Syntézu bude třeba reagovat. A to především na úrovni jednotlivých farností, protože mnohé z hlasů byly směrovány právě do vlastních společenství. Jiné z výzev byly namířeny k diecézi. Vzniká tak požadavek k přípravě komplexnější odpovědi, zařazení připomínek, ale také k osvětlování skutečností, které se zdají být zamlžené či nejasné. Nelze nevidět, že některá slova směřují na nejobecnější rovinu církve, o které mohou diskutovat a se kterou mají pracovat biskupové celé církve spojeni s papežem. Tyto výzvy jako diecéze předáváme národnímu koordinačnímu týmu, aby je zapracoval do národní syntézy.

Za arcidiecézní presynodální tým

M. Němeček