Užívání lesů veřejností

Hlavní úlohou lesů je poskytovat materiální hodnotu, tzv. dřevoprodukční funkci lesa. Les však poskytuje i veřejný užitek. V důsledku civilizačních procesů, změn životního prostředí i životního stylu staví dnes veřejnost mimoprodukční funkci lesa na roveň funkci produkční. Les působí na osvěžení a zotavení člověka – návštěvníka lesa. Důležitou složkou lesa je i jeho estetické působení, což se projevuje touhou lidí vnímat přírodní krásy.

V souvislosti s užíváním lesa jsou však návštěvníci lesa povinni dodržovat lesní zákon a vyvarovat se činností, které jsou v lese zakázány.

V tomto článku bychom se chtěli věnovat dvěma zákazům – zákazu jezdit a stát s motorovými vozidly v lese a zákazu jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních v lese mimo lesní cesty a vyznačené trasy.

Zákaz vjezdu a stání motorovými vozidly v lese

V souvislosti se zákazem vjezdu a stání motorových vozidel v lese je nutné uvést, že tento zákaz se vztahuje rovněž na lesní cesty, neboť jsou také pozemky určenými k plnění funkcí lesa. Zákaz se však vztahuje pouze k vjezdu a stání motorovými vozidly, veřejné užívání lesních cest (chůzi, jízdu na kole, na koni, saních či lyžích), které se uskutečňuje v rámci užívání lesů veřejností, lesní zákon nezakazuje. Lesní zákon však dává vlastníkovi lesa právo udělit výjimku z tohoto zákazu.

Dscn4617web-nov
Foto: Milan Mochán

Pokud jste vlastníkem nemovitosti, ke které lze dojet motorovým vozidlem pouze po lesní cestě, tj. nejedná se o zkratku, kontaktujte příslušného vedoucího polesí a požádejte ho o vydání výjimky z tohoto zákazu. Pokud by touto výjimkou byla porušena práva jiných vlastníků lesů, rozhodne na návrh vlastníka lesa orgán státní správy lesů (obecní úřad obce s rozšířenou působností).

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud kdokoliv bez souhlasu vlastníka lesa nebo orgánu státní správy lesů vjede nebo stojí motorovým vozidlem v lese, tedy i na lesní cestě, poruší lesní zákon. Skutečnost, zda tak učinil jako vlastník chaty či jiné nemovitosti za účelem přístupu k ní, není rozhodující. Porušení tohoto zákazu je přestupkem, za který lze uložit pokutu do výše 5 000 Kč.

Pokud je tedy lesní cesta jedinou přístupovou (příjezdní) komunikací k majetku, např. k rekreační chatě, je třeba k vjezdu a stání motorovým vozidlem získat písemný souhlas vlastníka lesa (orgánu státní správy lesů), aby bylo vyloučeno nebezpečí postihu.

Zákaz jezdit na kole v lese mimo lesní cesty

V souvislosti s rostoucí oblíbeností horských kol a rekreační cyklistiky se v poslední době často diskutuje o tom, kde všude mají cyklisté právo jezdit a za jakých podmínek. Obecně lze říci, že v lese, který není chráněným územím, mohou podle lesního zákona cyklisté jezdit po lesních cestách a stezkách, nikoliv však volným terénem.

Právo na legální jízdu po cestách a stezkách však není bohužel nezpochybnitelné. V praxi lze zaměnit lesní cestu za přibližovací linku, tedy za prostor, kudy bylo odváženo vytěžené dřevo z lesa, a který nemá po uskutečněném odvozu dřeva sloužit k dopravě ani k jízdě na jakémkoliv dopravním prostředku.

Skutečnost, zda se jedná o lesní cestu, či nikoliv, si tak lze ověřit pouze u vlastníka lesa, resp. u osoby, která les spravuje. Lesní cestou není ani vyježděná stopa kolem.

Pro úplnost je třeba uvést, že v chráněných územích kategorie národní park a národní přírodní rezervace mohou cyklisté využívat pouze výslovně povolené cesty a trasy. V přírodních rezervacích, národních přírodních památkách a přírodních památkách obecně ze zákona není přístup cyklistů upraven.

To však neznamená, že cyklisté mohou bez problémů jezdit po všech cestách v těchto územích. Omezení přístupu cyklistů totiž může být uvedeno v bližších ochranných podmínkách ve vyhlašovacích dokumentacích jednotlivých lokalit. Tyto informace jsou někdy uvedeny na tabulích v terénu, ale někdy je nutné je dohledat ve vyhlašovací dokumentaci.

Bohužel především v chráněných územích v  lesích, které obhospodařujeme (přírodní památce Krňák, přírodní rezervaci Šance a národní kulturní památce Hradiště a keltské oppidu Závist) je zákaz jízdy na kole v lese porušován a jsou zde dokonce budovány nelegální traily a jiné terénní stezky pro cyklisty.

Trail-1-nov
Trail-2-nov
Foto: Martina Štěpánková

Jízda na kole mimo lesní cesty či dokonce budování trailů má tedy ve všech svých podobách povahu přestupku, za který hrozí pokuta ve výši 20 000 Kč až 2 000 000 Kč. Na tuto skutečnost upozorňují návštěvníky výše uvedených chráněných území cedule, které jsme zde osadili.

Prosíme, dodržujte tyto zákazy a jezděte na kole v lese pouze po lesních cestách, abyste zachovali krásu tohoto prostředí pro Vás, ale pro i další generace.

Mgr. Martina Štěpánková, referent pozemkové evidence LES AP

Trail-3-puvodni-stav-nov-1
Původní stav budoucího trailu. Foto: Martina Štěpánková
Trail-4-nynejsi-nov
Současný stav trailu: Foto: Martina Štěpánková