Veselá škola hledá ředitele/ku

Arcibiskupství pražské vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ky školské právnické osoby Veselá škola – církevní základní škola a základní umělecká škola se sídlem Soukenická 1088/10, Nové Město, 110 00 Praha 1.


Požadavky:
 vzdělání a pedagogická praxe podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 znalost problematiky řízení školství a školských a pracovněprávních předpisů,
 alespoň započaté vzdělání v oblasti školského managementu dle § 3 zákona č.563/2004 Sb.,
 organizační, komunikační a řídící schopnosti,
 praxe s vedením týmů alespoň o 5 členech,
 osobní či profesní zkušenosti ve školství min. 4 roky, výhodou zkušenost ve školství
církevním,
 orientace v prostředí katolické církve a eventuálně dalších křesťanských církví,
 občanská a morální bezúhonnost.
K přihlášce přiložte:
 písemný návrh koncepce ŠPO Veselá škola – církevní základní škola a základní umělecká
škola s vizí posílení kvality a rozvoje této církevní školy, v souladu se vzdělávací soustavou
ČR a požadavky církve, (max. rozsah 5 normostran A4), včetně souhlasu se zveřejněním
předložené koncepce (datovaná a podepsaná),
 motivační dopis max. na 2 normostrany A4,
 podrobný strukturovaný životopis,
 úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání, včetně vzdělání ve školském
managementu),
 přehled dosavadní praxe s přesným časovým vymezením,
 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsíců),
 dvě písemné reference o své osobě, jedna musí být vždy od katolického kněze.

Předpokládaný nástup do funkce: 1. červenec 2022

Přihlášky posílejte do: 5. května 2022 do 12:00 hod.
Na adresu: Arcibiskupství pražské sekretariát generálního vikáře Mons. Jana Balíka (Mgr. Anna Brabcová)
Hradčanské nám. 56/16 ; 119 02 Praha 1
Arcibiskupství pražské si vyhrazuje právo výběrové řízení prodloužit, zrušit, případně neobsadit
pracovní pozici, pokud uchazeči nenaplní očekávání zřizovatele.
Informace o zpracování osobních údajů
Uchazeč bere na vědomí, že vyhlašovatel výběrového řízení bude zpracovávat jeho osobní údaje pro účely
provedení výběrového řízení a posouzení vhodnosti uchazečů. Zpracování osobních údajů probíhá z titulu plnění
smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“)

Podmínky výběrového řízení ke stažení zde.