Tradice myslivosti zavazuje

V prvních srpnových dnech se v lesích Krušných hor na polesích Blatno a Nejdek rozezněla lovecká hudba. Lesnice a borlice vzdávaly poctu loňskému mysliveckému roku a oznamovaly zahájení nového.

Olympus digital camera

Člověk, který svým konáním mění tvář přírody, musí často nasazovat obrovské úsilí, aby napravil, co způsobil. Stejně tak lze hodnotit nezastupitelnou úlohu, poslání myslivosti, jako náhradu za chybějící vlky, rysy a medvědy. Žádná kratochvíle, ale těžká a časově náročná práce, zejména v horách. Péče o les, o louky, travnaté plochy, zimní přikrmování a také lov zvěře, to je myslivost. Po staletí se naši předkové utíkali s přímluvou na pomoc a ochranu k sv. Hubertovi. Neboť je to práce dříve tak dnes nebezpečná i krásná, obdivovaná i zatracovaná. Slova sv. Huberta „UVAŽ, ČÍM JSI BYL, CO JSI A ČÍM BUDEŠ!“ si lesníci pokládají nejen ve vztahu k sobě samému, ale i k lesu: „Jaký les tu byl, jaký je a jaký bude?“ A právě zdravá tradiční myslivost je naprosto zásadním prostředkem pro naše současné i budoucí lesy. A tak se každý rok na počátku srpna schází v lesích ti, kterým není lhostejný stav lesů.

Blatno

První setkání se uskutečnilo, jako již 6. tradiční zahájení lovecké sezóny, v režijní honitbě Nový dům 30. července. Sešlo se téměř 60 účastníků. Rovněž tradičním místem této akce byla lovecká chata Nový dům na samém kraji úchvatných Novodomských rašelinišť. Ani letos nechyběli myslivečtí trubači. Úspěch minulé sezóny dokumentovala výstava ulovených jeleních trofejí. Zpestřením byly ukázky výcviku 3 borderkolií, které předvedla úspěšná profesionální trenérka těchto psů Hana Maršálová. Při rovněž již tradičním proslovu zdůraznil pan generální vikář Mons. Balík důležitost sepětí člověka s přírodou. Zároveň zdůraznil nezanedbatelný finanční přínos hospodaření Lesní správy do společné pokladny Arcibiskupství.

Img-20210806-172822-web-ctb
Olympus digital camera

Ředitel Lesní správy ohodnotil profesionální práci místních lesníků ve svěřeném lese v souladu s přírodními zákonitostmi. Upozornil na výsledky lesnického a mysliveckého hospodaření v této honitbě. Díky tomu je možné snižovat náklady na ochranu kultur – poškození lesa okusem, ohryzem a loupáním zvěří výrazně pokleslo. Stav lesa tato slova potvrzuje. Samovolně se do lesů a lesní mýtiny navrací vrby, jeřáby a bohaté bylinné patro.

Smutným bodem letošního programu bylo rozloučení s mysliveckým kolegou a místním rodákem Martinem Pilátem. Za všechny přítomné na své zážitky s Martinem vzpomenul hajný Jiří Vejrosta. Modlitbou rozloučení doprovodil pan generální vikář. Všichni jsme na závěr poslali kolegovi poslední slavnostní mysliveckou fanfáru.

Nejdek

Druhé setkání proběhlo o týden později na polesí Nejdek ve Vysoké Peci, kde Arcibiskupství pražské spravuje lesy Náboženské matice. Těžko hledat v českých lesích místa, který by byla tak těžce poškozena minulostí. Imise, pohraničí a hlavně devastující škody zvěří na lese. Zvěř není viníkem, ale člověk. Je třeba začít věci měnit. Proto bylo velmi radostné, že na setkání dorazilo téměř 40 účastníků. Nejen lovečtí hosté z Čech i Německa, ale také zástupci státní správy lesů a místních obcí.

Img-20210806-172959-web-1
Img-20210806-201518-web-1

K přítomným promluvil také P. Pražan a požehnal naše konání a přírodě. Ředitel Lesní správy pak vzpomenul na historii Náboženské matice a práci Arcibiskupství pražského v lesích Krušných hor. Prostředky ve výši 60 mil. Kč byly a dále budou investovány do přeměny zdejších lesů. A právě myslivci a lovci musí pomoci ochránit nově zakládané listnaté lesy.

Na závěr si jen můžeme přát, aby se k úsilí člověka opět přidali vlci a rysi. Radostnou zprávou je, že jak na Blatně, tak na Nejdku je už může potkávat.

Lesu zdar!

Olympus digital camera

Ing. Milan Mochán, ředitel Lesní správy

Foto: Václav Přibáň, archiv Lesní správy