Zázrak jménem LES je tu pro nás

Žijeme v době moderních technologií, s technikou téměř neomezených možností a vědeckým pokrokem. Vše měříme, přepočítáváme, hodnotíme, často jen penězi. Ale události posledních let a měsíců člověku připomínají jeho možnosti a odpovědnost za vše kolem nás a vyzývají k pokoře a k zamyšlení.

Bylo napsáno a vyřčeno již mnoho slov ke změně klimatu, následné kůrovcové kalamitě a ekonomickým aspektům hynutí lesů. Problematika lesa se dnes dotýká každého z nás, ať si to uvědomuje nebo ne. Bez zdravých lesů nebude voda a život v krajině, bez lesů ubude práce na venkově, bez lesů nebude zdravý ani člověk. „Chceme vodu, sázejme les“ to je výzva pro nás všechny.

Olympus digital camera
Foto: Archiv polesí Týn nad Vltavou

Jak? Častá otázka, která dnes nedá lesníkům spát. Teplé počasí a půdní sucho je limitující, jak ale bude za několik let či desetiletí? Vracíme se od „plantáží“ k přírodním postupům. Ekologické principy musí prostoupit veškerými aktivitami člověka, abychom svěřené hřivny nezdevastovali, natož v lese. Promyšlená obnova našich lesů a jejich adaptace musí stát na všech domácích dřevinách, i těch léta opomíjených.

Základem úspěchu je přirozená obnova založená z tisíců semen stojících stromů bříz, javorů a lip roznášených větrem, nebo třešní a jeřábů roznášených ptáky do širokého okolí. Tam kde přírodní proces není možný, kde chybí mateřské stromy, musí nastoupit lesníci a motykou vysázet nový les.

Za tímto účelem Arcibiskupství pražské chrání a pečuje o nejcennější porosty a jednotlivé stromy pro sběr osiva, včetně jilmů a jabloní pro další umělou obnovu. Letošní suché jaro však zalesnění nepřálo. Podzim bude velká výzva! Všichni se mohou zapojit, přispět lesu i vylepšit svou fyzickou kondici.

V mnoha místech je na les neradostný pohled, suché stromy, větve, přetížené cesty a hromady dříví. Je třeba více opatrnosti a trpělivosti. Pamatujme na to, až půjdeme do lesa za sportem, odpočinkem, lovem či poznáním přírody.

Krásných míst je i v této nelehké době stále hodně, jak se dočtete v dalších příspěvcích. Ale každý konec v sobě skrývá nový začátek. Budou nám sice chybět velcí smrkoví mohykáni, ale volné plochy po uhynulém lese jsou příležitostí pro světlomilné byliny, hmyz, ptactvo.

Tak Vám přejeme při toulkách českými lesy mnoho krásných zážitků, setkání a nezapomeňme na pomoc nejvyšší a na prosbu o déšť pro naše lesy.

Olympus digital camera
Foto: Archiv polesí Týn nad Vltavou

Ing. Milan Mochán, ředitel Lesní správy AP

Olympus digital camera
Semenáček jedle. Foto: Václav Přibáň
Olympus digital camera
Semenáček dubu. Foto: Václav Přibáň